Икономически университет – Варна

Програмата ще финансира проекти, включващи мащабно участие на изследвания и иновации в областта на обществените науки в услуга на разработване на модели на устойчиви срещу престъпност и тероризъм местни общности

Програмата ще финансира проекти, включващи иновационни дейности, които могат да допринесат за създаване на нови продукти и услуги с висока икономическа и (или) социална стойност

Явяване на изпити от предходни учебни години.

Програмата ще финансира научни изследвания и иновации, способстващи за подобрено разбиране на сложни социално-екологични системи за по-добро управление на човешките дейности, прилагане на политики и отговор на обществените нужди

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследвания и иновациии в областта на безопасния, издръжлив и устойчив транспорт и ориентирани към търсенето услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки

Програмата ще финансира изследвания и иновации в областта на осъществяването на преход към климатично неутрално и устойчиво общество и икономика чрез подобряване на познанията за системата на Земята

Програмата ще финансира изследвания и иновации за пълно разбиране и формиране на актуални познания у участниците в хранителната система относно култивирането на храна, включително относно етиката, свързана с тези разработки

Програмата ще финансира проекти, които предвиждат изследователски и иновативни дейности за справяне с различията и маргинализацията в селските райони и посрещане на социалните потребности на хората в уязвимо положение

Предложенията следва да допринесат за разширяване капацитета за интегриране на използването на енергия от изкопаеми горива и енергоемки суровини в моделирането и в социално-икономическия анализ в по-широк план, като се използва ефективния принос на дисцип

Проектните предложения трябва да предвиждат изследователски и иновационни действия в областта на социално справедливия и приобщаващ зелен и цифров преход