Икономически университет - Варна

Общежития

Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.
Жилищни нужди са налице ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.
Студентските общежития на Икономически университет - Варна се намират на ул. "Брегалница" бл. 1 и бл. 2.
Настаняването в студентските общежития се извършва съобразно "Наредба за ползване на студентските общежития и столове" приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г. обн.ДВ.бр.86 от 03.10.2008 г., изм.ДВ.бр.79 от 6.10.2009 г. Ежегодно се извършва класиране на студентите кандидатствали за общежитие въз основа на два показателя: средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството; успех от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита бала от кандидат-студентския прием).

Без класиране в студентски общежития се настаняват:

1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО.

2. Български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие
б) студенти с неизвестен или починал родител
в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик
г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди
д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа

3. Български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.

4. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

Чуждестранни студенти, приети по реда на ПМС 103 и ПМС 228, след първата година от обучението си, се настаняват в студентско общежитие, въз основа на заповед, след подадено заявление в обявените от университета срокове.

Ежегодно се настаняват 570 студенти плюс 34 студенти по Програма "Еразъм". Общежитията на Икономически университет – Варна разполагат със стаи с едно, две и три легла. Всички студентски стаи са с индивидуални сервизни помещения. Студентските общежития имат общо отопление на природна газ. От 01.07.2018 г. наемът е 60 лв.на месец за човек, настанен в двойна или тройна стая и 70 лв, за човек, настанен в единична стая, без включени ток и вода.

Банкова сметка: 

ДСК - ЕАД
IBAN:BG04STSA93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
На основание за плащане се пише – Депозит/наем /име на студента, факултетен №/

Необходимите документи за кандидатстване за общежитие и срокът за подаване на документите се определят за всяка учебна година поотделно и се публикуват на сайта на университета. Подаването на документи се извършва в офис "Стипендии и общежития", Студентска улица, ет. 1 в основната сграда на университета.

Икономически университет – Варна разполага с нови и модерни зали за хранене, разположени в основната сграда и във втори корпус на университета. Залата за хранене в основен корпус се намира на втория етаж, в надстойката на университета, след асансьорите.

Всички студенти, които желаят да ползват с намаление услугите на Хранителния комплекс в основната сграда и в бл. 2 (Втори корпус) на ИУ-Варна, е необходимо да получат магнитна карта за поевтиняване в каб. Стипендии и общежития, Студентска улица от инспектор "Стипендии и общежития".

Работно време на зала за хранене

Основна сграда

08:00 - 19:30 часа

Втори корпус

08:00 - 19:30 часа

Предлага се закуска, обяд и вечеря в следните часове -
от 08:30 до 10:00 ч.; от 11:30 до 14:30 ч. и от 17:30 до 19:30 ч.

Наталия Димитрова

Наталия Димитрова

Инспектор "Стипендии и общежития"

0882164762

ios@ue-varna.bg

Милена Пенева

Милена Пенева

Инспектор "Стипендии и общежития"

0885616405

milena.peneva@ue-varna.bg

Иван Дамянов

Иван Дамянов

Директор на поделение "Общежития и столове"

0882 165679

idamyanov@ue-varna.bg

Нели Павлова

Нели Павлова

Управител студентско общежитие - блок 1

0884644116

dorms@ue-varna.bg

Мария Андонова

Мария Андонова

Управител студентско общежитие - блок 2

0882164800

dorms@ue-varna.bg

Студентско общежитие бл.1

Студентско общежитие бл.1

Портал

052-634872, 0884699262

Студентско общежитие бл.2

Студентско общежитие бл.2

Портал

052-634873, 0884699282