Икономически университет – Варна

Финанси

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение:

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Специалност "Финанси" е сред най-предпочитаните в Икономически университет - Варна. Тя е наследник на създадената през 1948 г. специалност "Финанси и банково дело". По-късно специалността е преименувана на "Финанси и кредит", в която се обучават студенти до 1956 г. През учебната 1990-1991 година в Икономически университет - Варна се възстановява специалност "Банково дело", а година по-късно и специалност "Финанси". От учебната 1997-1998 г. двете специалности са обединени и започва обучение по единната широкопрофилна специалност "Финанси".

Специалност с идентично наименование "Финанси" и сходни учебни програми съществува в редица елитни университети във Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Испания, САЩ, Канада и много други страни. По модела на техните водещи образователни стандарти студентите в специалност "Финанси" получават задълбочени знания и практически умения в областта на банковото дело, корпоративните, публичните и международните финанси, финансовите пазари и инвестиции, застраховането и социалното осигуряване.

Завършилите специалността получават диплома за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър по икономика", която се признава при последващо магистърско и докторско обучение във водещи световни университети.

През октомври 2012 г., по инициатива на студенти от специалност "Финанси" е учреден Kлуб "Финанси", чиято мисия е да обединява млади и заинтересовани хора, които да обогатяват своите знания, да формират интереси и да постигнат ефективна професионална реализация по специалността.

До момента в специалност "Финанси" са дипломирани над 4 000 студенти, включително от Гърция, Кипър, Турция, Украйна, Македония, Русия и други страни.

Много от завършилите специалността заемат отговорни постове в престижни български и чуждестранни банки, финансови институции и корпорации. Част от випускниците на специалността развиват успешна академична кариера в страната и в чужбина.

Къде можете да се реализирате след завършване на специалност "Финанси"?

Завършилите специалността могат да заемат позиции във:

 • български и международни финансови институции: търговски банки, застрахователни, лизингови, факторингови и пенсионно-осигурителни компании;
 • инвестиционни фондове;
 • служби на Министерството на финансите;
 • митническата администрация;
 • финансови отдели на общински и областни администрации;
 • Българската народна банка;
 • Националната агенция по приходите;
 • Сметната палата;
 • Националния осигурителен институт;
 • външно-търговски дружества;
 • строителни фирми;
 • компании за финансов софтуер;
 • одиторски компании;
 • малки и средни предприятия от различни отрасли.

 

Какви длъжности можете да заемате след завършване на специалност "Финанси"?

Завършилите специалност "Финанси" могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • финансови мениджъри в български и международни компании;
 • мениджъри в банкови и застрахователни институции;
 • специалисти по продажби на банкови и финансови продукти;
 • кредитни експерти;
 • служители във фронт- и бек-офиси на финансови институции;
 • застрахователни агенти;
 • финансови и инвестиционни консултанти;
 • финансови анализатори;
 • брокери и дилъри на ценни книжа;
 • оценители на активи;
 • митнически инспектори;
 • данъчни инспектори, финансови контрольори и други служители в НАП;
 • служители в сферата на социалното подпомагане и осигуряване;
 • специалисти по управление на вземанията;
 • експерти във външно-търговски дружества;
 • експерти в одиторски предприятия;
 • счетоводители в предприятия, банки и финансови институции и др.

Форма на обучение: редовна и дистанционна

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

В процеса на обучението се придобиват основни знания за:

 • ролята на паричната система в съвременната икономика;
 • целите, стратегията и инструментите на паричната политика, основите на централното банкерство;
 • природата на финансовото посредничество;
 • структурата на финансовия сектор, моделите на неговата организация и еволюция;
 • същността и типологията на финансовите кризи и регулирането на финансовия сектор;
 • финансовите аспекти на дейността на държавата и институциите от обществения сектор;
 • концепциите и базовите идеи чрез които съвременната икономическа теория обяснява необходимостта, ролята, организацията и резултатите от дейността на публичния сектор в пазарната икономика;
 • динамиката и въздействието на публичните приходи и разходи (централни и местни), тяхната структура и насоченост;
 • идентификация и оценка на ключови подходи и инструменти на съвременното търговско банкиране;
 • систематизиране на банковите сделки според спецификата на техния продуктов и клиентски профил, калкулиране на транзакционните разходи и цената на депозитния ресурс, идентификация и сегментиране на клиентите на частното банкиране;
 • оценка на продуктовата „палитра” на сделките във фамилните консултантски офиси и в сферата на финансовото планиране,
 • кеш-мениджмънт и глобално попечителство;
 • методите за определяне на справедливата цена на финансовите инструменти;
 • концепциите за риска и възвращаемостта, фундаменталните модели за оценка на финансовите активи;
 • равновесието и ефективността на финансовите пазари, основите на деривативните инструменти, техническият и фундаменталния анализ;
 • принципите на застрахователния бизнес, особеностите на застрахователните продукти и съдържанието на застрахователните договори;
 • ценообразуването на застраховките и формирането на техническите резерви;
 • дейността на застрахователните компании и техните посредници, начините за регулиране и надзор на застрахователния бизнес;
 • финансовата организация на осигурителните системи;
 •  функционирането на осигурителните фондове;
 • комбинации от изчисления, свързани с осигуряването и с изплащането на различни осигурителни обезщетения;
 • новите отговорности пред българската осигурителна система във връзка с координирането й с тези на страните от ЕС;
 • административно-институционалните аспекти на данъчната политика;
 • икономическите деформации от прилагането/изменението на данъчното законодателство; самостоятелно определяне на задълженията по различни данъци в българската данъчна система;
 • дейността на приходната администрации; практически проблеми при събирането на данъците (ДДС-измами, контрабанда с акцизни стоки) и мерки за противодействие срещу тях;
 • параметрите на дългосрочните инвестиции в корпорациите и процесът на ефективното им управление;
 • ефектите от промяната на капиталовата структура на корпорацията;
 • особеностите на специфични форми на финансиране (лизинг, хибридни и опционни финансови инструменти);
 • възможностите за определяне на стойността на фирмите, ефектите от сливанията и придобиванията на компании;
 • управлението на валутните курсове, платежните баланси, валутната търговия и валутния риск;
 • междудържавното кредитиране; регулациите на валутните системи; международната задлъжнялост и държавните фалити; финансовите кризи;
 • ролята на оптималните валутни зони;
 • международните финансови институции и валутната интеграция в страните от еврозоната.

Освен теоретични познания, студентите развиват аналитични умения за:

 • анализиране на ефектите от паричната политика върху водещите икономически променливи;
 • оценяване на предприеманите мерки и действия на централната банка като носител на паричния мениджмънт, диагностика на банковото производство;
 • интерпретация на показателите за оценка на банковата дейност;
 • оценяване на предимствата и недостатъците на различните финансови инструменти и определяне на справедливата цена на дълговите инструменти;
 • използване на предимствата на деривативните инструменти - фючърси, опции и суапове;
 • анализиране на пазарната информация на базата на фундаментален и технически анализ и прилагане на портфейлната теория при корпоративното управление за минимизиране на рисковете и максимизиране на възвращаемостта;
 • познаване на личните права и задължения при възникване на застрахователни и осигурителни случаи;
 • преценяване на ползите от застрахователното и осигурителното посредничество;
 • избор на подходящите форми и източници за набиране на финансови ресурси за корпорацията; определяне на оптималните решения при управлението на оборотния капитал и умения за стратегически корпоративни финансови решения засягащи дългосрочните инвестиции, капиталовата структура и дивидентната политика, оценяването и преструктурирането на компаниите;
 • прилагане на стратегиите за прогнозиране на валутните курсове на Форекс пазара;
 • анализиране на поведението на валутните курсове на база фундаментален анализ;
 • използване на валутните деривати във външнотърговската практика на корпорациите и при суапови договорености между страните.

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на широк набор от дисциплини, които формират професионални знания и практически умения в областта на финансовата теория и практика. Сред изучаваните специални дисциплини са: Пари и централно банкерство; Въведение в банковото дело; Финансово посредничество; Публични финанси (обща част); Банкови сделки; Финансови инвестиции; Основи на застраховането; Основи на корпоративните финанси; Осигурителни системи и фондове; Корпоративни финансови решения; Финансова иконометрия; Международни финанси; Данъчно облагане и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от компании, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и други.

След шести семестър студентите провеждат практическо обучение в институции от финансовия сектор, държавни финансови ведомства или финансови отдели (служби) на предприятия от различни отрасли и сфери на националното стопанство.

Обучението по специалността се реализира в редовна и дистанционна форма. То е предназначено за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

Учебното съдържание на специалността е ориентира­но към подготовката на специалисти, спосо­б­ни да заемат позиции в:

 • търговски банки;
 • лизингови и факторингови компании;
 • инвестиционни фондове;
 • застрахователни и пенсионноосигурителни дружества;
 • Българската народна банка;
 • служби на Министерството на финансите;
 • Националната агенция по приходите и Агенция „Митници“;
 • финансови отдели на общински и областни администрации;
 • Сметната палата;
 • Националния осигурителен институт;
 • инстанции за финансово управление в индустриални, търговски и други компании;
 • външно-търговски дружества, строителни фирми и други предприятия;
 • компании за финансов софтуер;
 • одиторски компании и др.

 

Завършилите специалност „Финанси” могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • финансови мениджъри в български и международни компании;
 • мениджъри в банкови и застрахователни институции;
 • специалисти по продажби на банкови и финансови продукти;
 • кредитни експерти;
 • служители във фронт- и бек-офиси на финансови институции;
 • застрахователни агенти;
 • финансови и инвестиционни консултанти;
 • финансови анализатори;
 • брокери и дилъри на ценни книжа;
 • оценители на активи;
 • митнически инспектори;
 • данъчни инспектори и други служители в Националната агенция по  приходите;
 • служители в сферата на социалното подпомагане и осигуряване;
 • специалисти по управление на вземанията;
 • експерти във външно-търговски дружества;
 • експерти в одиторски предприятия;
 • експерти в кооперативни и други производствени и спестовно-кредитни организации и др.
 • счетоводители в предприятия, банки и финансови институции и др.

Завършилите специалността могат да продължат своето обучение за получаване на образователната и научна степен „магистър по икономика”.

 Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • изграждане на способност за административно и финансово управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемане на отговорност при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни трудно предвидими фактори;
 • проява на творчество и инициативност при вземане на финансови решения, отнасящи се за различните сфери на стопанския и социален живот;
 • преценка на необходимостта и съдействие за обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • обективна оценка на собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • способност за планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • ясно и разбираемо формулиране и излагане на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяване на отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • изява на широк личен мироглед и показване на разбиране и солидарност с другите;

 

 

 • пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • завършилият специалист трябва да може да събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на финансовите решения в публичния или частния сектор, с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява на способност за анализ в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използване на нови стратегически подходи;
 • формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Пари и централно банкерство 4 9 Изпит 270 195 75
Финансово счетоводство 5 6 Изпит 180 120 60
Въведение в банковото дело 5 8 Изпит 240 165 75
Финансово посредничество 5 8 Изпит 240 165 75
Публични финанси (обща част) 5 8 Изпит 240 165 75
Финансови инвестиции 6 6 Изпит 180 105 75
Основи на застраховането 6 6 Изпит 180 105 75
Банкови сделки 6 7 Изпит 210 135 75
Основи на корпоративните финанси 6 6 Изпит 180 120 60
Осигурителни системи и фондове 7 7 Изпит 210 135 75
Корпоративни финансови решения 7 7 Изпит 210 150 60
Финансова иконометрия 7 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 7 7 Изпит 210 150 60
Международни финанси 8 6 Изпит 180 105 75
Научни изследвания 8 4 Текуща оценка 120 75 45
Данъчно облагане 8 6 Изпит 180 105 75
Избираеми дисциплини (1) 8 4 Изпит 120 75 45
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти