Икономически университет – Варна

Юбилейното събитие събра учени и изследователи в сферата на логистиката от цялата страна, както и редица представители на практиката.

Докторантите на Икономически университет – Варна имат възможност да се възползват от краткосрочни мобилности по програма „Еразъм+“ през академичната 2022/2023 година.

Бяха представени 62 пленарни доклада

Във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ комисия, назначена със заповед на ректора № 06-163/28.09.2022 г. извърши класиране на кандидатите, подали в срока на конкурса документи за участие в програмата.

Проф. д-р Маргарита Бъчварова от катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна бе удостоена със златна съюзна значка за активна дейност в СУВ

Събитието ще се проведе в периода 8 – 12 май 2023 г. и ще предостави на участниците възможност да обменят опит в работата с програма „Еразъм+“, както и да споделят стратегии за интернационализация и да срещнат нови потенциални партньори.

Модерното пространство беше официално открито на 27.10.2022 г. с прерязване на лента от ректора на висшето училище проф. д-р Евгени Станимиров в присъствието на академичното ръководство, членовете на Академичния съвет, служители, студенти.

Двамата обмениха идеи, свързани с целта на професионалната организация да бъде територия на единение между научните и научно-преподавателските кадри във висшите училища и други изследователски звена, работата с младите учени и др.

Организатор на форума беше катедра „Статистика и приложна математика“.

Форумът на тема „Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия“ се проведе на 21.10.2022 г. в ИУ – Варна и чрез видеоконферентна връзка.