Икономически университет – Варна

Център за магистърско обучение

Център за магистърско обучение в ИУ-Варна извършва всички дейности по подготовката, организацията и провеждането на приема в ОКС "магистър". Осъществява цялостната учебна работа със студентите в ОКС "магистър" - от тяхното записване до дипломирането им. През годините Икономически университет – Варна е подготвил над 19 000 магистри по икономика, администрация и управление, туризъм и информатика.

Във фронт-офиса на Център за магистърско обучение - І етаж, каб. 114 се издават и заверяват:

 • Уверения
   
 • Академични справки
   
 • Индивидуални изпитни протоколи
   
 • Заявления за отлагане на изпит по здравословни причини и други заявления до Директор ЦМО
   
 • Заявления (закупуват се от книжарницата на университета) за допускане до държавен изпит (комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа)
   
 • Заявления (закупуват се от книжарницата на университета) за признаване на изпити до Директор ЦМО
   
 • Заверява се всеки следващ семестър в студентската книжка