Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите".

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2024 г.

ГРАФИКЪТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН НА 09.09.2024 г.

ВЪПРОСНИЦИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ДИПЛОМНИ РАБОТИ

 * Студентите с утвърдени теми за дипломни работи следва да се свържат с научните си ръководители за указания

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

         За студентите, които ще защитават дипломна работа:

Дипломните работи (за явявящите се на защита на дипломна работа през месец септември) се предават в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, в кабинет Н-106 на 29 и 30 август 2024 г.
Към дипломната работа студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.
Рецензиите на дипломните работи се получават на 9 септември 2024 г. в кабинет Н-106

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане, студентска книжка / лична карта, химикал, пишещ синьо.

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ НА СПЕЦ. „ОМНИКАНАЛЕН ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2024 г. КОНКРЕТНИЯТ ГРАФИК ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН НА 09.09.2024 г.

Въпросник за студенти от специалност „Глобален търговски бизнес

Въпросник за студенти от специалност „Омниканален търговски бизнес

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Срокове и документи

         Студентите, които ще защитават магистърска теза:

Магистърските тези в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се предават в Методичен кабинет Н-106 на 29 и 30 август 2024 г.

Рецензиите на магистърските тези се получават на 09.09.2024 г. в кабинет Н-106

Към магистърската теза студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на магистърската теза, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане и студентските книжки.

 

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" специалност „Икономика и търговия“

3 ноември 2023 г. Зала 220 11:30 часа

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/events/2023/diplomirane-20231103.jpg

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 03.11.2023 г. от 8:15 до 9:45 часа в Методичен кабинет на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите", Надстройка, Н-106, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и се връща непосредствено след церемонията.