Икономически университет – Варна

Индивидуален план на обучение

С Правила за условията и реда за индивидуално обучение на студенти се уреждат условията и редът за индивидуално обучение на студентите в ИУ – Варна. Обучението на индивидуален учебен план на студентите се прилага при придобиване на ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър".

Обучението на индивидуален учебен план се извършва съгласно действащите учебни планове на специалностите в ИУ – Варна.

Дипломирането на студентите, обучаващи се на индивидуален учебен план, се извършва по общия ред и съгласно утвърдените учебни планове за съответните специалности.