Икономически университет – Варна

Прехвърляне, възстановяване и прекъсване

Факултет Форма
на обучение
(РО, ДО)
Дата на записване
Прехвърлени Възстановени Прекъснали
Стопански РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г.. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Финансово-счетоводен РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Управление РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Информатика РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Записването на студентите се извършва срещу представянето на студентска книжка. Студентите, които се прехвърлят, възстановяват и презаписват, представят и бордеро за платена такса (в което са изписани трите имена на студента, фак.№ и специалност) за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. в каб. 214, 215 и 216.

Уверения за студенти ще бъдат издавани след 16.09.2021 г. (откриване на учебната година).

Прехвърлените студенти е необходимо да носят нови студентски книжки, лични карти и 3 бр. снимки.

Прекъсналите студенти по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити.

Информация за семестриалните такси е публикувана в меню "Студенти", ОКС "бакалавър", "Такси"

СМЕТКА:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна