Икономически университет - Варна

доц. д-р Теменуга Стойкова

доц. д-р Теменуга Стойкова

314 В

+359 882164838

tstoikova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 314в: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

26 май 2020, кабинет eLearn - ОСПС: 13:00-14:00

26 май 2020, кабинет eLearn - СМК: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на промишлените стоки Курс 5, (Редовно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, (Редовно обучение)
Сертификация на стоките и услугите Курс 5, (Редовно обучение)
Защита на потребителските интереси Курс 5, (Редовно обучение)
Защита на потребителските интереси Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт на опаковките Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 302 Л Мениджмънт на опаковките 21
2020-02-24 (Понеделник)
09:15 10:00 220 Л Сертификация на стоките и услугите 17, 18
10:15 11:00 220 У Сертификация на стоките и услугите 17, 18
11:15 12:00 220 Л Защита на потребителските интереси 17, 18
12:15 13:00 220 У Защита на потребителските интереси 17, 18
2020-02-27 (Четвъртък)
16:15 17:00 H-211 Л Стокознание на промишлените стоки 18
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 19 - 27.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения – 2019, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 273 - 275.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 116 - 123.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 : Материалы VI Международной научно-практической конференции, 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 218 - 221.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие = Quality, Control and Expertise of Goods : Articles from a Round Table with Intern. Participation, Варна : Наука и икономика, 2019, 70 - 78.
Доклад 2019
Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : [Електронне видання] : Матеріали ІІ Міжнародноi науково-практичноi Iнтернет-конференцii, Київ, 29 травня 2019 р. , Київ : Київський нацiоналный торговельно-економiчний университет , 2019, 59 - 62.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 102.
Доклад 2018
Актуальнi проблеми теорii i практики експертизи товарiв : Матерiали V мiжнародноi науково-практичноi iнпернет-конференцii, Полтава : Полтавський унiверситет економiки i торгiвлi, 2018, с. 360 - 363.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие : Посв. на 70 г. от създаването на кат. Стокознание, Варна, 18 - 19 окт. 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 33 - 77.
Доклад 2018
Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку : І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 27-28 листопада 2018 р., Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна, Старобільськ, Україна : Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2018, 362 - 365.
Преглед на всички публикации