Икономически университет – Варна

Международен бизнес (с преподаване на английски език)

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

"Международен бизнес" е първата специалност в ОКС "бакалавър" за обучение на български и чуждестранни студенти с преподаване на английски език. Програмата предоставя знания и изгражда практически умения в областта на международния бизнес, икономиката и управлението. Специалността се създава в отговор на промените в обкръжаващата икономическа среда, глобализацията на  бизнеса, развитието на нови форми на международен бизнес. Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

Целта на програмата по "Международен бизнес" е да подготви квалифицирани икономисти, които да работят в различни международни бизнес организации и техни подразделения, да мислят креативно и да анализират бизнес процесите.

Завършилите специалност "Международен бизнес" могат да се реализират в областта на външната търговия, международната банкова и финансова дейност, международния транспорт и спедиторската дейност, международната логистика, международния туризъм и др.

След завършване на бакалавърска степен на обучение в областта на международния бизнес, студентите могат да продължат образованието си в ОКС "магистър".

І. Professional knowledge, skills, and competencies

The educational process in this program exposes students to broad scope of knowledge, skills, and competencies in the field of international business.

The range of educational preparation of students has the following three implications:

The first implication encompasses broad fundamental student preparation in the fields of: economics, management, finance, marketing, applied mathematics, informatics, accountancy, statistics, law of European Union and international law.

The second implication includes specialized subjects which aim to build and shape a solid profiled background in the field of international business. Among these are: international economics and TNC, international HR and quality management, international marketing management, international trade policy, research methods for business, etc.

The third implication covers subject matters which aim at developing professional business competences such as: international marketing planning, business communications, project management, problem solving for business.

The “International Business” program provides opportunities for the students to acquire skills through innovative education and internship(s) in international companies which in turn allow them to:

  • understand businesses as a systems and procedures;
  • analyze, systematize and interpret research data as well as to use information from a variety of sources;
  • evaluate company performance and their respective units;
  • manage and control available company resources;
  • recognize customs procedures;
  • analyze international trade policy, its goals and principles, trends and measures for their implementation;
  • manage and control international projects;
  • take decisions and solve problems in innovative way.

II. Organization of educational process

Theoretical knowledge, practical skills, and competencies that have been acquired during the tuition process in the “International Business” program are backed up by efficient contemporary teaching and learning strategies such as: applied business research, solving real business case studies, cross-debates, preparing business-oriented projects, etc. Students learn about international business processes by the work placement opportunities they are offered in the 3rdyear of study.

At the end of their studies in the “International Business” program students are offered two options for their graduation: (1) diploma project or (2) complex state exam.

Students who successfully accomplish their tuition receive the professional qualification degree “Bachelor” in the professional field “Economics” according to the national classification of higher educational fields and the state requirements of Bulgaria.

III. Career opportunities

The purpose of the major “International Business” is to prepare qualified professionals to (1) work in international companies (and/or their divisions); (2) enable efficient performance of their activities; (3) be capable of allocating organizational resources; (4) capture opportunities for business development; (5) think creatively and to analyze business processes.

Graduates can work as managers or analytical specialists on different managerial levels in international businesses engaged in: international trade, international marketing, and international tourism among others. Successful graduates can also set up their own business or be committed to international entrepreneurial activities. Alternatively, they are offered the opportunity to work under different international projects, apply their knowledge and skills as business consultants to official representative offices of international companies, international governmental and non-governmental organizations, public administration, and scientific organizations.

Upon successful completion of this Bachelor program, graduates can further advance in their education to various Master Degree programs.

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Управление на международния бизнес 4 9 Изпит 270 195 75
Сравнителни икономически системи 5 8 Изпит 240 180 60
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 5 8 Изпит 240 180 60
Международен маркетинг 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Текуща оценка 180 120 60
Международен туризъм 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на човешките ресурси 6 6 Изпит 180 120 60
В2В маркетинг 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Текуща оценка 150 90 60
Международни бизнес финанси 7 8 Изпит 240 180 60
Международен маркетингов мениджмънт 7 8 Изпит 240 180 60
Изследователски методи за бизнеса 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Текуща оценка 180 120 60
CRM и ERP системи 8 5 Изпит 150 90 60
Дипломантски семинар 8 5 Текуща оценка 150 75 75
Международен бранд мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Решаване на проблеми за бизнеса 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Защита на дипломна работа
  • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти