Икономически университет - Варна

Бакалаври

1. Диплома за завършено средно образование.

2. Приложение към дипломата за завършено средно образование. В случай, че към дипломата не е приложена скала за оценяване, от която е видна максималната оценка, кандидатът трябва да представи официален документ, в който тя е описана.

3. Медицинска справка. Документът трябва да е издаден не по-рано от 1 месец преди подаване на документите в ИУ-Варна.

4. Документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява правото на кандидата да продължи образованието си във висшите училища в страната, където е получено средното образование. Този документ може да бъде издаден от училището, в което е завършено средното образование. В него задължително трябва да присъства текстът: "Полученото образование дава право на лицето да продължи обучението си във висшите учебни заведения в ... (страната на училището)." Образец на документа.

5. Ксерокопие на паспорта/личната карта.

6. Заявление за кандидатстване.

7. Паспортни снимки размер 4,5/3,5 см. - 6 бр.

8. CV (автобиография).

 

Документите по точка 1,2,3 и 4 следва да бъдат:

  • нотариално заверени копия;
  • заверени, съгласно международните изисквания:
    • за страните, с които България има договор за взаимно-правна помощ, който касае заверката на документи се прилагат изискванията в договора;
    • за страните членки на Хагската конвенция документите се заверяват с печат Апостил;
    • за всички останали страни указаните документи трябва да бъдат заверени от Министерството на образованието (и/или Министерството на здравеопазването), Министерството на външните работи в страната, от където е кандидатът и консулството на Република България в съответната страна.
  • преведени на български език с легализиран превод в България. Преведените документи да бъдат изпратени за заверка на подписа на преводача в Министерство на външните работи.