Икономически университет – Варна

Актуални покани

На тази страница може да следите отворените покани за набиране на проектни предложения по различни национални и международни проекти, които предоставят възможност за финансиране.

Експертите от сектор "Управление на проекти" са насреща за допълнителни разяснения и съдействие при интерес от Ваша страна за иницииране на проектно предложение по програмата.

С цел оперативна работа е необходимо да се запознаете предварително с публикуваните условия по актуалните покани и с процедура 11 РР Управление на проекти, достъпна в Системата за управление на качеството в ИУ-Варна. 

Покана за набиране на проектни предложения по Програма „Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities“ (ENUTC) със следните основни параметри:

 • Програма: Era-Net Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC);
 • Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“, съвместно с фондовете за научни изследвания на Белгия, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния и Швеция;
 • Поканата е отворена на: 22.02.2023г.
 • Срок за кандидатстване: 25.04.2023г., 17,00 ч. EET;
 • Срок за обявяване на резултатите от подбора: м. септември, 2023 г.
 • Бюджет от ФНИ за 1 проект на българска организация: до 102 258 EUR;
  • Преки разходи: за персонал, материали, събития, мобилности др.;
  • Непреки разходи:

- Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта;

- Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта

 • Интензитет на финансиране: 100%;
 • Съфинансиране: за университети и изследователски организации не се изисква;
 • Очакван брой финансирани проекти на български организации: 3
 • Продължителност на проектите: не повече от 24 месеца;
 • Партньорство: задължително: най-малко двама партньори от две държави-участници във финансирането (вж. по-горе „финансиращ орган“);
 • Подтеми на поканата:
  • Тема 1 : „Изследване и съвместно изграждане на условия за бъдеща красива и устойчива градска среда“
  • Тема 2: Трансформация към устойчиви градове / Градска трансформация, ключови елементи:
  • Тема 3: „Дизайн на приобщаващи, удобни и зелени жилищни зони“
 • Задължителни участници в проектите: учени, изследователи, творци – художници, дизайнери, специалисти по градско развитие;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

Aктуализирана Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

 • Срокът за кандидатстване е текущ:
  • до 1 април – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември на същата година;
  • до 1 юли – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 октомври на същата година до 31 март на следващата година;
  • до 1 ноември – за международни форуми, които се провеждат в периода от 1 април до 30 юни на следващата година.
 • Целта на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми на територията на Република България чрез спазване на принципа на споделено финансиране, като по този начин се предостави възможност за активно участие в тях на български учени с цел популяризиране на постигнати научни резултати и осъществяване на обмен на научни идеи и добри научноизследователски практики с учени от чужбина.
 • Допустими кандидати по процедурата: могат да участват учени или колективи от учени от 1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор".
 • Критерии за оценка:
  • Събитието да се провежда на територията на Република България.
  • Форомът да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните изследвания, на поне една от специфичните цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или или на поне една тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.
  • Структурирана програма – с ясно обособени научни сесии.
  • Докладчиците на пленарни, ключови и поканени доклади за изнасяне на форума трябва да са утвърдени учени с висок престиж.
  • Минималният брой на участниците във форума трябва да е 50 души, от които  минимум 10 % трябва да са млади учени, докторанти или постдокторанти, а минимум 10 % да са участници от чужбина.
  • Международно участие – минимум 10% участници от чужбина.
  • Минимален брой участници – 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, докторанти и постдокторанти.
  • Трябва да е представен финансов план на исканото съфинансиране от ФНИ заедно с финансова обосновка.
  • Форумът не трябва да бъде финансиран чрез други публични източници и програми.
 • Бюджет: Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум зависи от продължителността на форума и програмата му, както следва:
  • до 4 000 лв. – за еднодневни форуми с програма не по-кратка от 7 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  •  до 6 000 лв. – за едно- или двудневни форуми с програма не по-кратка от 14 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия);
  • до 10 000 лв. – за тридневни (и по-продължителни) форуми с програма не по-кратка от 20 часа (без да се считат прекъсванията за обяд и планираните социални мероприятия).
  • Максималният размер на сумата за съфинансиране от ФНИ на даден форум се редуцура при дистанционно или смесено провеждане на форума.
 • Допустими разходи:
  • Организационни разходи (разходи за наем на зали; разходи за наем на оборудване; разходи за изработка на постери; разходи за печатни и други конферентни материали, вкл. сборник с докладите, представени на форума; разходи за закупуване на канцеларски материали).
  • Разходи за настаняване, логистика (разходи за настаняване на докладчици на пленарни, ключови и поканени доклади; разходи за настаняване на млади учени oт български научни организации или висши училища, участващи с доклад или постери; разходи за кафе-паузи; разходи за официална вечеря на форума; разходи за вътрешен транспорт в страната за участниците във форума).
 • Недопустими са разходите за възнаграждения по трудови или граждански договори, такси правоучастие, дълготрайни материални или нематериални активи, компютърно или друго оборудване и апарати, включително и когато не представляват дълготраен актив.
Насоки и документи за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1432

Покана за подаване на проектни предложения Partnerships for Innovation - Alliances (ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO) със следните основни параметри:

На Европейската комисия отвори нов конкурс за подаване на предложения за проекти по

Програма: „Erasmus+ Programme" (ERASMUS):

Дата на отваряне : 16 декември 2022 г.

Срок за кандидатстване: 03.05.2023 г.

Цел на процедурата: Алиансите за образование и предприятия са транснационални, структурирани и ориентирани към резултати проекти, в които партньорите споделят общи цели и работят заедно за насърчаване на иновациите, новите умения, инициативността и предприемаческите нагласи. Чрез тях се цели насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение, предприятията и общата социално-икономическа среда. Това включва справяне с обществени и икономически предизвикателства като изменението на климата, демографските промени, цифровизацията, появата на нови революционни технологии като изкуствения интелект и бързите промени в заетостта посредством социални иновации и устойчивост на общността, както и иновации на пазара на труда.

Бюджет: максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:

 • 1 милион евро (за 2-годишен проект)
 • 1,5 милиона евро (за 3-годишен проект)

Интензитет на финансиране: стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80% от прогнозния бюджет, определен след оценка на проектното предложение

Съфинансиране от кандидатите:  минимум 20%

Допустими за финансиране дейности:

 • стимулиране на иновациите;
 • развиване на чувство за инициативност и предприемачески нагласи, компетентности и умения;
 • стимулиране на движението и обмена на знания между областите на висшето образование, ПОО, предприятията и научните изследвания;
 • определяне на нуждите на пазара и на нововъзникващите професии във връзка с устойчивостта;

Допустими разходи:

 • Разходи за персонал
 • Разходи за услуги
 • Други преки разходи (командировъчни и др.)
 • Непреки разходи

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за представяне на проектни предложения „Public Diplomacy Small Grants Program“ на Посолството на САЩ в гр. София, Департамент за обществена демокрация със следните основни параметри:

На 19.01.2023 г. Посолството на САЩ в гр. София, Департамент за обществена демокрация, публикува покана за кандидатстване с проектни предложения по темата  „Public Diplomacy Small Grants Program“  със следните основни параметри:

Финансираща организация: Посолство на САЩ в гр. София

Срок за кандидатстване: по всяко време преди 01.08.2023 г., онлайн

Обявяване на резултатите: до 2 месеца след подаване на проекта за оценка

Допустими кандидати:

 • Нестопански или държавни образователни институции;
 • Индивидуални личности;

Партньорство: не се изисква;

Продължителностна проекта : до 12 месеца

Бюджет: от 500 до 25 000 USD безвъзмездна помощ като фиксирана сума;

Интензитет на финансиране: 100% от прогнозния бюджет,

Съфинансиране от кандидатите: не;

Допустими разходи:

 • Преки разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване се считат такива само за артикули над 5000 USD) и други разходи (за разпространение на информация, публикуване, издаване или превод)
 • Непреки разходи – 10%

Специфично условие: Държавният департамент на САЩ може да одобри кандидат, който не е спазил всички приложими изисквания за уникален идентификатор на юридическо лице и система за управление на възлагане (SAM), описани в раздел D3 (Задължителни регистрации). Процесът на регистрация може да отнеме няколко седмици за завършване. Поради това кандидатите се насърчават да започнат регистрация на ранен етап от процеса преди подаване на проекта;

Цел на процедурата:

 • Укрепване на управлението, прозрачността и върховенството на закона за насърчаване на демократичните норми, икономическото развитие, енергийната диверсификация и стабилността на сигурността;
 • Изграждане на медийна грамотност и устойчивост сред българската общественост срещу дезинформация;
 • Насърчаване на развитието на стабилни независими медии и гражданско общество, включително чрез насърчаване на гражданска активност и доброволчество;
 • Насърчаване на дейности, които подчертават социалните и културни връзки между Съединените щати и България;
 • Опазване и съхраняване на българското културно наследство;
 • Напредък в социално-икономическото включване на исторически недостатъчно обслужвани и/или маргинализирани общности.
 • Насърчаване на образованието и изграждането на умения в секторите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) и околната среда/чистата енергия;
 • Повишаване на културното разбирателство и свързаност между хората от България и Северна Македония.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за представяне на проектни предложения "Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods”(HORIZON-CL5-2023-D6-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 04.05.2023 г.

Срок за кандидатстване: 05.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет и типове действия:

 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-01 „User-centric development of vehicle technologies and solutions to optimise the on-board experience and ensure inclusiveness (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-04 „Integrating European diversity in the design, development and implementation of CCAM solutions to support mobility equity (CCAM Partnership)“,
  • бюджет - мин. 3 000 000 - макс. 4 000 000, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-05 „CCAM effects on jobs and education, plans for skills that match the CCAM development, and prerequisites for employment growth (CCAM Partnership)“,
  • бюджет 2 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-06 „Zero-emission e-commerce and freight delivery and return choices by retailers, consumers and local authorities“,
  • бюджет - 3 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-12 „New ways of reducing serious injuries and the long-term consequences of road crashes“,
  • бюджет – 4 000 000 EUR, тип действие – RIA;
 • HORIZON-CL5-2023-D6-01-13 „Support for dissemination events in the field of Transport Research“,
  • бюджет – 1 500 000 EUR, тип действие -CSA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

Интензитет на финансиране: за дейности RIA и CSA - 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Цели по типове действия:

 • Тип действие „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA): насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.
 • Тип действие „Координация в помощ“ (CSA) цели подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

Цел на поканата: Безопасен, издръжлив и устойчив транспорт и ориентирани към търсенето услуги за интелигентна мобилност за пътници и стоки. Подходящите изследвания и иновациите ще осигурят значителни ползи за безопасността, опазването на околната среда, икономическото и социалното развитие. Изследванията се фокусират върху области като икономика, образование, социални иновации, джендър науки, комуникации и етика.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

Покана за представяне на проектни предложения "Integration of socio-ecological models into the Digital Twin Ocean“ (HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-08) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Срок за кандидатстване: 20.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 3 300 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA);

Цел на поканата: Проектите трябва включват научни изследвания и иновации от следния порядък:

 • Социално-екологични модели, разработени чрез подход с множество участници, които биха помогнали да се оцени въздействието на промените в околната среда, човешкия натиск и/или прилагането на политики върху цялостното здраве на океана, синята икономика и обществения просперитет;
 • Подобрено разбиране на сложни социално-екологични системи, насочено към по-добро управление на човешките дейности, прилагане на политики, отговаряне на обществените нужди (местни общности, икономически дейности, нарастващи нужди от ресурси.) и избягване на отрицателни резултати от политики като загуба на работни места, свръхулов, хипоксия или срив на запасите.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Покана за преставяне на проектни предложения "Dissemination and Exploitation Support Facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-05-01)  със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 26.04.2023г.

Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: мин. 1 000 000 – макс. 5 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие: „Координация в помощ“ (CSA);

Цел на поканата:

Очаква се следният конкретен резултат:

 • Политиката за разпространение и експлоатация (D & E) на "Хоризонт Европа" може да действа като фактор за изпълнението на политическите цели на този програмен компонент. Следователно това действие се фокусира върху дейности за укрепване или изграждане на капацитет за научноизследователска и развойна дейност в разширяващите се страни;
 • Включването в научна и развойна дейност ще предостави на бенефициерите на текущото портфолио от проекти, финансирани главно по програмите:
  • Разпространение на високи постижения и разширяване на участието в рамките на "Хоризонт 2020",
  • Допълнителни възможности за увеличаване на резултатите от научните изследвания и подобряване на устойчивостта на техните действия;
 • Действията би следвало да включват иновации, които
  • могат да се превърнат в (допринесат за) нови продукти и услуги с висока икономическа и (или) социална стойност, по-ефективни производствени или дистрибуторски процеси;
  • и резултати, които могат да допринесат за разработването на политики и да помогнат на гражданите и публичните органи.
 • Действията са оформени от по-широка политика за развитие и ще подкрепят бенефициерите за максимално разпространение и използване на техните резултати в контекста на "Хоризонт Европа".

Цел на тип действие „CSA“: подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.

 

Поканата за представяне на проектни предложения „Hop-on facility“ (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01) със следните основни параметри:

Програма: HORIZON Europe - Pillar 2& EIC Pathfinder actions;

Покана: „Hop-on facility“(HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01);

Срок за кандидатстване: 28.09.2023 г. (онлайн, 17:00 ч., CET);

Партньорство: задължително, при следните условия:

 • За да кандидатства за грант по тази покана,  екипът, който ще се сформира от ИУ-Варна, трябва предварително да получи съгласие за включване към вече работещ консорциум, получил бюджет от HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder actions;
 • Финансираните проекти по HORIZON Europe Pillar 2 & EIC Pathfinder са над 200, като 3 от тях са в сферата на дейност на ИУ-Варна и са със следните данни:
 1. Проект GOGREEN: Green strategies to conserve the past and preserve the future of cultural heritage с координатор: Universiteit Van Amsterdam;
 2. Проект Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum с координатор Universitat Rovira i Virgili;
 3. Проект Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems (SERMAS) с  координатор Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia;
 4. Проект NGI0 Entrust (NGI0 Entrust) с  координатор Stichting Nlnet – Nlnet;
 5. Проект Holistic and adaptive Interface Design for human-technology Interactions (HEIDI) с координатор Virtual Vehicle Research Gmbh – VIF;
 6. Проект Wellbeing, inclusion, sustainability and the economy“(WISE Horizons) с координатор Universiteit Leiden – ULEI;
 7. Проект Adaptive virtualization for AI-enabled Cloud-edge Continuum (CloudSkin) с координатор Universitat Rovira I Virgili – URV;
 8. Проект Providing operational economic appraisal methods and practices for informed decision-making in climate and environmental policies (PATTERN) с  координатор Universidad Complutense De Madrid – UCM;
 9. Проект Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System (i-MASTER) с координатор Universitetet I Tromsoe - Norges Arktiske Universitet – UiT;
 10. Проект Future Lives with Oceans and Waters (FLOW) с координатор Stichting Radboud Universiteit;
 11. Проект The Urban Burden of Disease Estimation for Policy Making (UBDPOLICY) с  координатор Fundacion Privada Instituto De Salud Global Barcelona - Isglobal;
 • Кандидатстващата организация трябва да се споразумее със съответния консорциум в какво направление на проекта може да се включи при взаимен интерес, след което консорциумът да кандидатства за финансиране;
 • Проектното предложение се подава от консорциума за включване на новата организация.

Продължителност: не повече от 48 месеца;

Бюджет: от 100 000 до 600 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране от кандидатите: не;

Застраховане на проекта – 5-8% от общия бюджет на проекта;

Консорциумът – приемник получава 10% от общия бюджет на проекта и може да поиска от приетата страна годишна такса за членство в консорциума;

Очакван брой проекти, които ще бъдат финансирани: 160;

Допустими дейности:

Дейности, които имат за цел основно да установят нови знания или за изследване на осъществимостта на нова или подобрена технология, продукт, процес, услуга или решение; фундаментални и приложни изследвания, технологично развитие и интегриране, тестване, демонстрация и валидиране на малък прототип в лаборатория или симулирана среда.

Допустими разходи:

 • преки разходи за персонал (транспортни разходи, командироване, настаняване, обучение), подизпълнение, амортизация на оборудване, за подкрепа на трети страни и др.;
 • непреки разходи (25 % единна ставка от общите допустими преки разходи, с изкл. на разходите за подизпълнение и др.);

Цел на процедурата: Европейската инициатива за високи постижения в своето разширяващо се измерение има за цел да повиши високите постижения в науката и във валоризацията на знанията на европейските университети чрез сътрудничество.

За повече информация можете да се обърнете към Сектор „Управление на проекти“

 

Покана за представяне на проектни предложения "Fighting Crime and Terrorism”(HORIZON-CL3-2023-FCT-01) със следните параметри:

Програма: „HORIZON Europe“;

Поканата отваря на: 29.06.2023 г.

Срок за кандидатстване: 23.11.2023 г., онлайн, 17:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: 4 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: не се изисква;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Тип действие:  „Изследователски и иновационни дейности“ (RIA); 

Цел на поканата:

 • Насърчава се мащабно включване на изследвания в областта на обществените науки;
 • Засилена устойчивост на местните общности срещу престъпността и радикализацията, намалено чувство на несигурност и подобрено правоприлагане;
 • Разработване на модулен инструментариум за полицейските органи, улесняващ събирането и обработката на данни, свързани с киберпрестъпления и разследвания на киберпрестъпления;
 • Откриване на криптовалути, компрометирани регистрационни формуляри, атаки със зловреден софтуер и други киберпрестъпления, извършени с помощта на криптовалути;
 • Разработване на учебни програми за полицейски органи, прокурори, както и съдебни служители по основни съвременни киберпрестъпни дейности;
 • Препоръки относно действията за осведомяване на обществото относно киберпрестъпленията, допринасящи за ранното откриване и превенция;
 • Идентифициране на най-добрите практики на международни мрежи за правоприлагане и съдебно сътрудничество;
 • Разработване на стратегии за множество заинтересовани страни, включително нови схеми за разследване и механизми за споделяне на информация.

Цел на тип действие „RIA“ : да насърчава изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.

Теми по тип действие:

 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-03 „New methods and technologies in service of community policing and transferable best practices“ / RIA;
 • HORIZON-CL3-2023-FCT-01-06 „Enhancing tools and capabilities to fight advanced forms of cyber threats and cyber-dependent crimes“ / RIA;
 • По всяка тема се подава отделно проектно предложение;

За допълнителна информация за конкурса може да се обръщате към експертите от сектор „Управление на проекти“.