Икономически университет – Варна

Логистика

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

Какво се изучава?

Основната цел на обучението в специалност "Логистика" е подготовката на все по-търсените в практиката квалифицирани специалисти в една актуална и бързо развиваща се област на съвременния бизнес, логистиката.Студентите получават необходимите знания и практически умения:

 • ефективно да управляват бизнес процесите във фирмите, в националното стопанство и на международните пазари;
 • да организират и управляват всички дейности за ефективното движение и трансформиране на потоците от суровини, материали, стоки, услуги, информация и др. във и между организациите;
 • да управляват процесите във веригите на доставки от първичния източник на материални, стокови, информационни и др. ресурси до крайния потребител;
 • да обединяват в единен интегриран процес всички операции с потоците от суровини, материали, стоки, услуги, информация и др. в снабдяването, производството и дистрибуцията във и между организациите;
 • да организират, внедряват и развиват логистичната дейност (функция) във всички сектори на обществото и икономиката, съобразно техните особености;
 • да регулират взаимовръзките и взаимодействията на логистиката, корпоративната стратегия и останалите бизнес функции за осигуряване на необходимите конкурентни предимства.

Икономистите от специалност "Логистика" се подготвят да реализират огромните възможности на логистиката за подобряване на конкурентоспособността на фирмите и националното стопанство в условията на глобализираща се икономика.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 

 • Основи на логистиката;
 • Маркетингови изследвания в логистиката;
 • Логистика на снабдяването;
 • Производствена логистика;
 • Дистрибуционна логистика;
 • Складова логистика;
 • Транспортна логистика;
 • Информационна логистика;
 • Обслужване на клиентите и др.

 

Изучават се и редица задължителни и избираеми специални дисциплини, които разширяват и задълбочават икономическата подготовка на студентите от специалност "Логистика":

 

 • Управление на човешките ресурси;
 • Управление на инвестициите;
 • Стокови борси;
 • Управление на проекти;
 • Финансов мениджмънт;
 • Търговски взаимоотношения и др.

 

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Логистика".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" на специалност "Логистика" могат успешно да се реализират в практиката като:

 • организатори и мениджъри на различните равнища на управление в организации от всички обществени и икономически сектори – производствени предприятия, търговски компании и обекти, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите, в това число и в организации с идеална цел и военното дело;
 • конкретни области на реализация на специалистите по логистика са: снабдяване, управление на производствени и непроизводствени операции, дистрибуция, обслужване на клиенти, спедиция, транспорт, фирмено и публично складово стопанство, опаковане, митническо обслужване, управление на качеството, рециклиране на отпадъци и вторични материални ресурси;
 • на по-високите равнища на управление специалистите по логистика организират и координиратинтегрираното реализиране и управление на посочените области;
 • те са подготвени да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен "магистър", да придобият образователна и научна степен "доктор" и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което в момента администрира обучението по специалността, е катедра "Индустриален бизнес". В нея работят утвърдени в научните, преподавателските и консултантските среди специалисти.

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

 

В първи, втори, трети и четвърти курс на специалност "Логистика" се обучават над 170 души.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература

Специалност “Логистика

Професионално направление  3.8 Икономика

Професионална квалификация „Икономика“

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Срок на обучение: 4 години за редовно обучение

I.      Основно предназначение на квалификационната характеристика

 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност „Логистика“, както и на включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетенции на специалиста по „Логистика“ с образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър.;
 • Да служи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебните програми, както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Логистика“.
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им.

II.  Професионални знания и умения

Основната цел на обучението в специалност „Логистика“ е подготовката и възпитанието на висококвалифицирани специалисти в областта на логистиката със задълбочени и обхватни научни, теоретични и практически знания и умения, осигуряващи ефективната им професионална реализация. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика. Постигането на тази цел се основава на формирането на активна съвкупност от фундаментални, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и навици у студентите за ефективно изпълнение на трудовите дейности, свързани с логистиката.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалността, се групират в следните насоки:

 1. Идентификация и оценка на логистиката като бизнес функция и стопанска дейност във всички сектори на икономиката с цел:
  • адаптиране на бизнес процесите към изискванията на логистичния подход;
  • установяване и интегриране на адекватните за конкретния бизнес логистични функции;
  • анализ, оценка и структуриране на логистични системи на компаниите;
  • установяване на действени механизми за координация и съгласуване на дейността на включените в логистичния процес субекти.
 2. Ефективно управление на реалните процеси, свързани с движението и трансформирането на материалните и свързаните с тях съпътстващи ги потоци, в компаниите, националното стопанство и в международен план чрез:
 • разработване, оценяване, избор и реализация на адекватни логистични решения в стопанските организации;
 • идентифициране и реализация на номенклатурата от логистични операции в снабдяването, транспортирането, съхранението, производството, дистрибуцията и т.н. на ресурсите и готовите продукти;
 • планиране, организиране, реализация и контрол на ефективното движение на материалните и съпътстващите ги потоци между доставчици и получатели;
 • ефективно управление на взаимодействията между включените в логистичната система организации;
 • ефективно управление на процесите във веригите на доставки;
 • пряко управление и интегриране на всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън организацията като средство за реализация на корпоративната стратегия и за осигуряване на конкурентно предимство;
 • анализ и управление на комуникациите, контактите и логистичното обслужване на клиентите.

III. Обучение по специалност „Логистика“

Обучението по специалност „Логистика“ в ОКС „бакалавър“ е предназначено за завършилите средното си образование в страната или в чужбина. То се осъществява в редовна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Продължителността на обучението е 4 години, разпределени на 8 семестъра, през които се изучават задължителни и избираеми фундаментални, университетски специални и специални дисциплини. Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността се осигурява чрез изучаване на цялата система от дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Дисциплините в първото направление осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят разширяване и задълбочаване на специалната икономическа подготовка на студентите от специалност „Логистика“, както и да изградят профилираната им подготовка в областта на: Икономика на предприятието, Управление на човешките ресурси, Инвестиции в логистична инфраструктура, Управление на малкия бизнес, Управление на проекти, Митническо право, Търговски взаимоотношения и др.

В третото направление са съсредоточени специални дисциплини, насочени към развиване на необходимите професионални бизнес компетенции, като: Основи на логистиката, Логистика на снабдяването, Производствена логистика, Складова логистика, Дистрибуционна логистика, Количествени методи в логистиката, Транспортна логистика, Информационна логистика, Логистично обслужване на клиентите и др.

Тяхното усвояване се осигурява чрез ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и реални ситуации по специални задания, разработване на тезиси, курсови работи и проекти, участие в ежегодни студентски научни сесии и др. Студентите изучават реални логистични процеси в дейността на стопанските организации чрез провеждане на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит. Завършилите пълният курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Р България.

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Логистика” е да подготви квалифицирани професионалисти с ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“, които да могат:

 1. Да работят на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело).
 2. Ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по логистика в снабдяването на организациите, управлението на производствените и непроизводствените операции, дистрибуцията, обслужване на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публично складово стопанство, митническото обслужване, управлението на качеството, рециклирането на вторични материални ресурси.
 3. Ефективно да управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, да оползотворяват възможностите за бизнес развитие, както и да мислят креативно и да анализират логистичните и бизнес процесите.
 4. Да продължат обучението си в ОКС „магистър”, както и да се реализират като преподаватели по специални икономически дисциплини в средните училища.

Специалистите, завършили специалност „Логистика“ могат да се реализират и като функционални специалисти в логистиката на публични и бизнес организации на различни позиции: специалист по логистика; специалист доставки (снабдяване); специалист пласмент (продажби); мениджър складово стопанство; организатор транспорт; спедитор и др.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Логистика“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 1. Самостоятелност и отговорност:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 1. Компетентности за учене:
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 1. Комуникативни и социални компетентности:
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 1. Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на логистиката с цел решаване на конкретни задачи;
 • умело прилага придобитите знания и умения за ефективно управление на всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на организацията;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
 • Рекламна брошура за специалност “Логистика
Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Общо за Фундаментални 96 2880 1950 930
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на логистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Логистично обслужване на клиентите 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси 5 8 Изпит 240 165 75
Производствена логистика 5 8 Изпит 240 165 75
Логистика на снабдяването 5 8 Изпит 240 180 60
Дистрибуционна логистика 6 7 Изпит 210 135 75
Количествени методи в логистиката 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 6 Изпит 180 120 60
Управление на малкия бизнес 7 8 Изпит 240 180 60
Иновации в логистиката 7 8 Изпит 240 180 60
Транспортна логистика 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Складова логистика 8 5 Изпит 150 90 60
Организация на спедиторската дейност 8 5 Изпит 150 90 60
Информационна логистика 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 118 3540 2415 1125
Университетски специални
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Общо за Университетски специални 15 450 270 180
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5175 2235


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Европеистика 4 3 90 45 45
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 1 90 0 90
Счетоводство за мениджъри 6 3 90 45 45
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 45 45
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти