Икономически университет – Варна

Обсъдени бяха редица въпроси и специфични казуси, свързани с обработването на личните данни и тяхната защита в сферата на висшето образование.

Обхватът включва теми от селско стопанство и околна среда до приложна икономика, свободно време/туризъм и хранене. Достъпът е свободен до 26/4/2022 г. от територията на университета.

Начало
21
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Начало
27
апр

на докт. Янко Георгиев Георгиев

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
20
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Начало
14
апр

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да изпратят своите доклади до 10.04.2022 г.

До 31 май 2022 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science за 25 библиотеки в страната. Възможността за достъп е от територията на библиотеката.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Начало
31
мар

За членове на академичния състав и служители на ИУ – Варна