Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" относно държавна изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

         За студентите, които ще защитават дипломна работа:

Дипломните работи в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят в кабинет Н-106 на 30 и 31 август и най-късно до 7 септември 2021 г.
Към дипломната работа студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в кабинет Н–106 на 13 септември 2021 г. след 13:00 ч.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане, студентските книжки / лична карта, химикал, пишещ синьо. Всички дипломанти да носят предпазни средства/маска.

Държавна изпитна сесия на специалност "Икономика и търговия" - 14 септември 2021 г.

График за защита на дипломни работи за специалност "Икономика и търговия"  14 септември 2021

График за държавен изпит на специалност "Икономика и търговия" 14 септември 2021

 

 

 

 

 

 

          

         

 

Конспекти за държавен изпит

  • Глобален търговски бизнес

         за студенти, приети преди 2018/2019 

         за студенти приети след учебната 2018/2019

* В зависимост от годината на приемане за обучение в ОКС "магистър", въпросниците включват проблеми, изучавани в специализиращите дисциплини, включени в учебния план:

  1. Въпросник за комплексен държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ЗА учебната 2018/2019 г. и след това, които по учебен план са изучавали дисциплините „Омниканална търговия“, „Международна търговия“ и "Международен логистичен мениджмънт".
  2. Въпросник за държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ПРЕДИ учебната 2018/2019 г.  и по учебен план са изучавали дисциплините „Управление на риска в търговията“ и „Съвременни форми на търговски бизнес“.

Магистърски тези

Срокове и документи

         Студентите, които ще защитават магистърска теза:

Магистърските тези в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят на 30 и 31 август и най-късно до 7 септември 2021 г. в кабинет Н-106.

Към магистърската теза студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на магистърската теза, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в кабинет Н–106 на 13 септември 2021 г. след 13:00 ч.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане и студентските книжки. Всички дипломанти трябва да носят предпазни средства / маска.

Държавна изпитна сесия на специалност "Глобален търговски бизнес" - 14 септември 2021 г.

График за държавен изпит на специалност "Глобален търговски бизнес" 14 септември 2021

График за защита на магистърска теза специалност "Глобален търговски бизнес" 14 септември 2021

     

         

Уважаеми успешно дипломирани студенти бакалаври и магистри!
По традиция от минали години дипломите за висше образование ще са готови към края на месец октомври/ноември, за което ще бъде разпространена информация на сайта на Университета и във FB профила на катедрата, за провеждането на официалната тържествена промоция по връчване на дипломите, съобразно наложените мерки и ограничения в страната.
След средата на настоящата седмица, ако ви е необходимо, може да получите уверение от фронт-офиса на обслужващия Ви факултет за бакалаврите или ЦМО за магистрите с текст потвърждаващ семестриалното завършване и успешното дипломиране.
Поздравяваме ви с успешното дипломиране!