Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Плащането на бакалавърски семестриални такси е два пъти в учебната година по График за редовно обучение и График за дистанционно обучение. За записване на предстоящ семестър е небходимо да бъде платена семестриалната такса.

ОКС "бакалавър"
учебна 2024/2025 година

Семестриални такси за обучение на новоприети студенти, 1 курс и студенти 2, 3 и 4 курс – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,или на Конфедерация Швейцария, както и студенти приети по ПМС № 228/1997, за които държавата осигурява средства в лева (държавна поръчка) за учебната 2024/2025 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър"  след средно образование
Форма на обучение
Редовна
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
375 375 375 375
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450

Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Финанси
Застраховане и осигуряване
Социална сигурност и застраховане

Банкиране и застраховане

390 390 390 390
Управление Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450
Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международни икономически отношения
390 390 390 390
Стопански Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450

Икономика и търговия
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност

Строителен бизнес и предприемачество

390 390 390 390
Информатика

Бизнес информационни системи
Дигитални технологии в бизнеса

390 390 390 390
Туризъм Управление Туризъм
 
390 390 390 390
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии  
560 560 560 560

Семестриални такси за платено обучение на новоприети студенти, 1 курс, 2, 3 и 4 курс, граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в лева) за учебната 2024/2025 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър" след средно образование
Форма на обучение
редовно дистанционно
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
940 940 940 940        
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит 1295 1295 1295 1295 780 780 780 780
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 1355 1355 1355 1355        
Счетоводство и финанси 1295 1295 1295 1295        
Финанси 1295 1295 1295 1295 780 780 780 780
Банкиране и застраховане 1295 1295 1295 1295        

Социална сигурност и застраховане

1295 1295 1295 1295        
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР

 

1295 1295 1295 1295        

Международен бизнес (с преподаване на англ.език)

Морски бизнес и международна търговия (с преподаване на англ.език)

1355

1355

1355

1355

1355

1355

1355

1355

       
Международни икономически отношения 1295 1295 1295 1295        
Стопански Икономика и търговия 1295 1295 1295 1295 780 780 780 780

Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

Строителен бизнес и предприемачество

1295

 

1295 1295 1295        
Недвижими имоти и инвестиции 1295 1295 1295 1295 780 780 780 780
Индустриален бизнес и предприемачество 1295 1295 1295 1295 780 780 780 780
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
1295 1295 1295 1295        
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) 1355 1355 1355 1355        
Информатика

Дигитални технологии в бизнеса

1295 1295 1295 1295        
Туризъм Управление Туризъм 985 985 985 985 780 780 780 780
Международен туризъм (с преподаване на руски език) 1045 1045 1045 1045        
Информатика и компютърни науки Информатика

Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии

Data Science

1920 1920 1920 1920        
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350