Икономически университет – Варна

Процедура за кандидатстване

 1. Диплома за придобита ОКС “Магистър”.
 2. Приложение към дипломата за придобита ОКС "Магистър". В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.
 3. Медицинска справка. Документът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ИУ-Варна.
 4. Заявление за признаване на дипломата за висше образование.
 5. Автобиография.
 6. Списък на публикациите, ако има такива.
 7. Ксерокопие на паспорт/лична карта.
 8. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 6 бр.

Документите по точки 1, 2 и 3 трябва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания:
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;
  • за всички останали страни указаните документи трябва да бъдат заверени от Министерството на образованието (и/или Министерството на здравеопазването), Министерството на външните работи в страната, от където е кандидатът и консулството на Република България в съответната страна.
 • преведени на български език в България. Необходимо е преведеният документ да бъде изпратен за заверка на подписа на преводача в Министерство на външните работи.  

Гражданите на страни от ЕС и ЕИП могат да кандидатстват за придобиване на ОКС "Доктор" като представят следните документи:

 1. Заявление за признаване на дипломата за висше образование.
 2. Проект на докторска дисертация и библиография.
 3. Автобиография (по образец).
 4. Диплома за придобита ОКС “Магистър”.
 5. Приложение към дипломата за придобита ОКС "Магистър". В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.
 6. Сертификат от Комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши учебни заведения (само в случай, че ОКС "Магистър" е придобита извън България)
 7. Копие на паспорт/лична карта

В случай, че кандидатът е придобил ОКС "Магистър" извън България, документите по точки 4 и 5 трябва да бъдат:

 • нотариално заверени копия;
 • заверени, съгласно международните изисквания:
  • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи, се прилагат изискванията в договора;
  • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;