Икономически университет - Варна

Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна е създаден с Постановление №285/21.10.2015 г. на Министерски съвет на Република България за извършване на дългосрочна изследователска дейност в приоритетните научни направления на университета. Институтът обединява съществуващите научни центрове на Икономически университет – Варна в една структура:

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ)
Център за социални изследвания 
Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции 
Център "Иновации и развитие" 
Център за финансови изследвания и развитие 
Център за качество на стоките и потребителска защита 

Като стратегически цели на Института се определят насочване на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзките университет - бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и др.

Един от водещите приоритети в научната дейност на Института е развитието на регионалната икономика. С оглед на това Институтът се стреми да развива тесни връзки и сътрудничество с местната администрация, бизнеса, други научни центрове, НПО и др. на територията на област Варна.

Чрез създаването на Института Икономически университет – Варна отговаря на динамично променящата се социално-икономическа среда и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Р. България в периода 2014-2020, Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 и др.

Контакти:

Икономически университет – Варна
Научноизследователски институт
бул. Княз Борис I №77
ет. 2, каб. 225В
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://research.ue-varna.bg
Email: research@ue-varna.bg

Селвет Ниязиева

Селвет Ниязиева

Технически секретар

225В

0882913208

selvet_niyazieva@ue-varna.bg

Проф. д-р Зоя Младенова - Председател
Доц. д-р Виолета Димитрова
Проф. д-р Надя Костова
Проф. д-р Веселин Хаджиев
Проф. д-р Пламен Илиев
Проф. д-р Стефан Вачков
Проф. д-р Таня Дъбева
Проф. д-р Владимир Сълов
Доц. д-р Бистра Василева
Доц. д-р Мария Кехайова
Доц. д-р Стоян Киров
Доц. д-р Теменуга Стойкова
Доц. д-р Мария Станимирова
Доц. д-р Илиан Минков
Доц. д-р Добрин Добрев
Доц. д-р Иван Куюмджиев