Икономически университет – Варна

Строителен бизнес и предприемачество

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2024

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за изпълняване на трудови дейности, свързани със строителен бизнес и предприемачество.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Мениджър на предприятие, дирекция (например като HR мениджър), отдел, звено и др.

 Аналитичен специалист по управление на персонала, по инвестиционна дейност, по управление на проекти, по логистика, по ценообразуване, инвеститорски контрол

 Експерт или консултант по управление на инвестиционни проекти, по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по управление на частна и публична (държавна и общинска) собственост

 Икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи

 Лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган)

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Основи на строителния бизнес

 

Териториално устройство

 

Ценообразуване в инвестиционния процес
Управление на поземлени имоти за строителство

 

Управление на инвестиции в реални активи

 

Трудови отношения и човешки ресурси в строителството
Местно управление и самоуправление

 

Логистика в строителството

 

Управление на строителния бизнес
Иновации в строителство

 

Финансиране на строителния бизнес

 

Оценяване на предприемачески бизнес

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

По време на обучението се провеждат посещения в практиката и се канят за гост-лектори признати специалисти от бизнеса и публичната администрация.

 

КОНТАКТИ


 

 

Обучението по специалността се осъществява на широкопрофилна теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства за преподаване.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за изпълняване на трудови дейности, свързани със строителен бизнес и предприемачество.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението по специалността има за цел да постигне, са в следните насоки:

Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на строителния бизнес и предприемачеството към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на строителните и предприемаческите предприятия;
 • анализ на силните и слабите страни на строителните и предприемаческите предприятия и разработване на конкурентни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни предприемачески инициативи;
 • управление на обхвата на строителните продукти;
 • управление на инвестиционния строителен процес;
 • управление на предприемаческия процес;
 • управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
 • управление на финансовите ресурси на строителните предприятия;
 • управление на логистичните дейности на строителните предприятия;
 • управление на иновационната дейност на строителните предприятия;
 • оценяване на предприемачески бизнес.
 1. Обучение по специалност „Строителен бизнес и предприемачество“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: теоретичните основи на пазарната икономика, управлението, финансите, проблемите на маркетинга, приложната математика, информатиката, финансите, счетоводството, статистиката, правото, мениджмънта, академичните изследвания и др.

Второто направление включва университетски специални дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка. За целта в учебния план са включени три блока с избираеми университетски специални дисциплини (кариерно развитие, предприемачество,  планиране и прогнозиране, управление на проекти, търговски бизнес, търговско право, дигитални финанси, управление на риска, интернет технологии, статистически изследвания, поведенческа икономика, икономика на околната среда и др.), както и специални дисциплини като основи на строителния бизнес и териториално устройство. По този начин студентите задълбочават своите знания в желано от тях направление и допълват възможностите си за професионална икономическа реализация. 

Третото направление обхваща специална теоретична и практическа подготовка чрез изучаваните специални дисциплини (управление на инвестициите в реални активи, управление на поземлени имоти за строителство, ценообразуване в инвестиционния процес, трудови отношения и човешки ресурси в строителството, финансиране на строителния бизнес, логистика в строителството, иновации в строителството, управление на строителния бизнес, оценяване на предприемачески бизнес и др.), които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции като: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на бизнеса в сектор „Строителство“ с цел решаване на конкретни задачи; прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявяване на способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст; използване на нови стратегически подходи, формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. В рамките на 45 календарни дни студентите изучават строителния бизнес и предприемачество на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си, като по този начин те повишават своята професионална подготовка.

В процеса на обучението студентите от специалността получават практически умения за адаптиране на теоретичните знания с помощта на езиково и компютърно обучение, придобиване на цифрови умения и дигитални компетентности, решаване на практически казуси, посещения в практиката, събиране на информация, провеждане на научни изследвания, разработване на курсови проекти, свързани със спецификата на строителния бизнес и предприемачество, натрупване на презентационни умения, развитие на физическа култура и чуждоезикова професионална подготовка.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма, като се приемат кандидати, завършили средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Обучението се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение придобиват ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 1. Възможности за реализация

 Основната цел на учебния план по „Строителен бизнес и предприемачество“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които: (1) да работят успешно в бизнес организации в областта на строителството; (2) да работят успешно в структурите на публичната администрация – на министерства, областни управители, общини, кметства и др., и неправителствени организации; (3) да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) да управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) да намират ефективни решения за предприемачески инициативи, да мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики, да стартират и развият собствен строителен и предприемачески бизнес.

Завършилите специалност „Строителен бизнес и предприемачество“ в ОКС „бакалавър“ могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации, на следните длъжности:

 • мениджър на предприятие, дирекция (например като HR мениджър), отдел, звено и др.;
 • аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти – проджект мениджър; по логистика – мениджър логистика и логистик; по ценообразуване – ценовик; инвеститорски контрол);
 • експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (по управление на инвестиционни проекти; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по  управление на частна публична (държавна и общинска) собственост);
 • икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи;
 • лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на лиценз от оторизиран за целта орган).
 1.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строителен бизнес и предприемачество“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Строителен бизнес и предприемачество“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват завършилите специалност „Строителен бизнес и предприемачество“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развитие на способности за управление на поземлени имоти и територии, за решаване на проблеми в областта на планирането и устройството на урбанизираните територии, познаване, разбиране и прилагане на подходите за усвояване потенциала на поземлените имоти; изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; формиране на умения за управление на разходите, времето, качеството и риска за осъществяване на инвестиционните проекти; развиване на способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи за планиране и управление на проекти в сферата на строителството, включително за оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на ресурси и средства; за анализ на ключови икономически показатели и решаване на проблеми; за избор на форми на организация на бизнеса и варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, за делови умения, информирани решения, отговорност, отчетност, комуникация и договаряне; за мотивирано и социално предприемачество; за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти с културна, социална или финансова стойност; за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност; за ефективна комуникация и договаряне, справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения, инициативност, действеност, активност, решителност и постоянство в постигането на целите, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи в дейността и бизнеса; развиване на умения за осведоменост за социално-икономически тенденции и способност за анализ на икономически показатели и диагностика в областта на строителството, управление на ресурсите, разходите и риска в строителния предприемачески процес; за създаване и/или управление на компания от строителната индустрия внедряваща и/или предлагаща иновативни строителни продукти и решения.
 2. Гражданска компетентност – способност за разбиране на икономическите и социалните процеси, за формиране на интерес към събития и политики в областта на строителството и устройството на територията, за вземане на решения свързани със социалната отговорност на строителния бизнес; за критично мислене и вземане на решения, свързани със социалната отговорност по отношение на планирането и устройството на териториите; изграждане на умения за разкриване на потенциални икономически и социални рискови събития, познаване на националните и разбиране на европейските ценности, цели и политики, включително формиране на интерес към инвестиционната политика в областта на строителния бизнес, към материята свързана с оценяването на отделните видове предприемачески бизнеси, към зелени събития и инвестиции за устойчиво строителство, към взимане на решения относно интегрираното решаване на проблеми съпътстващи инвестиционния процес, развитието на иновациите и тяхната роля за устойчивото развитие на обществото.
 3. Математическа компетентност – способност за развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на различни проблеми в контекста на реализирането на строителния бизнес и/или осъществяването на пазарните, икономическите и правно-организационните процеси във връзка с покупко-продажбите, данъчните, кредитните, лизинговите, публично-частните и други отношения на основата на решаване на задачи, формулиране и вземане на решения, и анализ на резултатите от тях; развиване на способност за прилагане на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми) на подходяща информация, включително статистически данни с цел идентифициране, анализиране, оценяване на явления и решаване на различни проблеми в сферата на строителството; развиване на способност за прилагане на математическо и аналитично мислене с цел идентифициране и оценяване степента на риска, вземане на решения и анализ на резултатите от тях при управление на пазарни, операционни и проектни рискове; способност за развиване и прилагане на математическо, аналитично мислене с цел решаване на различни проблеми в процеса на оценяването на предприемачески бизнеси, чрез решаване на задачи, формулиране на решения и анализ на резултатите от тях.
Специалност
Начална година
2024
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Общо за Фундаментални 96 2880 1950 930
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Териториално устройство 4 6 Изпит 180 120 60
Основи на строителния бизнес 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Управление на инвестициите в реални активи 5 8 Изпит 240 165 75
Управление на поземлени имоти за строителство 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 5 8 Изпит 240 180 60
Ценообразуване в инвестиционния процес 6 7 Изпит 210 135 75
Трудови отношения и човешки ресурси в строителството 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 6 Изпит 180 120 60
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 180 60
Логистика в строителството 7 8 Изпит 240 180 60
Управление на строителния бизнес 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 90 60
Иновации в строителството 8 5 Изпит 150 90 60
Оценяване на предприемачески бизнес 8 5 Изпит 150 75 75
Финансиране на строителния бизнес 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 118 3540 2385 1155
Университетски специални
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Общо за Университетски специални 15 450 270 180
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Европеистика 4 3 90 45 45
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 1 90 0 90
Счетоводство за мениджъри 6 3 90 45 45
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 45 45
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти