Икономически университет – Варна

Международен туризъм (с преподаване на руски език)

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение:

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2019

Международен туризъм (с преподаване на руски език), ОКС "бакалавър"

Студентите, завършили специалност "Международен туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство
 • Туристически ресурси
 • Туристически пазари
 • Право в туризма
 • Ресторантьорство
 • Социална психология в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Маркетинг
 • Технология на обслужването в хотелиерството
 • Електронен бизнес в туризма
 • География на туризма
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Култура и цивилизация
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Съвременни видове туризъм
 • Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта
 • Технология на обслужването в ресторантьорството
 • Управление на туризма
 • Екскурзоводство
 • Грижа за клиента
 • Конюнктура и пазарна политика в туризма
 • Езиково обучение по езиците: английски, немски, френски и руски

Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".

Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?

Завършилите специалността се реализират:

 • като мениджъри и специалисти на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции;
 • като мениджъри и специалисти в маркетинга, рекламата и връзките с обществеността;
 • в управлението на човешките ресурси и дейности на туристическите фирми.

Специалност „Международен туризъм

Професионално направление  3.9 „Туризъм“

Професионална квалификация „Туризъм“

Образователно-квалификационна степен „бакалавър”

Срок на обучение: 4 години за редовно обучение

 

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Специалност „Международен туризъм“ от образователно-квалификационната степен „бакалавър“, професионално направление „Туризъм“ в Икономически университет – Варна подготвя обучаващите се за професионална квалификация „Туризъм”.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да формира такава съвкупност от  научни, професионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с туризма. Обучението в специалност „Международен туризъм“ осигурява на обучаващите се конкурентен потенциал от знания и умения за туризма и дава възможност за многоаспектна реализация, съобразно потребностите на туристическата практика от висококвалифицирани кадри.  

 1. Обучение по специалност „Международен туризъм“

Съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, подготовката на студентите в образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Туризъм се извършва в следната област: „3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9. „Туризъм”.

Обучението за образователно-квалификационната степен „бакалавър” в професионалното направление „Туризъм” се провежда в редовна форма на обучение и е с продължителност 4 години (8 семестъра).

Възможности за реализация

Глобализацията на икономиката, нарастващата роля на туризма на националния и  световния пазар, засилените процеси на интеграция в Европейския съюз, бумът на информационните и други технологии определят следните области от туристическата дейност, в които бакалаврите се реализират:

4.1. Създаване на туристически продукт:

     • създаване на хотелиерски продукт;

     • създаване на ресторантьорски продукт;   

                 • създаване на специфичен продукт в туроператорската, агентската и транспортната дейност;

     • създаване на анимационен, спортен, медицински и други видове туристически продукти на микро равнище;

     • ефективно използване, опазване и възпроизводство на природните и антропогенните туристически ресурси;

     • управление на процесите на производство на туристически продукт на микро равнище;

     • управление на продукта на туристическата дестинация.

4.2. Маркетинг в туризма.

• пазарните проучвания;

• поведението на потребителите;

• продуктов портфейл;

• ценообразуването;

• системите за продажби;

• промоцията на туризма;

• маркетинг стратегия и политика;

• маркетинг планиране и прогнозиране.

     4.3. Управление на туризма

• управленски практики, стратегии и политики за човешките ресурси в туристическите организации

• управление на обслужването в туристическите компании

• управление на туризма на локално, регионално, национално и международно равнище

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Международен туризъм“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България, в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

В процеса на обучение в специалност „Международен туризъм“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват бакалаврите завършили специалност „Международен туризъм“ са:

 1. ПредприемаческаФормира знания и умения за планиране, управление на проекти, стратегическо мислене, оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на средства, решаване на проблеми, финансова грамотност, анализ на ключови икономически показатели, форми на организация на бизнеса, управление на ресурси и средства, варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, делови умения, информирани решения, отговорност, отчетност, комуникация, договаряне, самостоятелна и екипна работа, мотивиране, социално предприемачество – 52,9%.
 2. Компетентност на културна осведоменост и изява – Тази компетентност изисква познаване на местните, националните, регионалните, европейските и световните култури и изяви, включително техните езици, наследство, традиции и продукти на културата, както и разбиране как тези изяви могат взаимно да си влияят и да влияят върху представите на отделния човек. Тя включва разбиране на различните начини на предаване на идеи между творец, участник и публика посредством писмени, печатни текстове и текстове в цифров формат, театър, филм, танц, игри, изкуство и дизайн, музика, ритуали, архитектура, както и хибридни форми. Изисква разбиране на собствената развиваща се идентичност и културно наследство в един свят на културно многообразие, мотивиране – 38,2%.
 3. Цифрова компетентностСъстои се в познаване на възможностите и ограниченията на компютърните технологии (КТ); разбиране на принципите и логиката в основата на КТ; способност за ползване на цифрово съдържание (създаване, филтриране, оценяване, програмиране, споделяне); управление и защита на информация, съдържание, цифрови самоличности; ефективно ползване на софтуер, роботи, изкуствен интелект – 35,3%.
 4. Гражданска – Формира познания за хората, групите, екипите, икономиката, културата обществото; познаване на националните и разбиране на европейските ценности; цели и политика на социални и политически организации; обективна информираност за световни екологични и демографски промени; европейска интеграция; многообразие и културна идентичност в света; участие в демократични механизми за избори и вземане на решения интерес към социални, икономически и политически събития; стремеж към социална справедливост – 35,3%.
 5. Личностна – Изгражда способност на личността да разсъждава за собствената си същност и поведение, да управлява ефективно времето и информацията, да работи в конструктивен диалог с други, да управлява собственото си обучение и кариера, да запазва физическа и психическа устойчивост – 35,3%.

 

 

Дата: 12.03.2024 г.                                                Ръководител катедра: доц. д-р Георгина Луканова

                                                                                     

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Оптимизационни методи 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Въведение в туризма 4 9 Изпит 270 195 75
Хотелиерство 5 8 Изпит 240 165 75
Социална психология в туризма 5 8 Изпит 240 165 75
Туристически ресурси 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализиран чужд език - английски
 • Специализиран чужд език - немски
 • Специализиран чужд език - френски
5 6 Изпит 180 120 60
Ресторантьорство 6 7 Изпит 210 135 75
Международни туристически пазари 6 7 Изпит 210 135 75
Култура и цивилизация 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма 7 8 Изпит 240 165 75
Маркетингови комуникации в туризма 7 8 Изпит 240 180 60
География на международния туризъм 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси в туризма 8 5 Изпит 150 90 60
Мениджмънт на обслужването в туризма 8 5 Изпит 150 90 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 75 75
Мениджмънт на туризма 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти