Икономически университет - Варна

Дипломиране

 

Правила за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна

...

Чл. 22. Обучението на студентите във всички образователно-квалификационни степени завършва с полагане на държавен изпит.

Чл. 23. (1) Държавните изпити се провеждат под формата на защита на дипломна работа, комплексен писмен (или в комбинация с устен) и практически изпит.

(2)    Обучението в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” завършва с държавен изпит по специалността или зашита на дипломна работа, условията за което са регламентирани в Правилника на ИУ|-Варна.

(3)    Комплексният държавен изпит е задължителен за студентите бакалаври и магистри, които не отговарят на изискванията за защита на дипломна работа по чл. 69-от Правилника на ИУ-Варна и за студентите професионални бакалаври от Колежа по туризъм.

 

Правилник на Икономически университет – Варна

...

Чл. 69. (1) Обучението по ОКС "бакалавър" и "магистър" завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

(2) Право на защита на дипломна работа получава студент със среден успех от следването най-малко Много добър 4,50.

 

 

Технология за провеждане на държавния изпит със студентите от специалност

"Икономика и търговия"  за образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

            От месец юни 2015 година комплексният държавен изпит на студентите от специалност "Икономика и търговия" за ОКС "бакалавър" се провежда в 2 части:

1 част. Писмен държавен изпит с 3 въпроса по конспект (обявен на сайта на университета) (въпросите се избират на лотариен принцип по един от три раздела, включително: 

* Раздели на конспекта за държавен изпит:

1 раздел:

Въведение в търговския бизнес

Управление на човешките ресурси

Логистика

2 раздел:

Организация на търговията (Търговски мениджмънт)

Управление на търговските операции

3 раздел:

Финансов мениджмънт в търговията

Планиране и анализ на търговската дейност

2 частЕлектронен тест (със затворени тестови въпроси). Електронният тест се състои от 40 въпроса върху материята от специалните дисциплини - в т.ч. Въведение в търговския бизнес, Организация на търговията, Управление на търговските операции, Планиране и анализ на търговската дейност, Управление на човешките ресурси, Логистика, Финансов мениджмънт в търговията.
Оценяването по отделните части се формира по следния начин:
Електронен тест – 40 точки:  40 въпроса по 1 точка за верен отговор;
Писмен изпит – 60 точки: 3 въпроса изтеглени от 3-те части на конспекта с максимална оценка 20 точки.

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се приравнява  в оценка по шестобалната система:

1. от 45 до 51 точки – Среден 3,00;

2. от 52 до 58 точки – Среден 3,25;

3. от 59 до 61 точки – Добър 3,50;

4. от 62 до 64 точки – Добър 3,75;

5.  от 65 до 68 точки – Добър 4,00;

6. от 69 до 72 точки – Добър 4,25;

7. от 73 до 75 точки – Много добър 4,50;

8. от 76 до 78 точки – Много добър 4,75;

9. от 79 до 82 точки – Много добър 5,00;

10. от 83 до 86 точки – Много добър 5,25;

11. от 87 до 89 точки – Отличен 5,50;

12. от 90 до 92 точки – Отличен 5,75;

13. от 93 до 100 точки – Отличен 6,00.

 

Пример:
Ако студент получи следните резултати: 28 верни отговора от електронния тест (28 точки) и следните оценки в точки от писмения изпит: на първи въпрос 15 т., на втори въпрос: 12 точки и на третия въпрос: 18 точки, което дава краен общ изпитен резултат 73 точки. (28+15+12+18 = 73 точки). По скалата това се равнява на Мн.добър 4,50

За явяването студентите следва да носят:
1. За електронния тест - личен документ за идентификация, изпита е електронен не са необходими други допълнителни материали, възможно е да използвате калкулатор.
2. За писмения изпит - студентска книжка, листи и химикал (пишещ син цвят), възможно е да се ползва конспект.

Не се разрешава използването на мобилни телефони и други помощни материали. Всеки опит за преписване и подсказване се санкционира с анулиране на работата и отстраняване от изпита.

Технология за провеждане на държавния изпит със студентите от специалност

"Глобален търговски бизнес" за образователно-квалификационна степен "магистър"

 

         Комплексният писмен държавен изпит на студентите от специалност "Глобален търговски бизнес" за ОКС "магистър" се провежда посредством лотариен избор на два въпроса от специалните и задължителни дисциплини включени в учебния план:

Писмен държавен изпит с 2 въпроса по конспект (обявен на сайта на университета) (въпросите се избират на лотариен принцип по един от два раздела, включително: 

* Раздели на конспекта за държавен изпит:

1 раздел:

Омниканална търговия
Конкурентоспособност на търговския бизнес
Международна търговия
 

2 раздел:

Търговска политика на Европейския съюз
Международен логистичен мениджмънт
Маркетингови изследвания


При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се приравнява в оценка по шестобалната система:

1. от 45 до 51 точки – Среден 3,00;

2. от 52 до 58 точки – Среден 3,25;

3. от 59 до 61 точки – Добър 3,50;

4. от 62 до 64 точки – Добър 3,75;

5.  от 65 до 68 точки – Добър 4,00;

6. от 69 до 72 точки – Добър 4,25;

7. от 73 до 75 точки – Много добър 4,50;

8. от 76 до 78 точки – Много добър 4,75;

9. от 79 до 82 точки – Много добър 5,00;

10. от 83 до 86 точки – Много добър 5,25;

11. от 87 до 89 точки – Отличен 5,50;

12. от 90 до 92 точки – Отличен 5,75;

13. от 93 до 100 точки – Отличен 6,00.

Пример:
Ако студент получи следните резултати: 38 точки (от максимално 50 точки) на първия въпрос и 45 точки (от максимално 50 точки) на втори въпрос, това дава краен общ изпитен резултат 83 точки. (38 + 45 = 83 точки от максимално 100 точки). По скалата това се равнява на Мн. добър 5,25.

За явяването студентите следва да носят:
1. студентска книжка,

2. листи,

3. химикал (пишещ син цвят), възможно е да се ползва конспект.

Не се разрешава използването на мобилни телефони и други помощни материали. Всеки опит за преписване и подсказване се санкционира с анулиране на работата и отстраняване от изпита.