Икономически университет - Варна

Новини

Магистърска програма за двойна диплома

Oсигурен е постоянен достъп до колекции електронни книги по проект № BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”.

на професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"

За студенти от II, III, IV курс редовно обучение, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти

Официално започна новата академична година

Вижте тематичните направления и се регистрирайте за участие