Икономически университет – Варна

Документи за кандидатстване

1. Диплома за завършено висше образование (ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър").

2. Приложение към дипломата за завършено висше образование. В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.

3. Ксерокопие на паспорта/личната карта.

4. Заявление за кандидатстване + Заявление за признаване на висше образование.

5. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 6 бр.

6. CV (автобиография).

Документите по точки 1, 2  трябва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;
  • за всички останали страни указаните документи трябва да бъдат заверени от Министерството на образованието , Министерството на външните работи в страната, от където е кандидатът и консулството на Република България в съответната страна.
 • преведени на български език в България. Необходимо е преведеният документ да бъде изпратен за заверка на подписа на преводача в Министерство на външните работи.  

1. Диплома за завършено висше образование (ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър").

2. Приложение към дипломата за завършено висше образование. В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.

3. Сертификат за владеене на английски език (само за програмите с преподаване на английски език и в случай, че такъв е наличен.

4. Ксерокопие на паспорта/личната карта.

5. Заявление за кандидатстване + Заявление за признаване на висше образование.

В случай, че кандидатът е завършил средно училище извън България, документите по точки 1 и 2 трябва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;