Икономически университет – Варна

Мениджмънт

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Управление и администрация

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2019

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението, както и управленски умения за ръководство на организации от различен тип – ръководене на собствен бизнес и др.
По-важни изучавани дисциплини са:

 • Мениджмънт
 • Стратегическо управление
 • Прогнозиране, планиране и контрол
 • Предприемачество и малък и среден бизнес
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на публичния сектор
 • Организационно поведение
 • Инвестиционен мениджмънт
 • Международен мениджмънт
 • Корпоративно ръководство

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност се реализират като:

 • мениджъри в различните нива на управление в производствените фирми, търговските фирми, в организациите в сферата на услугите, в банково-застрахователния бизнес, в социално ориентираните дейности (здравеопазване, образование и др.), културата и държавната администрация;
 • ръководители на отдели, звена и направления; предприемачи, ръководители в стопански и други организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра "Управление и админисрация". В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Специалност "Мениджмънт"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Администрация и управление"
Професионална квалификация "Управление администрация"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Мениджмънт”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението. Обучението представя комплексна и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване в детайли на основните функции и дейности на управлението. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Диагностика на бизнес средата и организациите с цел:

 • адаптиране и въздействие върху променящите се политически, икономически, демографски и други условия;
 • приспособяване и трайно включване в регионалната, националната и международната бизнес-мрежи;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество.

            б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • целева ориентация на развитието;
 • разработване на алтернативи, оценка и стратегически избор на пазар, продукт, интеграция и други стратегически решения;
 • предприемачески процес, бизнес-разчети и оценки.

             в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на външните условия производствени и управленски структури;
 • разработване и поддържане на оптимални пропорции в различните структури и организационните отношения;
 • контрол с цел по-добри  управленски решения.

            г) Управление на производството, с което организацията:

 • се ориентира към динамиката на пазара и пазарните потребности;
 • функционира при минимизация на производствените разходи и оптимално използване на капацитета;
 • постига максимална продуктивност в системата “производство - продажби”.

            д) Управление на технологичния и иновационния потенциал на организацията чрез:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау;
 • управление на фирмения трансфер на технологии;
 • управление на продуктовото обновление и поддържане на системата за управление на качеството;
 • изграждане и поддържане на персонални мениджърски и фирмени управленски информационни системи.

            е) Управление на финансите чрез:

 • реално определяне на потребността от различни видове капитал;
 • поддържане на финансово-стопанското равновесие чрез разходите, приходите,  печалбата и платежоспособността;
 • бюджетирането  като финансов инструмент;
 • управление на финансовия портфейл на организацията.

            ж) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и система за мотивация на персонала;
 • планиране, подбор, разпределение и обучение на кадровия потенциал за реализиране на фирмената стратегия;
 • системно удовлетворяване на потребностите от развитие на персонала като неразделна част от фирмената стратегия.

 

 1. Обучение по специалност „Мениджмънт“

Учебният план на специалност “Мениджмънт” е разработен в съответствие с международния опит в подготовката на специалисти по управление от висше, средно и нисше равнище на управление на бизнес организациите, непроизводствената и публичната сфери. В него се включват както фундаментални, така и специализирани дисциплини.

Фундаменталният блок на специалност “Мениджмънт” се формира в рамките на фундамента за професионално направление “Администрация и управление” от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка подготовка на бъдещите специалисти, дава се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. Обезпечават се математическите, информационните, икономическите, правните, управленските, планово-прогностичните, социологическата, езиковата и историческата подготовка на бъдещите бакалаври в различните области и специалности на бизнес администрацията и публичната администрация. С усвояването на знанията от този фундамент се създават условия за формиране на специализирани знания и умения за работа в административната и бизнес практиката.

Посочените теоретични знания и практически умения се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализирани дисциплини, даващи профилирана подготовка на бакалаврите по „Мениджмънт“. Те са структурирани в следните направления: Стопанска история и социално ориентирани науки; Математически; Правни; Икономически; Компютърни; Основни управленски; С управленска насоченост; Конкретизиращи управленски; Изборни управленски; Управленски умения.

За тяхното усвояване се прилагат ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “Мениджмънт” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

            Глобализацията на световната икономика, включително и управлението, необходимостта от интеграция с ЕС, навлизането на информацонните технологии и иновации определят следните области от управлението, в които бакалаврите по “Мениджмънт” могат да се реализират:

            -    макроуправление;

 • макрорегулиране;
 • регионално управление;
 • управление на организации;
 • научни изследвания;
 • обучение и квалификация в областта на управлението;
 • консултантска дейност и експертиза.

Завършилите  образователно-квалификационна степен “Бакалавър по Мениджмънт” се реализират като ръководители от различни равнища на управление в организации с разнообразни сфери на дейност. Могат да работят в производствени и търговски организации, организации в сферата на услугите (банково-застрахователен бизнес, социално ориентирани дейности и др.), в  сферата на държавната администрация и управление. Те могат да заемат ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на всички частни, с чуждестранно участие и държавни бизнес-организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

 

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • анализират факти, събития и явления, свързани с функционирането на различни обекти на управление;
 • извеждат оценки, очертават тенденции, формулират решени и нерешени въпроси и проблеми на изследваните обекти;
 •  предлагат насоки за решаване на открити проблеми, за усъвършенстване на функционирането и бъдещо развитие на управляваните обекти.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • контактуват свободно с хора в мултикултурна среда и пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • Компетентности за учене:
 • изследват научни и приложни проблеми, като прилагат разнообразен изследователски инструментариум
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

 

           

 

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Стратегическо управление 4 9 Изпит 270 195 75
Планиране и прогнозиране 5 8 Изпит 240 165 75
Предприемачество и малък и среден бизнес 5 8 Изпит 240 165 75
Операционен и логистичен мениджмънт 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на публичния сектор 6 7 Изпит 210 135 75
Количествени методи в управлението 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Организация на управлението 7 8 Изпит 240 165 75
Организационно поведение 7 8 Изпит 240 165 75
Инвестиционен мениджмънт 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Международен мениджмънт 8 5 Изпит 150 75 75
Корпоративно ръководство 8 5 Изпит 150 75 75
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2280 1140
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5070 2190


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30