Икономически университет – Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2"

Уважаеми работодатели, ментори, академични наставници и студенти.

Договори с обучаващи организации и ментори:

Договорите с обучаващите организации и менторите се генерират от уеб системата на проекта: https://praktiki.mon.bg/
Договорите се предават в кабинет Н-111 при г-жа Доника Михалева, тел. 0882 164 782 в часовете от 09:00 до 12:00 ч. През месец февруари 2021 г. кабинетът ще работи в дните, както следва:

  • 01 и 02 март (понеделник и вторник)
  • 08, 09 и 10 март (понеделник, вторник и сряда)
  • 15, 16 и 17 март (понеделник, вторник и сряда)
  • 22, 23 и 24 март (понеделник, вторник и сряда)
  • 30 и 31 март (вторник и сряда)

Необходимите документи включват:
За договор с обучаваща организация 3 екземпляра от генерирания договор и списък с ментори, който също се генерира от системата на проекта.
За договор с ментор – 3 екземпляра от генерирания договор и декларация за ментори, налична за изтегляне по-долу на настоящата страница.

Вече подписани екземпляри от договорите с организации и ментори се получават също в каб. каб. H-111 в същия времеви диапазон, след визуализацията им в системата на проекта.

 

Договори със студенти:
Студентските договори се приемат в дните, съгласно графика по-долу:

ГРАФИК

за приемане на Договори със студенти от Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение:

01 и 02 март 2021 г.

22.03.2021 г.

08 и 09 март  2021 г.

29.03.2021 г.

16 и 17 март 2021 г.

05.04.2021 г.

22 и 23 март 2021 г.

12.04.2021 г.

30 и 31 март 2021 г.

19.04.2021 г.

Договорите се предават от студента в офис „Стипендии и общежития“, Студентска улица, ет.1 в часовете от 09:00 - 12:00 ч. при г-жа Наталия Димитрова, тел. 0882 164 762 

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ – Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

 

Вече подписани екземпляри от договорите със студенти се получават също в офис „Стипендии и общежития“ в същия времеви диапазон, след визуализацията им в системата на проекта.

Удостоверенията за практиките, приключили през периода септември 2020 г. - януари 2021 г. се получават лично от студентите срещу подпис в кабинет 209 при г-жа Мариана Гегова, тел. 0882 164 554. Предвид гъвкавото работно време в момента, дължащо се на пандемичната обстановка, моля обадете се на горепосочения телефон преди посещението на кабинета.

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

Общи условия за застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ" 

 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.