Икономически университет – Варна

Прекъсване, отстраняване и възстановяване

Чл. 104 (1) Студент или специализант се отписва при:

  1. успешно завършване на обучението в определения срок;
  2. напускане на ИУ – Варна;
  3. преместване в друго висше училище.

(2) Студент или специализант се отстранява от ИУ – Варна при:

  1. (доп. – ОС, 10.11.2022 г.) предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в ИУ – Варна, подправяне на документи за студентското му положение, опит за измама и др. В тези случаи отстраняването се извършва със заповед на ректора за срок от една година. Най-късно до две седмици преди изтичане на срока на отстраняване студентът е длъжен да подаде писмено заявление до ректора за възстановяване на студентските му права и продължаване на обучението. В случай на неподаване на заявление в посочения срок студентът се счита за напуснал университета по собствено желание и се отписва от ИУ – Варна.
  2. (доп. – ОС 10.11.2022 г.) системно неизпълнение на задълженията му по учебния план или Правилника за дей ността на ИУ – Варна, като в тези случаи отстраняването се извършва по реда на чл. 113 и чл. 119 от Правилника за дейността на ИУ – Варна.
  3. (доп. – ОС, 10.11.2022 г.) осъждане на лишаване от свобода за извършено умишлено престъпление от общ характер – със заповед на ректора за срок до изтичане на наказанието или съответния давностен срок за изпълнение на наложено наказание. В срок до една година след изтичане на срока на отстраняване студентът е длъжен да подаде писмено заявление до ректора за възстановяване на студентските му права и продължаване на обучението. В случай на неподаване на заявление в посочения срок студентът се счита за напуснал университета по собствено желание и се отписва от ИУ – Варна.

(3) (Нова - ОС, 27.06.2013 г., отм. – ОС, 10.11.2022 г.)

Чл. 113 (1) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г., изм. - ОС, 18.09.2014 г., изм. – ОС, 06.10.2016 г., изм. – ОС, 10.11.2022 г.) Студенти, които не са се записали в определения срок или не отговарят на условията по чл. 109, ал. 7 прекъсват.

(2) Прекъсване се разрешава само веднъж през целия курс на обучение по преценка на ректора. Изключения се допускат в следните случаи: при бременност – 45 дни преди вероятния термин за раждане; при патологична бременност; за майки с деца до 6 години; при тежко и продължително боледуване; на сираци на инвалиди от първа и втора група; на военноинвалиди и при особено важни причини.

(3) Майките с деца до 6 години имат право да прекъсват до 2 години за всяко дете, родено до последния семестър от следването.

(4) (Отм. - ОС, 06.10.2016 г.);

(5) (Нова – ОС, 10.11.2022 г.) При повторно неизпълнение на условията по ал. 1 студентите се отстраняват за срок от една година със заповед на ректора.

(6) (Нова – ОС, 10.11.2022 г.) Най-късно до две седмици преди изтичане на срока на отстраняване студентът е длъжен да подаде писмено заявление до ректора за възстановяване на студентските му права и продължаване на обучението в същата специалност. В случай на неподаване на заявление в посочения срок студентът се счита за напуснал университета по собствено желание и се отписва от ИУ – Варна.

(7) (Нова – ОС, 10.11.2022 г.) Студенти, които след прекъсването или при възстановяването на студентските им права, не могат да продължат обучението си в същата специалност, поради изтичане на срока на акредитацията ѝ или липса на сформирана група по нея за текущата учебна година, могат да продължат обучението си в друга специалност от същото професионално направление.

(8) (Нова – ОС, 10.11.2022 г.) Курсът на обучение на възстановените студенти се определя от декана/директора на колежа в съответствие с действащите към момента на възстановяване специалност и учебен план.

Чл. 114 (1) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г., изм. - ОС, 06.10.2016 г., изм. и доп. – ОС, 10.11.2022 г.) Отписаните студенти могат да кандидатстват по реда на действащите правилници за приемане на студенти в съответните ОКС в ИУ – Варна.

(2) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г., отм. – ОС, 10.11.2022 г.)

Преходни разпоредби:

§6. (Нов - ОС,10.11.2022 г. ) Промените в чл. 104, ал. 2, чл. 113, ал.5, 6, 7 и 8, чл. 114, ал.1 и чл. 119, ал. 6, 7 и 8 влизат в сила от датата на приемането им.

§7. (Нов - ОС,10.11.2022 г.) За заварените случаи сроковете за отстраняване по чл. 104, чл. 113 и чл. 119 започват да текат от влизането в сила на промените.

Факултет Форма
на обучение
(РО, ДО)
Дата на записване
Прехвърлени Възстановени Прекъснали
Стопански РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г.. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Финансово-счетоводен РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Управление РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
ДО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.
Информатика РО 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г. 1, 2 и 3.09.2021 г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Записването на студентите се извършва срещу представянето на студентска книжка. Студентите, които се прехвърлят, възстановяват и презаписват, представят и бордеро за платена такса (в което са изписани трите имена на студента, фак.№ и специалност) за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. в каб. 214, 215 и 216.

Уверения за студенти ще бъдат издавани след 16.09.2021 г. (откриване на учебната година).

Прехвърлените студенти е необходимо да носят нови студентски книжки, лични карти и 3 бр. снимки.

Прекъсналите студенти по слаб успех заплащат семестриална такса за семестъра, в който имат да полагат изпити.

Информация за семестриалните такси е публикувана в меню Обучение >> Бакалаври >> Семестриални такси

СМЕТКА:

Банка ДСК
IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна