Икономически университет – Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2"ГРАФИК

за приемане на Договори със студенти от Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение

Възможна най-ранна дата за получаване на вече подписан договор за практическо обучение

04 и 05.10.2021 г. (понеделник и вторник)

25.10.2021 г.

22.10.2021 г.

11 и 12.10.2021 г. (понеделник и вторник)

02.11.2021 г.

29.10.2021 г.

18 и 19.10.2021 г. (понеделник и вторник)

08.11.2021 г.

05.11.2021 г.

25 и 26.10.2021 г. (понеделник и вторник)

15.11.2021 г.

12.11.2021 г.

02 и 03.11.2021 г. (вторник и сряда)

22.11.2021 г.

19.11.2021 г.

Договорите се предават от студента в каб. H-111 в часовете от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:00 ч. от г-жа Доника Михалева, тел. 0882164782

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

 

Удостоверенията за практиките, приключили през периода септември 2020 г. август 2021 г. се получават лично от студентите срещу подпис в кабинет 209 при г-жа Мариана Гегова, тел. 0882164554


Договори и анекси с обучаващи организации и ментори:

Документите се предават на г-жа Доника Михалева, тел. 0882164782 , след предварителна уговорка. 

Необходимите документи включват:

  • За договор с обучаваща организация 3 екземпляра от генерирания договор и списък с ментори, който също се генерира от системата на проекта.
  • За договор с ментор – 3 екземпляра от генерирания договор и декларация за ментори, налична за изтегляне по-долу на настоящата страница.
  • Анекси към договори с ментори - 3 екземпляра от генерирания анекс.

Вече подписани екземпляри от договорите с организации и ментори, както и анексите към договорите с ментори, се получават от  г-жа Доника Михалева, тел0882164782, след визуализацията им в системата на проекта и предврителна уговорка по телефона.

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ  |   Указания за генериране на Анекс към ДС на АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

Общи условия за застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ" 

Стажовете по проект "Студентски практики - Фаза 2" не заместват задължителното по учебен план практическо обучение!

☎  За допълнителна информация и контакти с експерти от екипа  ☎

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.