Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на Център за социални изследвания

Консултации на място

Вторник, кабинет 507: 13:30-14:30

Понеделник, кабинет http://meet.google.com/rvr-pnep-rmu: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 507: 13:30-14:30

16 апр 2024, кабинет 507: 13:30-14:30

Мениджмънт и маркетинг
Маркетингови изследвания
Дипломантски семинар
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на продажбите и мърчандайзинг Продажбено поведение 5 34 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Продажбено поведение 5 35 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Продажбено поведение 6 55 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Информационни технологии в продажбите 5 34 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Информационни технологии в продажбите 5 35 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Информационни технологии в продажбите 6 55 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 47 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 48 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Управление на проекти - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 49 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 50 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 51 1-56 08.06.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 41 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 42 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 43 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 44 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 45 1-58 14.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Маркетингови изследвания 2 11 1-437 14.06.2024 12:00 - 14:00
Маркетинг Маркетингови изследвания 2 12 1-437 14.06.2024 14:00 - 16:00
Банков мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 52 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 53 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Финанси и иновации - СПН Мениджмънт и маркетинг 5 54 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 55 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 56 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 57 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Бизнес консултиране - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 58 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 59 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 60 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 61 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Мениджмънт и маркетинг 5 63 тест център онлайн 19.06.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 25-47., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Преглед на всички публикации