Икономически университет – Варна

Конференцията ще бъде със свободен достъп през платформата Zoom.

Организирана от Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Участие в конференцията могат да вземат университетски преподаватели, преподаватели в средните училища, учени, докторанти, студенти.

В конкурса могат да вземат участие ученици, студенти и докторанти в български и европейски университети, както и млади предприемачи до 35 годишна възраст.

Темите ще бъдат свързани с японското общество и силата му да се справя по време на кризисни ситуации, чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците.

Краен срок за представяне на материалите за участие в конференцията - 10 април 2021 г.

60 дни read-only достъп до 125 000 заглавия в платформата.

Те трябва да бъдат хабилитирани преподаватели – асистенти, доценти професори, които са със забележителни изследвания в следните области: финанси, счетоводство, вътрешен контрол, маркетинг, информационни системи...

Тя ще бъде отворена всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Участие с доклади могат вземат студенти и научни работници до 10 март 2021 г.