Икономически университет – Варна

Дистанционни изпити

Студентите към Икономически университет – Варна имат възможност да положат дистанционни изпити в две платформи: eLearn и Тестов център. От WebStudent, раздел "Изпитна сесия", е налична информация за платформата, чрез която ще се проведат дистанционните изпити през изпитните сесии.

Указания за провеждане на дистанционни изпити през платформата за електронно обучение eLearn

1. Провеждането на дистанционните изпити става в съответствие с публикувания в сайта на Икономически университет - Варна график на редовната изпитна сесия. В своя профил в WebStudent всеки студент има информация в раздел „Изпитна сесия“ в коя платформа ще се проведе изпитът по съответната дисциплина. Ако преподавателят е заявил изпит през електронната платформа, то провеждането му ще се извърши през платформата eLearn (https://e-learn.ue-varna.bg).

 1. Всеки преподавателски екип следва предварително да публикува в платформата eLearn към всяка дисциплина указания за провеждане на изпита с информация за елементите (напр. тест, задание и др.), които ще бъдат включени в изпитната процедура, тяхната продължителност и последователността на изпълнението им. Указанията следва да се публикуват в началото на курса.
 2. За нормалното протичане на изпита студентите трябва да разполагат с компютърна конфигурация с работещи видеокамера и микрофон и с непрекъсната Интернет връзка. По отношение на браузърите е препоръчително използването на Google Chrome, като е възможно използването и на други браузъри като Mozilla Firefox.
 3. При провеждането на самата изпитна процедура следва да се спазват следните изисквания:
 • На указаната дата студентите следва да влязат чрез своя университетски акаунт 30 минути преди зададения начален час на изпита в курса по дисциплината в платформата eLearn. В курса те ще намерят публикуван от титуляря линк към виртуална класна стая в Google meet или с друг софтуер за видеоконферентна връзка с наименование „Линк към виртуална стая за участие в изпит по „Име на дисциплина“ (за целта преподавателят може да предостави и линка, използван по време на семестъра за провеждане на лекции, като промени името му). 
 • С отваряне на линка студентът се присъединява към виртуалната стая. По преценка преподавателят може да изключи автоматичния достъп до виртуалната стая в Google Meet (чрез „Настройки“> „Контроли на домакин“> Изключване на „Бърз достъп“), с цел последователна проверка на влизащите студенти. Непосредствено след присъединяването си студентът трябва да се идентифицира, като покаже своята лична карта / студентска книжка на камерата. На личната карта следва да са видими имената и снимката на студента. Останалите реквизити по картата трябва да бъдат скрити. По време на виртуалната среща преподавателят може да даде разяснения за начина на протичане на изпита и кога студентите ще получат информация за своите резултати. 
 • След като бъде проверена неговата самоличност и преподавателят даде начало на изпита, студентът започва работата в платформата със съответните дейности и ресурси, които са включени като елементи в изпитната процедура в съответствие със спецификата на дисциплината – тест за определен период от време, който е ограничен за достъп до определена административна студентска група; изпълнение на задание, което следва да се качи в платформата с определен краен срок, и др. Всички дейности и ресурси следва да бъдат публикувани непосредствено след линка за виртуалната стая. При възникнала необходимост преподавателят може да изиска от студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ. 
 • По време на изпита ще се прави видео запис на работата на студентите, иницииран от преподавателя, с цел предотвратяване на нарушения. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведението на студентите и наличната обкръжаваща среда. 
 • След като студентите приключат с всички елементи от изпитната процедура, преподавателският екип оформя крайните оценки по дисциплината. Точките се нанасят в електронните изпитни протоколи съобразно съответните указания за попълването им. Студентите получават e-mail и чрез своя профил могат да проверят своите оценки в системата WebStudent.
 1. В съответствие с изискванията на Закона за висшето образование преподавателите следва да пазят резултатите от изпита в продължение на една година.
 2. Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването по време на учебни занятия и студентски изпити в Икономически университет – Варна, както и осигуряване на надеждна среда за реализирането им, Икономически университет – Варна е възможно да извършва видеонаблюдение съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

Указания за провеждане на дистанционни изпити през система "Тестов център"

Провеждането на дистанционните изпити става в съответствие с публикувания в сайта на Икономически университет - Варна график на редовната изпитна сесия. В своя профил в WebStudent всеки студент има информация в раздел „Изпитна сесия“ в коя платформа ще се проведе изпитът по съответната дисциплина. Ако преподавателят е заявил изпит през система "Тестов център", то провеждането му ще се извърши през платформата WebStudent (https://info.ue-varna.bg/).

Важно условие за СТУДЕНТИТЕ преди изпит в система "Тестов център" е:

 • да влязат в WebStudent (раздел "Електронни изпити"/"Текущи изпити") със своите факултетен номер и парола;
 • да възстановят паролата си, ако са я забравили (през връзка „Забравена парола“);
 • да създадат парола, ако до момента влизат единствено с ЕГН (през менюто за редактиране на профила). 

За нормалното протичане на изпита, студентите трябва да разполагат с компютърна конфигурация с работещи видеокамера и микрофон и с непрекъсната Интернет връзка. Препоръчително е използването на браузърите Google Chrome, Firefox, Edge.

ВАЖНО!! Не е възможно студентите да използват едно и също мобилно устройство (моб. телефон, таблет) за излъчване на образ от видеокамера и за полагане на тест. Този проблем не е валиден при ползване на компютърна конфигурация (лаптоп, стационарен компютър). Възможни са следните варианти:

 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от компютър, като мобилното устройство бъде поставено удобно, за да излъчва през цялото време;
 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от второ мобилно устройство;
 • използване изцяло на компютърна конфигурация с вградена или отделна камера.

При провеждането на самата изпитна процедура следва да се имат предвид следните условия и да се спазват следните изисквания:

 • Изпитите в системата Тестов център започват не по-рано от попълнените от преподавателския екип дата и час в заявката за изпит. 

 • На указаната дата студентите следва да влязат чрез своя акаунт поне 30 минути преди зададения начален час на изпита в система WebStudent (меню Електронни изпити/Текущи изпити). Студентите виждат в профилите си списък с планираните изпити в система Тестов център и оставащото време до изпита, както и линка към виртуалната класна стая в Google Meet.

 • При отваряне на Google Meet линка с универския си акаунт, студентът се присъединява към виртуалната среща. По преценка, преподавателят може да изключи автоматичния достъп до виртуалната стая в Google Meet (чрез „Настройки“> „Контроли на домакин“> Изключване на „Бърз достъп“), с цел последователна проверка на влизащите студенти. Непосредствено след присъединяването към виртуалната среща, студентът трябва да се идентифицира, като покаже своята лична карта/студентска книжка на камерата. На личната карта следва да са видими имената и снимката на студента. Останалите реквизити по картата трябва да бъдат скрити. По време на виртуалната среща преподавателят може да даде разяснения за начина на протичане на изпита и кога студентите ще получат информация за своите резултати. Инструкциите за стартирането на изпита, видео контролът и методите за проверка са отговорност на преподавателя.

 • В обявения час на изпита за студентите ще се визуализира бутон за стартиране на теста. (Бутонът е видим 60 минути от зададения начален час на теста). Всеки, който стартира изпита, автоматично се добавя в списъка със студенти към текущия изпит (Модул "Преподаватели">Тестов център>Списък на изпити>бутон “Резултати" към съответния изпит). Преподавателите могат във всеки един момент да проследят кой е започнал теста, както и да прекратят тест на студент при необходимост от бутон . Прекратеният тест не може да бъде започнат повторно от студента. За целта се налага намеса на администратор на Тестовата система.

 • Когато бъде стартиран тестът, студентите виждат на екрана въпросите, на които следва да отговорят; часовник, посочващ оставащото време; връзка към Google Meet; бутон за край на изпита.

 • При възникнала необходимост преподавателят може да изиска от студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ.

 • По време на изпита преподавателският екип има отговорност да извърши видео запис на работата на студентите с цел предотвратяване на нарушения. За да може във видеозаписа да се обхванат всички участници, е необходимо преподавателят да сподели (представи) своя екран. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведението на студентите и наличната обкръжаваща среда.

 • След като студентът избере „Край на теста“ на екрана се изписват броят на верните отговори и процент на успеваемост. 

Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на студентски изпити в Икономически университет – Варна, както и осигуряване на надеждна среда за провеждане на изпитите, Икономически университет – Варна извършва видеонаблюдение по време на провеждане на изпитите съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.