Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" относно държавна изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на търговията и услугите".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи / за 2021

         За студентите, които ще защитават дипломна работа:

Дипломните работи в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят в кабинет Н-106
Към дипломната работа студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в кабинет Н–106 на .............

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане, студентските книжки / лична карта, химикал, пишещ синьо. Всички дипломанти да носят предпазни средства/маска.

Държавна изпитна сесия на специалност "Икономика и търговия" ..............

График за защита на дипломни работи за специалност "Икономика и търговия" 

График за държавен изпит на специалност "Икономика и търговия"

 

 

 

 

 

 

          

         

 

Конспекти за държавен изпит

  • Глобален търговски бизнес

         за студенти, приети преди 2018/2019 

         за студенти приети след учебната 2018/2019

* В зависимост от годината на приемане за обучение в ОКС "магистър", въпросниците включват проблеми, изучавани в специализиращите дисциплини, включени в учебния план:

  1. Въпросник за комплексен държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ЗА учебната 2018/2019 г. и след това, които по учебен план са изучавали дисциплините „Омниканална търговия“, „Международна търговия“ и "Международен логистичен мениджмънт".
  2. Въпросник за държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ПРЕДИ учебната 2018/2019 г.  и по учебен план са изучавали дисциплините „Управление на риска в търговията“ и „Съвременни форми на търговски бизнес“.

Магистърски тези

Срокове и документи

         Студентите, които ще защитават магистърска теза:

Магистърските тези в 1 екземпляр на хартиен носител и задължително в твърда подвързия, подписани от дипломанта и научния ръководител, се представят на ................. и най-късно до .......................... в кабинет Н-106.

Към магистърската теза студентът задължително предава в Н-106 и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва трите си имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на магистърската теза, телефонен номер и имейл адрес за контакт. Подава се и Декларация за оригиналност и автентичност, която се изтегля от сайта.

Рецензиите се предоставят на дипломантите в .......................... на .....................

За комплексния писмен изпит да се носят листи за писане и студентските книжки. Всички дипломанти трябва да носят предпазни средства / маска.

Държавна изпитна сесия на специалност "Глобален търговски бизнес" - м. ..........

График за държавен изпит на специалност "Глобален търговски бизнес" ..............

График за защита на магистърска теза специалност "Глобален търговски бизнес" 

     

         

Уважаеми успешно дипломирани студенти бакалаври и магистри!
По традиция от минали години дипломите за висше образование ще са готови към края на месец октомври/ноември, за което ще бъде разпространена информация на сайта на Университета и във FB профила на катедрата, за провеждането на официалната тържествена промоция по връчване на дипломите, съобразно наложените мерки и ограничения в страната.
След средата на настоящата седмица, ако ви е необходимо, може да получите уверение от фронт-офиса на обслужващия Ви факултет за бакалаврите или ЦМО за магистрите с текст потвърждаващ семестриалното завършване и успешното дипломиране.
Поздравяваме ви с успешното дипломиране!