Икономически университет – Варна

Недвижими имоти и инвестиции

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна & дистанционна


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира съвкупност от знания, теоретични и практически умения, определени навици и компетенции за подготовка на квалифицирани професионалисти, които да: мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики в областта на недвижимите имоти и инвестициите; стартират и развият собствен бизнес; намират ефективни проектни решения; управляват успешно активи; работят в агенции за недвижими имоти, компании за управление на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, публичната администрация и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Собственик, генерален мениджър, ръководител на звено на фирма в сферата на недвижимите имоти и инвестициите, включително бизнес компания от различни сектори на икономиката

Фасилити мениджър, аналитичен специалист, консултант или друг експерт по недвижими имоти и инвестиции в държавни, общински и частни формирования

Вещо лице към съдебната система

Сертифициран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган)

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Икономически основи на недвижимата собственост

 

Управление на инвестиционния процес

 

Инвестиционно проектиране и технологии
Урбанизационен икономикс

 

Управление на недвижимата собственост

 

Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти
Кадастър и имотен регистър

 

Местно управление и самоуправление

 

Подбор и развитие на човешките ресурси
Вещно право

 

Финансиране на недвижимата собственост

 

Бизнес оценяване

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ се осъществява съвместно с преподаватели от различни катедри в Икономически университет – Варна, лектори от бизнес практиката, международни преподаватели по програми „Еразъм+“ и CEEPUS.

 

КОНТАКТИ


 

 

Професионални знания и умения
Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с недвижимите имоти и инвестициите.
Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:
Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти и инвестициите към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти и инвеститорите в недвижими имоти;
 • анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти и разработване на ефективни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на ефективни процеси в агенциите за недвижими имоти, за проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти, при реализация на проекти и управление на активи на инвеститорите;
 • планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижими имоти с бизнес предназначение;
 • управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
 • управление на процесите в компаниите за управление на активи в недвижими имоти;
 • управление на проекти на инвеститори в недвижими имоти и фасилити мениджмънт.

Обучение по специалност „Недвижими имоти и инвестиции“
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:
Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.
Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на недвижимите имоти и инвестициите, като: икономически основи на недвижимата собственост, урбанизационен икономикс, строителното проектиране и технологии, управлението на инвестиционния процес, кадастър и имотен регистър, вещно право, местно управление и самоуправление и др.
Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти, управление на недвижимата собственост, подбор и развитие на човешките ресурси, финансиране на недвижимата собственост, фасилити мениджмънт, оценяване на бизнеса и др.
За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. Студентите изучават операциите с недвижими имоти и инвестициите на място в агенции за недвижими имоти, компании за управление на имоти и фасилити мениджмънт под формата на учебна практика през третата година от обучението си.
Обучението по специалността се реализира в редовна и дистанционна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното и дистанционно обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.
Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.
Възможности за реализация
Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да:

 • работят успешно в агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти и фасилити мениджмънт;
 • работят успешно в структурите на публичната администрация в отдели за управление на собствеността и инвестициите;
 • могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти и инвестициите;
 • управляват ефективно поверените им активи на собствениците на недвижими имоти;
 • намират ефективни решения за проекти на инвеститори за недвижими имоти мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики в областта на недвижимите имоти и инвестициите и да стартират и развият собствен строителен бизнес.

Студентите, завършили специалност "Недвижими имоти и инвестиции" могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции:

 • мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • експерт по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти;
 • икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;
 • консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти; фасилити мениджър и др.

Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“
Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на недвижимите имоти и инвестициите с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

 

Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 255 15
Микроикономика 1 9 Изпит 270 255 15
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 24 6
Приложна математика 1 9 Изпит 270 255 15
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 84 6
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 225 15
Макроикономика 2 8 Изпит 240 225 15
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 24 6
Основи на правото 2 8 Изпит 240 225 15
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 84 6
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 255 15
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 255 15
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 24 6
Маркетинг 3 8 Изпит 240 225 15
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 108 12
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 24 6
Общо за Фундаментални 91 2730 2547 183
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 84 6
Икономически основи на недвижимата собственост 4 9 Изпит 270 255 15
Управление на инвестиционния процес 5 8 Изпит 240 225 15
Урбанизационен икономикс 5 8 Изпит 240 225 15
Инвестиционно проектиране и технологии 5 8 Изпит 240 228 12
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 168 12
Управление на недвижимата собственост 6 7 Изпит 210 195 15
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 6 7 Изпит 210 195 15
Кадастър и имотен регистър 6 6 Изпит 180 168 12
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 138 12
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 228 12
Подбор и развитие на човешките ресурси 7 8 Изпит 240 225 15
Вещно право 7 8 Изпит 240 228 12
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 168 12
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 138 12
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 135 15
Финансиране на недвижима собственост 8 5 Изпит 150 138 12
Фасилити мениджмънт 8 5 Изпит 150 138 12
Общо за Специални 117 3510 3279 231
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 255 15
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 168 12
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 168 12
Общо за Университетски специални 21 630 591 39
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 6957 453


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 252 18
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 252 18
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 252 18
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 252 18
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 252 18
Административно-правно обслужване 5 3 90 84 6
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 96 24
Бизнес култура и традиции 6 3 90 84 6
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 84 6