Икономически университет – Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2"

ГРАФИК

за приемане на Договори със студенти от Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение:

26 и 27.04.2021 г. (понеделник и вторник)

25.05.2021 г.

11 и 12.05.2021 г. (вторник и сряда)

31.05.2021 г.

Договорите се предават от студента в офис „Стипендии и общежития“, Студентска улица, ет.1 в часовете от 09:00 - 12:00 ч. при г-жа Наталия Димитрова, тел. 0882/164762

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

 

Удостоверенията за практиките, приключили през периода септември 2020 г. -  март 2021 г. се получават лично от студентите срещу подпис в кабинет 209 при г-жа Мариана Гегова, тел. 0882 164 554. Предвид гъвкавото работно време в момента, дължащо се на пандемичната обстановка, моля обадете се на горепосочения телефон преди посещението на кабинета.

Договори с обучаващи организации и ментори:

Договорите с обучаващите организации и менторите се генерират от уеб системата на проекта: https://praktiki.mon.bg/
Договорите се предават в кабинет 317-б при г-жа Тижен Талиб , тел. 0882164777  в дните понеделник и вторник от 09:00 до 12:00 ч.

Необходимите документи включват:
За договор с обучаваща организация 3 екземпляра от генерирания договор и списък с ментори, който също се генерира от системата на проекта.
За договор с ментор – 3 екземпляра от генерирания договор и декларация за ментори, налична за изтегляне по-долу на настоящата страница.

Вече подписани екземпляри от договорите с организации и ментори се получават също в  каб. 317-б  в същия времеви диапазон, след визуализацията им в системата на проекта.

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

Общи условия за застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ" 

☎  За допълнителна информация и контакти с експерти от екипа  ☎

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.