Икономически университет – Варна

Туризъм

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2019

Туризъм, ОКС "бакалавър"

Студентите, завършили специалност "Туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство
 • Туристически ресурси
 • Туристически пазари
 • Ресторантьорство
 • Социална психология в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Маркетинг в туризма
 • Мениджмънт на обслужването в туризма
 • Електронен бизнес в туризма
 • География на туризма
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Култура и цивилизация
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Съвременни видове туризъм
 • Управление на туризма
 • Екскурзоводство
 • Грижа за клиента
 • Езиково обучение по езиците: английски, немски, френски и руски

Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".

Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?

Завършилите специалността се реализират:

 • като мениджъри и специалисти на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции;
 • като мениджъри и специалисти в маркетинга, рекламата и връзките с обществеността;
 • в управлението на човешките ресурси и дейности на туристическите фирми.

                                                                                    КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност “ Туризъм “
Професионално направление   3.9 "Туризъм "
Професионална квалификация "Туризъм "
Образователно-квалификационна степен “бакалавър”
Срок на обучение: 4 години за редовно, дистанционно обучение

I.    Основно предназначение на квалификационната характеристика
Образователно-квалификационната степен „бакалавър” от професионално направление „Туризъм” към специалност „Туризъм” в ИУ-Варна подготвя обучаващите се за професионална квалификация „Туризъм”.
Квалификационната характеристика е адаптирана към новите условия на обществено - икономическия живот в страната, необходимостта от хармонизиране на университетското образование с европейските и световните стандарти, тенденциите в световния и националния туризъм, особеностите на трудовия пазар и възможностите за конкурентноспособна професионална реализация.
 
II.    Професионални знания и умения
Обучението за образователно-квалификационната степен „бакалавър” в професионалното направление „Туризъм” се провежда в две форми -    редовно и дистанционно  и е с продължителност, както следва:

 •    за бакалаври, редовно обучение – 4 години
 •    за бакалаври, дистанционно обучение -  4 години

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  научни, професионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с туризма. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

III.    Обучение по специалност „Туризъм“
Съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, подготовката на студентите в образователно-квалификационна степен “бакалавър”от професионално направление “Туризъм се извършва в следната област: „3.Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9.Туризъм”


IV.    Възможности за реализация
4.1. Създаване на туристически продукт:

 •    създаване на хотелиерски продукт;
 •    създаване на ресторантьорски продукт;    създаване на специфичен продукт в туроператорската, агентската и транспортната дейност;
 •    създаване на анимационен, спортен, медицински и други видове туристически продукти на микро равнище;
 •    ефективно използване, опазване и възпроизводство на природните и антропогенните туристически ресурси;
 •    управление на процесите на производство на туристически продукт на микро равнище;
 •    управление на продукта на туристическата дестинация.

4.2. Маркетинг в туризма.

 •     пазарните проучвания;
 •    поведението на потребителите;
 •    продуктов портфейл;
 •     ценообразуването;
 •     системите за продажби;
 •     промоцията на туризма;
 •     маркетинг стратегия и политика;
 •     маркетинг планиране и прогнозиране.

     4.3. Човешки ресурси в туризма.

 •   управленски практики за човешките ресурси, насочени към потоците на движение на хора в туристическата организация, изпълнението на задачите, организацията на работа, комуникациите;
 •    стратегия и политика на човешките ресурси в туристическите фирми;
 •     стратегия и политика на устойчиво развитие на човешките ресурси на макро равнище.

V.    Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Туризъм“
1.1.    Фундаментални по:

 •     микро и макроикономика
 •     управление
 •     приложна математика
 •     право
 •     информатика
 •     счетоводство
 •     финанси
 •     статистика
 •     маркетинг
 •     чуждоезикови

5.2. Професионални в областта на туризма:
    туризмът като социално - икономическо явление;
    туристически ресурси;
    туристически пазари и маркетинг;
    хотелиерство и ресторантьорство;
    туроператорска, агентска и специализирана транспортна дейност;
    приложение на социалната психология в туризма;
    управление на човешките ресурси;
    мениджмънт на туристическото обслужване;
    управление, реклама, промоция на туризма и др.
 
Ключовите компетенции се формират чрез езиково обучение, ролеви игри и решаване на казуси, разработване на проекти с практическа насоченост, производствен стаж по основните дейности на туристическите предприятия и организации.

Квалификационната характеристика за образователно - квалификационната степен "бакалавър по туризъм" осигурява на обучаващите се в специалност "Туризъм" в ИУ-Варна конкурентен потенциал от знания и умения за туризма и дава възможност за многоаспектна реализация съобразно потребностите на туристическата практика от висококвалифицирани кадри.

 

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Маркетинг 4 8 Изпит 240 165 75
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Въведение в туризма 4 9 Изпит 270 195 75
Хотелиерство 5 8 Изпит 240 165 75
Социална психология в туризма 5 8 Изпит 240 165 75
Туристически ресурси 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализиран чужд език - английски
 • Специализиран чужд език - немски
 • Специализиран чужд език - френски
 • Специализиран чужд език - руски
5 6 Изпит 180 120 60
Ресторантьорство 6 7 Изпит 210 135 75
Туристически пазари 6 7 Изпит 210 135 75
Култура и цивилизация 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
География на туризма 7 8 Изпит 240 165 75
Маркетинг в туризма 7 8 Изпит 240 180 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Управление на човешките ресурси в туризма 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на туризма 8 5 Изпит 150 75 75
Мениджмънт на обслужването в туризма 8 5 Изпит 150 90 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти