Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Семестриални такси за обучение на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г.

 СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2023/2024 Г. ЗА ПЛАТЕН ПРИЕМ
(ПО ЧЛЕН 95, АЛ. 4 ОТ ЗВО) ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.
Година на прием Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно Дистанционно
За студенти
6 курс
ДНДО и СПН
прием    2022/2023 г.  
3.7 Администрация и управление 1120 лв. - -
3.8 Икономика 1120 лв. 780 лв. 780 лв.
За специалност "International Business and Management" 1360 лв.    
3.9 Туризъм 1120 лв. 780 лв. -
4.6 Информатика и компютърни науки 1830 лв. - -
За специалност "Computer Science" 1800 лв. - -
Година на прием Специалност Форма на обучение
Редовно Задочно Дистанционна
За студенти
5 курс СС и СНУ,
ДНДО и СПН
прием    2023/2024 г.
Счетоводство и контрол 1120 лв. 780 лв. -
Банков мениджмънт - - 780 лв.
Финанси и иновации - - 780 лв.
Международен бизнес и мениджмънт (на англ. език) 1460 лв.    
Корпоративен бизнес и управление - - 780 лв.
Логистичен мениджмънт - - 780 лв.
Омниканален търговски бизнес - - 780 лв.
Строително предприемачество и недвижима собственост - 780 лв. -
Управление на проекти - 780 лв. -
Аграрен бизнес - - 780 лв.
Екоикономика - 780 лв. -
Бизнес консултиране - - 780 лв.
Качество и експертиза на стоките - 780 лв. -
Управление на продажбите и мърчандайзинг - - 780 лв.
Реклама и медийни комуникации - - 780 лв.
Маркетинг и бранд мениджмънт - - 780 лв.
Информационен мениджмънт в бизнеса 1120 лв. 780 лв. -
Мениджмънт на организациите 1120 лв. - -
Мениджмънт на човешките ресурси 1120 лв. - -
Публичен мениджмънт и административна власт 1120 лв. - -
Междукултурен бизнес (на англ. език) 1000 евро    
Международен туристически бизнес 1120 лв. 780 лв. -
Мобилни и уеб технологии 1830 лв. - -
 

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ:

- обучение в ОКС „магистър“ след „бакалавър“ - 1600 евро

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧАЩИ СЕ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО, ЕДНОТО ОТ КОИТО Е БЪЛГАРСКО, по смисъла на чл. 95, ал. 10 от ЗВО:

- заплащат половината от размера на определената по-горе такса - 800 евро.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА УЧЕБНА 2023/2024 Г. С ИЗДРЪЖКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.

 

Година на прием Професионално Специалност Категория Форма на  Зимен семестър Летен семестър
направление студенти обучение
За студенти 6 курс ДНДО прием
2022/2023 г.
4.6 Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии ДНДО Редовна 615лв. 1,830 лв.
За студенти 5 курс ДНДО прием
2023/2024 г.
4.6 Информатика и компютърни науки Мобилни и уеб технологии ДНДО Редовна - 615 лв.

СЕМЕСТРИАЛНИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР" НА СТУДЕНТИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г., СЪС СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ "ОТЛИЧЕН" (5,50-6,00) ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ГРАЖДАНИ НА ЕС И ЕИП.

Година на прием Професионално направление Категория студенти Зимен  семестър Летен семестър
Редовно  Задочно обучение Дистанционно обучение Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
обучение
За студенти
6 курс прием 2022/2023 г.
3.7Администрация 
и управление
ДНДО и СПН 1008 лв. - - 1120 лв. - -
3.8 Икономика ДНДО и СПН 1008 лв.  702 лв. 702 лв. 1120 лв. 780 лв. 780 лв.
3.9 Туризъм ДНДО и СПН 1008 лв. 702 лв. - 1120 лв. 780лв. -
За студенти
5 курс прием   2022/2023 г.
3.7Администрация
и управление
СС и СНУ 1008 лв. - - 1008 лв. - -
ДНДО и СПН - - - 1008 лв. - -
3.8 Икономика СС и СНУ 1008 лв. 702 лв. 702 лв. 1008 лв. 702 лв. 702 лв.
ДНДО и СПН - - - 1008 лв. 702 лв. 702 лв.
3.9 Туризъм СС и СНУ 1008 лв. 702 лв. - 1008 лв. 702 лв. -
ДНДО и СПН - - - 1008 лв. 702 лв. -

Студентите от образователно-квалификационна степен "магистър" се записват за учебна година/семестър, като заплащат таксата в следните срокове:

за зимен семестър, втора година: редовно, задочно и дистанционно - до 26.09.2023 г.

за летен семестър, първа и втора година: редовно, задочно и дистанционно - до 02.02.2024 г.


Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента