Икономически университет - Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2"

Уважаеми работодатели, ментори, академични наставници и студенти,

Стартира работата по проект "Студентски практики - Фаза 2". На първи етап е необходимо генериране и подписване на договорите с обучаващи организации, ментори и академични наставници.

Договорите с обучаващите организации и менторите се генерират от уеб системата на проекта: https://praktiki.mon.bg/ и се приемат от г-жа Доника Михалева в каб. Н-111 в Понеделник и Сряда от 9.00 ч. до 12.00 ч. За контакти, тел: 0882 164 782.

Допълнителните споразумения с академичните наставници се генерират от уеб системата на проекта: https://praktiki.mon.bg/ и се приемат от г-жа Мая Георгиева в каб. Н-110.

 

ГРАФИК


за приемане на договори със студенти в Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение:

13 и 14.07.2020 г.

03.08.2020 г.

20 и 21.07.2020 г.

10.08.2020 г.

27 и 28.07.2020 г.

17.08.2020 г.

03 и 04.08.2020 г.

24.08.2020 г.

Договорите се предават от студента в
офис „Стипендии и общежития”, Студентска улица, ет. 1,
в часовете от 09:00 - 12:00 ч.

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

 

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.