Икономически университет – Варна

Целта на този конкурс е да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти франкофони, да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване.

Временен достъп до колекции с учебници от Pearson e-library в областите Economics и Decision Science - до 19.05.2022 г.

Начало
14
апр

За студенти от различни специалности ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които да представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Начало
13
апр

Регламент за участие

Обсъдени бяха редица въпроси и специфични казуси, свързани с обработването на личните данни и тяхната защита в сферата на висшето образование.

Обхватът включва теми от селско стопанство и околна среда до приложна икономика, свободно време/туризъм и хранене. Достъпът е свободен до 26/4/2022 г. от територията на университета.

Начало
21
апр

За всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипломни работи и др.

Начало
27
апр

на докт. Янко Георгиев Георгиев

Начало
30
мар

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
20
апр

Посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти, привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.