Икономически университет – Варна

ФНИ 2020 г. "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда"


 


 

Научноизследоватеслкият проект на тема "Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда" с административен договор № КП-06-Н45/1 е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 г." на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

Период на изпълнение на проекта: 30.11.2020 г. - 30.11.2023 г. 

Дигиталните технологии, дигиталната трансформация и глобализацията предизвикват значителни промени в бизнес средата, респективно – в пазара на труда и в изискванията към квалификацията, придобитите знания и умения от студентите във висшите училища. Специфичен катализатор на тези процеси е извънредната ситуация, предизвикана от пандемията Ковид-19. В резултат нараства необходимостта от притежаване и непрекъснато развитие на дигитални компетентности от работещите в компаниите и в публичния сектор, съответно – и в процеса на обучение на студентите.

Изследването е обособено в две направления. Първото проучва влиянието на дигитализацията върху пазара на труда, рефлектиращо върху необходимостта от развитие на дигитални компетентности, както и изследване на трудовоправните аспекти от навлизането на дигитализацията в трудовия процес и потребността от корекция в утвърдени трудовоправни институти. Второто направление в изследването е съсредоточено върху образователната сфера и по-конкретно анализ на възможностите за трансформация на моделите за управление на съвременните висши училища, за да отговорят на очакванията на пазара на труда за развитие на дигитални компетентности у студентите и използване на съвременни дигитални технологии в процесите на научни изследвания и преподаване.

Продължителността на проекта е 36 месеца с планирана стойност на разходите 133 220 лв. и изследователски екип от 12 учени от ИУ-Варна, СА „Д. Ценов“и НВУ „В. Левски“ – В. Търново.

Целта на проекта е да се проучат, съпоставят и систематизират възприятията и оценките на широк кръг заинтересовани страни (работодателски и синдикални организации, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, образователни и академични институции, доброволчески организации) относно най-значимите въпроси, свързани с отражението на дигитализацията върху пазара на труда и висшето образование. На тази основа да се очертаят възможности и да се изведат насоки за по-голяма ефективност на управлението и законовата уредба на съответните процеси и отношения.

Изпълнението на основните дейности на проекта ще доведе до предложения към заинтересованите страни за по-ефективно взаимодействие и постигане на синергия между усилията на различни институции, както и предложения за промени в законодателната регулация на трудовоправните отношения, социалната защита и осигуреност на заетите лица в България в условията на цифрово общество. Очакван резултат е и извеждането на препоръки към ръководствата на висшите училища за по-ефективна трансформация на моделите им за управление, за да отговорят на изискванията на пазара на труда за развитие на дигитални компетентности у студентите и използване на съвременни дигитални технологии в процесите на научни изследвания и преподаване.

Проектното предложение е насочено към общественото предизвикателство „социално развитие и намаляване на бедността“, съгласно Националната стратегия за развитие на научните изследвания в РБ 2017-2030. Философията на управление на взаимоотношенията „работодател – наети лица“ чрез прилагане на социално отговорни практики и адекватно нормативно регулиране на трудовоправните отношения, социалната защита и осигуреност на заетите лица в България в условията на дигитализация, е насочена към постигане на социално развитие, намаляване на неравенствата и на бедността като цяло.

Проектното предложение се основава и на изследване на възможностите, заложени в редица европейски политики, акцентиращи върху нарастване на цифровата грамотност и връзката й с трудовите права на заетите лица (напр. цифров единен пазар, новата програма за умения, европейското общество за гигабитов интернет, електронните умения и електронното приобщаване, цифровата трансформация и др.).

Партньорска организация по проекта е Стопанска академия "Димитър А. Ценов" с екип:

Външен експерт по проекта е проф. д.н. Ваня Банабакова - преподавател от НВУ „В. Левски“, гр. Велико Търново.

24.04.2021 г., Дискусионен форум на тема "Mястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения – съвременни аспекти и добри практики" - тук

23.04.2021 г., Новина на информационна медия БРАТ-BG.com - тук

22.04.2021 г., Новина на информационен сайт "ВАРНА новини" - тук

09.04.2021 г., Проведе се третият от поредицата уебинари на тема "Правен режим на електронните документи" - тук

02.04.2021 г., Проведен втори уебинар на тема "Правен режим на електронните документи" - тук

26.03.2021 г., Проведен уебинар на тема "Правен режим на електронните документи" за преподаватели от ИУ – Варна - тук

19.03.2021 г., Участие на доц. д-р Десислава Серафимова - ръководител проект и доц. д-р Андрияна Андреева - експерт проект в информационна среща "Програмите на ЕС – стъпка към успешна реализация на младите хора" с еврокомисар Мария Габриел - тук

02.02.2021 г., Новина на официалния сайт на ИУ-Варна - тук

02.02.2021 г., Новина на официалния сайт на СА "Д.А. Ценов" - тук

13.01.2021 г., Новина на сайт assenovgrad.biz  - тук

12.01.2021 г., Новина от БНР Варна с интервю на доц д-р Андрияна Андреева - експерт проект - тук

11.01.2021 г., Новина в сайта на Нов български университет - тук

11.01.2021 г., Новина от БНР Варна с интервю на доц. д-р Десислава Серафимова - ръководител проект - тук

20.05.2023 г. Сборник с доклади от Международната практическа и научна конференция за студенти и докторанти "Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация"

25.11.2021: Първа международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти "Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация"

25 November 2021: The first international practical and scientific conference for students and PhD students "Digitalization in education – a step towards the successful professional realization"

19.11.2021: Национална кръгла маса "Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път"

23.04.2021 г., Дискусионен форум "Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения - съвременни аспекти и добри практики"  с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

  • Пълната програма и лекторите може да откриете тук: Програма.
  • Запис на проведения дискусионен форум може да гледате от официалния YouTube канал на ИУ-Варна: тук

09.04.2021 г., Уебинар за докторанти и студенти от ИУ-Варна на тема "Правен режим на електронните документи"

02.04.2021 г., Уебинар за служители от ИУ-Варна на тема "Правен режим на електронните документи"

26.03.2021 г., Уебинар за преподаватели от ИУ-Варна на тема "Правен режим на електронните документи"

 

 

Екип за организация и управление, координати за контакт


Павел Ченков

Павел Ченков

Павел Ченков

Студент

Миглена Станева

Миглена Станева

До месец септември 2021 г.,технически сътрудник

531

0882 164 663

m.staneva@ue-varna.bg