Икономически университет – Варна

Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит

Условия за провеждане на отдалечен кандидатстудентски изпит
за кандидатстване за обучение в Икономически университет – Варна

 1. Икономически университет - Варна стартира провеждане на отдалечени кандидатстудентски изпити.

 2. Информация за дисциплини и график на обявените дати за провеждане на отдалечени кандидатстудентски изпити може да се види в онлайн системата за кандидатстване на ИУ-Варна.

 3. До отдалечен изпит се допускат кандидат-студенти, които:

  • са регистрирани в онлайн системата за кандидатстване на ИУ-Варна,

  • са подали  онлайн заявка за полагане на изпит, 

  • са платили таксата за изпита, съгласно инструкциите за плащане, видими в меню “Моите изпити” след записване за изпит,

  • са прикачили снимка на платежния документ в системата, в случай че са заплатили таксата за изпит чрез банков превод, 

  • са дали съгласие с условията за провеждане на електронен изпит чрез маркиране на чек-бутона „Съгласен съм с условията за провеждане на отдалечен изпит“ по време на записването за изпит.

 4. Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната Интернет връзка и компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. 

 5. Допустими браузъри са  Google Chrome (препоръчителен), Mozilla Firefox, Edge.

 6. Изпитът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Hangouts Meet.

 7. Действията на кандидат-студентите и взаимодействието им с тестовата система се следят и записват от видео-квестор по време на изпита.

 8. В деня на изпита кандидат-студентите ще имат възможност да се присъединят към виртуалната класна стая в Google Hangouts Meet, входът в която е видим след избор на бутон "КЪМ ИЗПИТА" в меню “Моите изпити” след логване в онлайн системата за кандидатстване на ИУ-Варна.
 9. Кандидат-студентите трябва да влязат във виртуалната класна стая 30 минути преди началото на изпита. 
 10. Важно условие е кандидат-студентите да са влезли в своите Google/Gmail профили и чрез тях да се присъединят към видео срещата в Google Hangouts Meet. Google профилът трябва да съдържа ВАЛИДНИ име и фамилия на кандидат-студента. Преди влизане в групата отговорност на кандидат-студента е да се впише/превключи към свой профил и да избере “Присъединяване сега”.
 11. В  случай, че кандидат-студентът няма Google профил и в браузъра, от който влиза, няма вписан друг потребител, въвежда три имена и натиска бутона “Молба за присъединяване”.

 1. При отваряне на линка се подава искане за присъединяване към групата, което се одобрява от квестора. Непосредствено след одобрението, кандидат-студентът трябва да се идентифицира, като покаже лична карта на камерата. На личната карта следва да са видими имената и снимката на кандидат-студента. Останалите реквизити по картата трябва да бъдат скрити. 

 2. При възникнала необходимост онлайн квесторът може да изиска от кандидат-студент да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ. 

 3. По време на изпита ще се води видео запис на работата на кандидатите с цел предотвратяване на нарушения. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведение на кандидата и наличната обкръжаваща среда. 

 4. За нормалното протичане на изпита кандидат-студентите трябва да си осигурят:

  • Интернет свързаност

  • персонален компютър

  • видео камера

  • микрофон

  • помещение за самостоятелна работа

  • 10 празни листа за чернова (препоръчително е да са А4 формат), химикалка (включително резервна), а при желание - молив, гума, пергел и триъгълник.

ВАЖНО!! Не е възможно кандидат-студентите да използват едно и също мобилно устройство (моб. телефон, таблет) за излъчване на образ от видеокамера и за полагане на тест. Този проблем не е валиден при ползване на компютърна конфигурация (лаптоп, стационарен компютър). Възможни са следните варианти:

 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от компютър, като мобилното устройство бъде поставено удобно, за да излъчва през цялото време;
 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от второ мобилно устройство;
 • използване изцяло на компютърна конфигурация с вградена или отделна камера.
 1. Не се разрешава използване на:

  • калкулатор-приложение за мобилно устройство или за компютър; 

  • техника за мобилна връзка или друго мобилно устройство;

  • достъпът до други ресурси, вкл. електронни, книжни (с изключение на разрешен справочник по математика). 

 2. Присъствието на други лица в помещението при кандидат-студента по време на изпита, е недопустимо. 

 3. Ако кандидат-студентът е изпълнил коректно всички условия, квесторът одобрява “включването” на неговия изпит.

 4. Начало на изпита и кратки инструкции за провеждане се дават от видео-квестора 5 мин преди часа за започване. Всяко закъснение се отчита за неспазване на правилата.

 5. За да стартира изпита си след премината проверка от квестор, кандидат-студентът трябва да премине към профила си в онлайн системата за кандидатстване и да избере бутон "ЗАПОЧНИ ИЗПИТ" от прозореца, който се визуализира чрез бутон "КЪМ ИЗПИТА".                                                                                    

 6. Отговорност на кандидат-студентите е да следят стриктно информацията, получавана по електронна поща в дните преди изпита.

 7. Всеки, който НЕ е изпълнил посочените условия изцяло, няма да бъде допуснат до изпита.

 8. При регистриране на нарушение на посочените по-горе правила, квесторът има право да прекрати и/или анулира изпита на кандидата. 

 9. Обявяването на резултата с оценката се извършва автоматично от системата след приключване на изпита, като всеки кандидат-студент може да я види в профила си, където е подавал отговорите.

 10. След като види оценката си, кандидат-студентът може да заяви издаване на сертификат с резултата, който служи за кандидатстване в ИУ-Варна. Сертификатът се изпраща по куриер с наложен платеж и доставка за сметка на получателя. 

 11. Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на кандидатстудентски изпити в Икономически университет – Варна, както и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите, Икономически университет – Варна извършва видеонаблюдение по време на провеждане на изпитите съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 12. От своя страна обективното и честно провеждане на  кандидатстудентски изпити в Икономически университет – Варна неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което видеонаблюдението е една от мерките за осигуряване на равнопоставеност при явяване на изпит чрез противодействие на опитите за манипулиране на процеса. 

 13. Икономически университет – Варна: 

  • спазва всички свои задължения при използването на технически средства за видеонаблюдение, като:

   • прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение; 

   • използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на кандидатстудентския изпит; 

   • достъп до информацията, събрана с технически средства за видеонаблюдение, имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на кандидатстудентския изпит; 

  • е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679; 

  • след постигане на целите на кандидатстудентския изпит администраторът ще унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение. 

За контакти:


Румяна Дилова

Румяна Дилова

Румяна Дилова

Офис асистент

60

0882164816

0887671601

r.dilova@ue-varna.bg