Икономически университет – Варна

Научноизследователски проект "Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда" стартира в ИУ – Варна

Научноизследователският проект на тема "Дигитализация и дигитални компетентности - тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда" с административен договор № КП- 06-Н45/1 е финансиран чрез "Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 г." на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ).

Дигиталните технологии, дигиталната трансформация и глобализацията предизвикват значителни промени в бизнес средата, респективно – в пазара на труда и в изискванията към квалификацията, придобитите знания и умения от студентите във висшите училища. Специфичен катализатор на тези процеси е извънредната ситуация, предизвикана от пандемията Ковид-19. В резултат нараства необходимостта от притежаване и непрекъснато развитие на дигитални компетентности от работещите в компаниите и в публичния сектор, съответно – и в процеса на обучение на студентите.

Изследването е обособено в две направления. Първото проучва влиянието на дигитализацията върху пазара на труда, рефлектиращо върху необходимостта от развитие на дигитални компетентности, както и изследване на трудовоправните аспекти от навлизането на дигитализацията в трудовия процес и потребността от корекция в утвърдени трудовоправни институти. Второто направление в изследването е съсредоточено върху образователната сфера и по-конкретно анализ на възможностите за трансформация на моделите за управление на съвременните висши училища, за да отговорят на очакванията на пазара на труда за развитие на дигитални компетентности у студентите и използване на съвременни дигитални технологии в процесите на научни изследвания и преподаване.

Продължителността на проекта е 36 месеца с планирана стойност на разходите 133 220 лв. и изследователски екип от 12 учени от ИУ-Варна, СА „Д. Ценов“ и НВУ „В. Левски“ – В. Търново. Водеща организация на проекта е Икономически университет – Варна с  ръководител доц. д-р Десислава Серафимова, преподавател от катедра „Управление и администрация“.

В екипа на проекта от страна на водещата организация е търсен баланс между преподаватели от различни катедри: проф. д-р Юлиан Василев – преподавател от катедра „Информатика“, доц. д-р Мария Кехайова – преподавател от катедра „Маркетинг“,  представителите от катедра „Правни науки“ са доц. д-р Андрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова и гл. ас. д-р Диана Димитрова. Роксандра Щерева и Даниел Василев са редовни докторанти по Социално управление в катедрата „Управление и администрация“ на ИУ-Варна. Включен e и един студент от специалност „Мениджмънт“ – Павел Ченков. Техническият сътрудник по проекта Миглена Станева е експерт „Програми и проекти“ към ИУ – Варна, а счетоводителят Станислава Захариева е служител във Финансово-счетоводния отдел на университета.

Партньорска организация по проекта е Стопанска академия "Димитър А. Ценов" с екип по проекта  проф. д-р Маргарита Богданова  и доц. д-р Евелина Парашкевова - Великова , а външен експерт по проекта е проф. д.н. Ваня Банабакова - преподавател от НВУ „В. Левски“, гр. Велико Търново.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите тук.

02 фев 2021Подобни