Икономически университет – Варна

Студентски карти

Издаването на студентска смарт карта и национална електронна студентска карта (НЕСК) предоставят възможности за идентификация на студентски статус на действащ студент или докторант пред висши училища, музеи, театри, БДЖ, градски транспорт и др. Предстои разширяване на обхвата на достъп и до други институции в Р България.

Студентската смарт карта се издава в Икономически университет – Варна и допълнително предоставя възможност за достъп до библиотеката на университета и отстъпка при хранене в студентските столове на ИУ – Варна.

НЕСК (национална електронна студентска карта) се издава от НАЦИД и всеки действащ студент или докторант във висше училище или научна организация в Република България може да достъпи своята електронна карта веднага щом активира профила си в портал „Национална електронна студентска карта".

Какви ползи дава студентската карта?

1. Идентификация пред преподаватели и служители

2. Отстъпка при хранене в студентския стол

3. Достъп до библиотеката на ИУ-Варна

Икономически университет - Варна предоставя услугата в следните картови центрове:

Първи корпус на Икономически университет – Варна, Студентска улица, ет.1, Информационен център - за ОКС “професионален бакалавър”, “бакалавър” и ОНС “доктор”.

Забележка: Заявления за преиздаване на ССК се подават в отдел “Учебна дейност и студенти”, сектор „Студенти“, Фронт офис, ет. 1

*Срещу документ за самоличност, ще Ви бъде направена снимка и издадена безплатна карта, която да използвате до края на обучението си.

Първи корпус на Икономически университет – Варна, Център магистърско обучение, ет. 1, каб. 114 - за ОКС “магистър”.

*Срещу документ за самоличност, ще Ви бъде направена снимка и издадена безплатна карта, която да използвате до края на обучението си.

НЕСК е националната електронна студентска карта, с която се удостоверява статусът на действащ студент или докторант във висше училище или научна организация в Република България. Чрез НЕСК студентите и докторантите могат да доказват своя статус пред висши училища, музеи, театри, БДЖ, градски транспорт и др.

НЕСК се издава за първи път на всеки действащ студент или докторант, въз основа на подадена информация за това към НАЦИД от съответното висше училище или научна организация. Студентът може да достъпи своята електронна карта веднага щом активира профила си в портал „Национална електронна студентска карта". За активирането на профила НАЦИД изпраща имейл на електронната поща на студента. В случай че студентът или докторантът не е получил автоматичен активационен имейл, може да заяви такъв като използва  формата за регистрация , достъпна в менютата на портала.

Издаването, свалянето и използването на НЕСК е безплатно.

НЕСК е валидна за целия период на обучение на студента или докторанта и не се преиздава за всяка учебна година. Преиздаване е
необходимо само при настъпили промени на данните в НЕСК – например при смяна на фамилно име на студента.

Електронната карта може да бъде свалена като pdf – документ или да се показва директно от мобилното устройство, през което студентът или докторантът е влязъл в своя профил в този портал.

Студент или докторант, който няма статус „Действащ“, не може да достъпи и свали НЕСК от своя профил в портала.

Нов начин за проверка на актуален статус на студенти или докторанти чрез Портала "Национална електронна студентска карта"

Националният център за информация и документация (НАЦИД) https://portal.nacid.bg/ е административният орган, който поддържа основните регистри в секторите „Висше образование“ и „Наука“ в Република България. Един от тези регистри е Регистърът на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления (накратко „РДПЗСД“). В него всички висши училища и научни организации подават подробна информация за обучаващите се при тях студенти и докторанти.

В края на миналата година НАЦИД пуска в експлоатация нов модул на  РДПЗСД – „Национална електронна студентска карта“. Новата разработка значително улеснява  проверката на актуални данни на студенти и докторанти и извличането на справочна информация за тях, включително чрез автоматизирани средства. Създадени са и нови възможности за служебен обмен на информация за студенти и докторанти с цел облекчаване на част от административната тежест, свързана с постоянно издаване на документи, доказващи студентски статус.

Административните органи, които в изпълнение на правомощията си трябва да проверят дали дадено лице е действащ студент, дали е прекъснал или вече е завършил; къде учи, каква специалност и курс е и т.н., може да направят това удобно, възползвайки се от възможностите, които предоставят новите софтуерни разработки в НАЦИД.

С внедряването на Национална електронна студентска карта НАЦИД реализира две сериозни нововъведения във висшето образование в Република България:

1. Въвежда Единен академичен номер (ЕАН) Номерът се издава от НАЦИД и е уникален за всеки отделен студент или докторант, който се обучава в българско висше училище или научна организация. Номерът не се променя през всички степени на обучение и позволява лесно откриване на лицето в регистрите на висше образование.

Така всеки един студент (дори и когато стане докторант) има само един единствен академичен номер за системата на висшето образование, без значение къде учи и в колко специалности. Полученият академичен номер не може в бъдеще да се използва от друг студент.

2. Създава Национална електронна студентска карта (НЕСК) Националната електронна студентска карта се издава от НАЦИД за всеки действащ студент и докторант, без значение в кое висше училище или научна организация се обучава.

Картата е първата в страната, която е изцяло дигитална – студентът може да я представя директно на екрана на своето мобилно устройство или да я показва/изпраща като pdf-файл.

Националната електронна студентска карта съдържа следните данни:

 • Единен академичен номер (ЕАН) на студента/докторанта;
 • Първо, бащино и фамилно име/Други имена;
 • Дата на раждане на лицето;
 • QR код за онлайн преглед на данните от НЕСК.

Примерен изглед на НЕСК е достъпен на адрес: https://nesc.nacid.bg/aboutnesc.

Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления, НЕСК служи като доказателство за статуса на студента или докторанта. Чрез нея може да бъде проверен статусът на всеки действащ студент или докторант в реално време. Информацията за студента/докторанта се взима от базата данни на РДПЗСД, в който висшите училища подават актуални данни за своите студенти и докторанта.

Самата проверка може да се извърши по няколко начина:

1. На портала на НЕСК, поддържан от НАЦИД, достъпен на адрес: https://nesc.nacid.bg/search

Тук справката може да се извърши по два начина:

 • като се сканира QR кодът върху електронната карта, който води до страница на портала, визуализираща данните за статуса на обучението на студента/докторанта;
 • като на портала на НЕСК се въведе ЕАН на студента, чиито статус трябва да се провери.

2. Чрез директна свързаност между информационната система на НЕСК и информационната система на проверяващата организация (приложно-програмен интерфейс API)

При този вариант начинът на изграждане на свързаността се договаря допълнително между НАЦИД и организацията, която иска да се свърже с информационната система на НЕСК.

3. Чрез Средата за междурегистров обмен, поддържана от Министерството на електронното управление (RegiX)

При този вариант се прилагат правилата на министерството за включване в RegiX и разработка на адаптери за връзка.

Независимо кой начин на свързване е избран, справката за действащ студент/докторант като минимум предоставя следната информация:

 • Имената на лицето;
 • ЕАН;
 • Дата на раждане;
 • Висше училище/научна организация, където се обучава;
 • Специалност/Докторска програма;
 • ОКС/ОНС;
 • Форма на обучението (редовно/задочно/дистанционно).