Икономически университет – Варна

Проект "Студентски практики - Фаза 2"

Уважаеми работодатели, ментори, академични наставници и студенти.

Договори с обучаващи организации и ментори:
Договорите с обучаващите организации и менторите се генерират от уеб системата на проекта: https://praktiki.mon.bg/ .
Договорите се предават в дните понеделник и сряда от 09:00 ч. до 12:00 ч. в кабинет Н-111 при г-жа Доника Михалева, тел. 0882/164782.


Необходимите документи включват:
За договор с обучаваща организация 3 екземпляра от генерирания договор и списък с ментори, който също се генерира от системата на проекта.
За договор с ментор – 3 екземпляра от генерирания договор и декларация за ментори, налична за изтегляне по-долу на настоящата страница.

Вече подписани екземпляри от договорите с организации и ментори се получават също в каб. каб. H-111 в същия времеви диапазон, след визуализацията им в системата на проекта.

Важно!!!

Временно се преустановява приемът на Договори със студенти от професионални направления Икономика, Туризъм, Администрация и управление.

Продължава приемът на Договори със студенти от ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" от професионално направление "Информатика и компютърни науки", специалности "Информатика", "Информатика и компютърни науки", и "Мобилни и уеб технологии".

Договори със студенти:
Студентските договори се приемат в дните, съгласно графика по-долу:

ГРАФИК

за приемане на Договори със студенти от професионално направление "Информатика и компютърни науки"
в Икономически университет – Варна
по проект „Студентски практики – Фаза 2”

Дати за приемане на договори

Възможна най-ранна дата за начало на практическо обучение:

25 и 26.11.2020 г. (сряда и четвъртък )

07.12.2020 г.

01 и 02.12.2020 г. (вторник и сряда)

14.12.2020 г.

Договорите се предават от студента в офис „Стипендии и общежития“, Студентска улица, ет.1 в часовете от 09:00 - 12:00 ч. при г-жа Наталия Димитрова, тел. 0882/164762 

Студентът, показвайки документ за самоличност, предава лично в ИУ-Варна следните документи:

(1) три екземпляра на договора за практическо обучение;

(2) декларация от студента (по образец);

(3) контролен лист (по образец), подписан от академичния наставник и студента.

 

Вече подписани екземпляри от договорите със студенти се получават също в офис „Стипендии и общежития“ в същия времеви диапазон, след визуализацията им в системата на проекта.

Удостоверения за практиките, приключили през м. септември и м. октомври, се получават от студентите в кабинет 317б при г-жа Тижен Талиб, тел. 0882/164777. Предвид гъвкавото работно време в момента, дължащо се на пандемичната обстановка, моля обадете се на горепосочения телефон преди посещението на кабинета.

 

Моля обучаващите организации, менторите, академичните наставници и студентите преди генериране на договори, да се запознаят с приложените указания.

Указания за АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

Указания за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ (РАБОТОДАТЕЛИ) и МЕНТОРИ

Указания за СТУДЕНТИ - ИУ ВАРНА

Декларация за МЕНТОРИ

Декларация за СТУДЕНТИ

Общи условия за застраховка "ЗЛОПОЛУКА И ЗАБОЛЯВАНЕ" 

 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” е финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.