Икономически университет - Варна

Дипломиране

 

Правила за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна

...

Чл. 22. Обучението на студентите във всички образователно-квалификационни степени завършва с полагане на държавен изпит.

Чл. 23. (1) Държавните изпити се провеждат под формата на защита на дипломна работа, комплексен писмен (или в комбинация с устен) и практически изпит.

(2)    Обучението в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” завършва с държавен изпит по специалността или зашита на дипломна работа, условията за което са регламентирани в Правилника на ИУ|-Варна.

(3)    Комплексният държавен изпит е задължителен за студентите бакалаври и магистри, които не отговарят на изискванията за защита на дипломна работа по чл. 69-от Правилника на ИУ-Варна и за студентите професионални бакалаври от Колежа по туризъм.

 

Правилник на Икономически университет – Варна

...

Чл. 69. (1) Обучението по ОКС "бакалавър" и "магистър" завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

(2) Право на зашита на дипломна работа получава студент със среден успех от следването най-малко Много добър 4,50.