Икономически университет – Варна

Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

                                                               

       

Professional knowledge, skills and competences                                                 

The BSc International Business and Management degree programme has been designed for future business leaders keen on developing and strengthening their understanding of areas and concepts critical to the success of 21st century global business. Core theoretical concepts are closely related to a practical application of skills and competences in real-life business projects.

The framework of this full-time undergraduate degree programme enables students to keep abreast of a range of dynamic modules relevant to the aspirations and needs of a new generation of international business experts.

The curriculum has been adopted from Nottingham Trent University (NTU) and it is constantly reviewed and developed through consultation with other international students, employers and alumni. A close collaboration with external businesses and organisations is at the core of this programme design so that students can experience case-based business work for real.

These are the modules included in the BSc International Business and Management degree programme:

 • Economy and Society in the European Union
 • International Economics
 • English
 • Dissertation Seminar
 • Global Business Environment
 • International Entrepreneurship
 • Contemporary International Marketing Strategies
 • International HR and Information Management
 • Research Methods
 • Social Responsibility, Compliance and Accountability
 • Contemporary Issues in International Strategic Management

Teaching and learning methods are centred around interactive student-generated workshops and employ case studies, problem-based learning (PBL), discussions, business simulations and group activities. Interactivity is key to the teaching process and members of faculty are committed to providing modules that adopt teaching methods matching student needs and market demands.

UE – Varna ensures that support and guidance is available so that students enjoy and benefit from a student-centred learning environment.

The BSc International Business and Management degree programme provides opportunities for students to develop skills through innovative teaching and learning methods. The inclusion of local and international business experts further help students:

 • Gain experience in a wide range of strategic management subject areas.
 • Focus on contemporary global business challenges and cross-cultural management issues.
 • Understand the way organisations capture value through new products and services and deliver value through international positioning strategies.
 • Take critical decisions on global business environment challenges and corporate social responsibilities.
 • Get unique opportunities to complete real-life projects.
 • Learn the best business practices shared by renowned guest lecturers and leading business experts.
 • Benefit from more study opportunities through extra-curricular activities.

Global market dynamics require a growing awareness of the importance and scope of international business. It further demands an understanding of the various ways new market entry strategies affect global business operations. In such a turbulent environment, international managers need to
fully comprehend the complex issues companies face and select the best corporate strategy.

Tuition

Tuition incorporates up-to-date theoretical knowledge and practical skills developed in an innovative learning environment. Students conduct business research, solve real-life case studies. They write academic papers and reviews, compile business reports, draw strategic analyses, complete research
based projects. PBLs, role-play, and e-learning are used to support students and offer feedback. A range of assessment methods are used in different types of modules. Some modules may assess student teamwork skills, others may assess individual performance. Types of assessment range from
examinations to group presentations.

Career opportunities

The BSc International Business and Management degree programme aims to prepare students to become top-performing managers in international companies and/or their divisions. Graduates can pursue careers such as:

 • International business analysts
 • International brand managers
 • Transnational marketing executives
 • Department Managers
 • Communications Managers
 • Sales Managers
 • International HR managers
 • Import and export specialists
 • CEOs of service companies, etc.

Students may join graduate management trainee programmes and pursue careers with companies they have completed business projects for as part of their studies. Alternatively, graduates can set up their own businesses or they can work in local or international companies as managers in international trade, marketing, logistics, HR or develop and complete international business projects.

                                                  

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика
 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“, както и на включените в него учебните дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетентности на специалиста в областта на управлението на бизнеса и предприемачеството с образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“, в съответствие с установените по Ниво 6 на Националната квалификационна рамка (НКР) – Подниво 6Б Бакалавър, съответно по Ниво 6 на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) – Първи цикъл на квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО).
 • Да служи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“.
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им.
 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението в специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“ е подготовката на компетентни икономисти, които да се реализират успешно на пазара на труда в малки, средни и големи предприятия с национален и международен характер, както и да основат свой собствен бизнес и да го управляват ефективно.

В тази връзка, в обхвата на професионалните знания и умения влизат:

 1.  Знания и умения за създаване на бизнес единици в съответствие с особеностите на средата, в т.ч.
 •  пазарни анализи и анализи па бизнес средата във всичките й форми и характеристики;
 •  стратегическо планиране и поемане на предприемачески инициативи;
 •  изготвяне на финансови и пазарни обосновки с цел адаптиране на нов или съществуващ бизнес към външни и вътрешни фактори;
 •  разработване на стратегии за нов или развитие на съществуващ бизнес;
 •  целеполагане в сферата на бизнеса и мениджмънта;
 •  планиране на договорни отношения с потенциални клиенти и бизнес контрагенти;
 •  разработване на планове за позициониране на нови или съществуващи продукти на националните и международни пазари;
 •  изготвяне на инвестиционни планове и финансови анализи и др.
 1.  Мениджмънт на процесите в действащи бизнес организации, в т.ч.:
 •  успешно приложение и изпълнение на стратегически обосновани решения;
 •  управление на човешките ресурси в бизнес организациите;
 •  мениджмънт на инвестиционни и бизнес проекти;
 •  управление на продуктовото портфолио;
 •  решаване на конфликти на бизнес равнище;
 •  успешно и ефективно водене на преговори с клиенти и контрагенти;
 •  мениджмънт на иновационни решения;
 •  управление на корпоративна социална отговорност на бизнес организациите;
 •  управление на финансите и свързаните с тях особености на финансово-счетоводната дейност на организациите;
 •  използване на информационните технологии за успешно имплементиране на стратегии и планове на развитие на бизнеса и др.

Наред с посочените по-горе знания и умения от професионален характер, обучението в специалността акцентира върху развиването на обхватно аналитично практико-приложно мислене.

 1. Обучение по специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“

Обучението по специалност „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. Език)“ е в редовна форма, изцяло на английски език и цели осигуряването на широка подготовка на обучаваните в сферата на създаването и управлението на бизнес единици.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

За целите на обучението по дисциплината се залага използването на съвременни методи на преподаване от висококвалифицирани преподаватели с богат експертен теоретичен и практико-приложен опит, подпомагани с иновативни технически средства и добре развита материална база.

Продължителността на обучението е 8 семестъра (4 години), а изучаваните дисциплини са структурирани в 3 направления:

В направление 1 са ситуирани фундаментални дисциплини, чиято цел е да осигурят общи базови познания в областта на икономика, математика, информационни технологии, финанси, счетоводство, маркетинг, въведени в теоретичните основи на мениджмънта и др. В това направление се залага и изучаване на чужд език с цел обогатяване на общата езикова подготовка на студентите. Изучаването на дисциплини от посоченото направление е необходима предпоставка за умело и ефективно усвояване на учебния материал, включен в дисциплините от следващите две направления.

Направление 2 включва университетски специализирани дисциплини. Тяхната основна задача е да допълнят натрупаните познания в областта на статистиката, правото, бизнес комуникациите, европеистиката и др.

В направление 3 са обособени дисциплини, насочени към усвояване на тясно специализирани познания за бизнеса и мениджмънта, в т.ч. за управление на човешките ресурси; предприемачество и иновации; управление на продажбите; финансов и инвестиционен мениджмънт, изследователски методи за бизнес анализи; стратегически маркетинг и др.

За осигуряване на ефективно усвояване на учебния материали по време на лекционните и семинарни занятия се залага активна работа върху практико-приложни казуси и задачи, ролеви игри, участие в дискусии и др.

За целите на дипломирането, на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

 1. Възможности за реализация

Завършилите специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“ имат възможност да се реализират в следните направления:

•      Ръководители в сферата на бизнес услуги, административни и финансови дейности; ръководители по политики и стратегическо планиране, в т.ч. управление на човешките ресурси, по продажби, маркетинг и развойна дейност, производство, туризъм, търговия и др.

•      Специалисти в областта на финансите, управление на персонала и кариерно развитие, продажби, маркетинг и връзки с обществеността, административни приложни специалисти, в т.ч. офис мениджъри и др.

•      Икономически и финансови анализатори и анализатори по управление и организация; анализатори, проучване на пазари и ефективност на стопанската дейност; бизнес консултанти; консултанти по управление и др.

Наред с посочените алтернативи, завършилите студенти ще развият в достатъчно голяма степен умения и познания в областта на предприемачеството, което е предпоставка за реализация на собствени бизнес идеи по отношение на изграждане на нови предприятия с различен предмет на дейност и отново с международен характер.

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес и мениджмънт (с преодаване на англ.език)“

Съгласно Националната квалификационни рамка, студентите придобиват следните компетенции:

1. Самостоятелност и отговорност:

-           притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;

-           поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;

-           проявява творчество и инициативност в управленската дейност;

-           преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2.         Компетентности за учене;

-           последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3.         Комуникативни и социални компетентности:

-           формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;

-           изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;

-           проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с други те;

-           пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4.         Професионални компетентности;

-           събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на маркетинга с цел решаване на конкретни задачи;

-           прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;

-           проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;

 използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

Рекламна брошура за специалност “Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“

 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 82 2460 1620 840
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на бизнеса 4 9 Изпит 270 195 75
Операционен мениджмънт 5 8 Изпит 240 165 75
Корпоративна социална отговорност и бизнес етика 5 8 Изпит 240 180 60
Старт-ъп и иновации 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси 6 6 Изпит 180 120 60
Международна търговия 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на продажбите и логистика 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Управление на финансите и инвестициите 7 8 Изпит 240 165 75
Изследователски методи 7 8 Изпит 240 180 60
Международен бизнес 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Дипломантски семинар 8 5 Изпит 150 120 30
Финансов и бизнес анализ 8 5 Изпит 150 75 75
Стратегически маркетинг и мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Решаване на проблеми за бизнеса 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2385 1125
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 238 7140 4980 2160


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30