Икономически университет - Варна

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.

Магистърска програма за двойна диплома

Форум „Кариери“ 2019 година ще се проведе периода 19-22 март в основната сграда на Икономически университет – Варна, ет. 1, Студентска улица.

Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.)

Форумът бе организиран от Етичната комисия и Студентския съвет