Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

 * Студентите с утвърдени теми за дипломни работи следва да се свържат с научните си ръководители за указания

Срокове и документи

Държавният изпит на специалност "Икономика и търговия" ще се проведе ...........

Документите за допускане до държавен изпит за студентите от специалност "Икономика и търговия" се подават на .....

         За студентите, които ще защитават дипломна работа:

Дипломните работи (за явявящите се на защита на дипломна работа през месец януари и семестриално завършили през учебната 2022/2023 г. или в предходни години) се предават в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, в кабинет Н-106 на .....................2024 г.
Към дипломната работа студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите на дипломните работи се предоставят на дипломантите в кабинет Н–106 на ................2024 г.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане, студентска книжка / лична карта, химикал, пишещ синьо.

График за държавен изпит на специалност "Икономика и търговия"

 

 

Конспект за държавен изпит

Въпросник за студенти от специалност "Глобален търговски бизнес "

Въпросник за студенти от специалност "Омниканален търговски бизнес"

Магистърски тези

Срокове и документи

         Студентите, които ще защитават магистърска теза:

Магистърските тези в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се предават в Методичен кабинет Н-106 на ................. 2024 г.

Към магистърската теза студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на магистърската теза, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в кабинет Н-106 на ................ 2024 г.

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане и студентските книжки.

Държавна изпитна сесия на специалност - ..................... 2024 г.

Защита на магистърска теза - .................

 

         

 

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" специалност „Икономика и търговия“

3 ноември 2023 г. Зала 220 11:30 часа

https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/events/2023/diplomirane-20231103.jpg

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 03.11.2023 г. от 8:15 до 9:45 часа в Методичен кабинет на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите", Надстройка, Н-106, ИУ - Варна.

Тогата се получава лично от дипломанта срещу подпис и се връща непосредствено след церемонията.