Икономически университет – Варна

Признаване на изпити

Срокове за подаване на заявления за признаване на изпити от предходно образование на студенти ОКС "магистър" за летен семестър на уч. 2023/2024 г.

Дистанционно обучение 05.02.2024 г. - 20.02.2024 г.
Задочно обучение 05.02.2024 г. - 20.02.2024 г.
Редовно обучение 21.02.2024 г. - 05.03.2024 г.

 

Препоръчително е, признаването на съответния изпит предварително да бъде обсъдено с титуляра (лектора) по съответната дисциплина. За целта е желателно предварително да се представят на лектора данни за обучението в предходно образование (диплома, академична справка, учебна програма по дисциплината и други материали доказващи съответствието).

Необходими документи:

  1. Заявление до Декана на съответния факутет за признаване на изпит – купува се от книжарницата и важи само за един изпит;
  2. Протокол за признаване на изпити – получава се от каб. 114 /сектор "Магистри"/;
  3. Копие на диплома / Академична справка/ учебна програма или други документи ;
  4. Касов бон /оригинал/ за внесена в касата такса 15 лв.(за всеки изпит).

 

И З В А Д К А
 от
Правила за устройството, дейността и управлението на Центъра за магистърско обучение
при Икономически университет – Варна

(правилата подлежат на промяна през месеца, но процедурата по признаване ще се запази)

Чл. 49. (1) Признаването на специализиращи дисциплини в ОКС “магистър” се прилага, ако студентът е изучавал или завършил друга магистърска специалност в български или чужди висши училища.

(2) Признаването на изпити от бакалавърска степен е приложимо за  студенти от СНУ и ДНДО, за дисциплини от блок “Фундаментални дисциплини” или “Специални дисциплини”.

 

(3) Признаването на дисциплини от бакалавърска степен с дисциплини от блок “Специализиращи дисциплини” в ОКС „магистър“  не се допуска.

 

(4) Не се признават изпити от ОКС “професионален бакалавър” за изпити по дисциплини от ОКС “магистър” или за студенти с призната ОКС "бакалавър" от чужди висши училища със 180 кредита.

 

(5) При признаването на дисциплини по ал. 1 се спазват следните критерии:

1. съответствие на наименование и съдържание на дисциплината;

2. съответствие на брой кредити и аудиторна заетост.

 

(6) За признаването на изпити студентът подава заявление до Декана на съответния факултет, заедно с копие на диплома за завършено предходно образование. Комисия по признаване на образователни кредити и периоди на обучение в друго висше училище към съответния факултет изготвя протокол за признаване на изпитите.