Икономически университет - Варна

Такси

Семестриални такси за учебната 2019/2020 г.

 

1. Редовно обучение, държавна поръчка

За студенти в специалностите от професионално направление „Туризъм“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2018/2019 година, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 265,00 лв.

За студенти в специалностите от професионално направление „Информатика и компютърни науки“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2017/18 година, за завършилите:

  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 500,00 лв.

 

2. Редовно, задочно и дистанционно обучение, платен прием

За студенти в специалностите от професионални направления „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ и  „Информатика и компютърни науки“ с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2018/2019 година, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 700,00 лв.
  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 700,00 лв.

 

3. Редовно обучение за студенти, ползващи за първите два семестъра от обучението си държавна поръчка, а за третия – платен прием, с продължителност на обучението три семестъра, прием от учебната 2018/2019 година, таксата за третия семестър (летен семестър на учебната 2019/2020 г.) е, за завършилите:

  • Същото професионално направление (СПН) - 650,00 лв.
  • Други направления и други области на висшето образование (ДНДО) - 650,00 лв.

 

Студентите от образователно-квалификационна степен "магистър" се записват за учебна година/семестър, като заплащат таксата в следните срокове:

за зимен семестър, втора година:

- редовно, задочно и дистанционно - до 04.10.2019г.

за летен семестър:

- редовно, задочно и дистанционно - до 31.01.2020г.


 

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента