Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на Център за социални изследвания

Консултации на място

Вторник, кабинет 507: 13:30-14:30

Понеделник, кабинет http://meet.google.com/rvr-pnep-rmu: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 507: 13:30-14:30

16 апр 2024, кабинет 507: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, СК-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, СПНС-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, УП-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МТБ-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МТБ-СПН
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ОТБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 433 Л Маркетингови изследвания 11, 12
Сряда
07:30 10:00 2-220 Л Дипломантски семинар 1 10, 11
15:15 17:00 H-212 Л Мениджмънт и маркетинг 41, 42, 43, 44, 45
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Управление на продажбите и мърчандайзинг Продажбено поведение 5 34 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Продажбено поведение 5 35 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Продажбено поведение 6 55 тест център онлайн 30.04.2024 14:00 - 16:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг Информационни технологии в продажбите 5 34 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - СНУ Информационни технологии в продажбите 5 35 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Информационни технологии в продажбите 6 55 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 25-47., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Преглед на всички публикации