Икономически университет – Варна

Дигитални технологии в бизнеса

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2023

Целта на обучението по специалността „Дигитални технологии в бизнеса“ е подготовка на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат умения и компетентности, свързани с приложението на дигитални технологии в бизнеса.

В хода на обучение студентите могат да избират специализиращи дисциплини от блокове с изборни дисциплини, което им дава възможност сами да определят бъдещата си специализация.

Подготовката, която имат в областта на икономиката и информатика, им позволява да заемат широк кръг от длъжности в ИТ сферата. Отговорностите, които имат, най-често са свързани с управление на ИТ проекти, проектиране и изграждане на софтуерни системи в бизнеса.

Завършилите специалност „Дигитални технологии в бизнеса“ могат да създадат стартъп компания, могат да работят в публичния сектор или в бизнес организации. Завършилите студенти успешно се реализират – например като системни анализатори, софтуерни разработчици, мениджъри на ИТ проекти, проектанти и администратори на бази данни, уеб разработчици и QA специалисти.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Дигитални технологии в бизнеса“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии. Учебният план на специалността е съставен при отчитане мнението на потребители на кадри, на студенти и отчитане на добрите образователни практики по предлагане на аналогични учебни програми в България и в чужбина.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на изграждането и управлението на дигитални технологии в бизнеса. Професиите, за които се подготвят студентите, са посочени в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Приложение на дигитални технологии в бизнеса чрез:
 • съвременни методологии и методи;
 • различни езици за програмиране;
 • бази от данни;
 • уеб технологии;
 • бизнес софтуер.
 1. Управление на дигитални технологии в бизнеса на базата на:
 • съвременни знания за информационните системи и подходите за развитието им;
 • познаване на новите информационни и комуникационни технологии;
 • умения за  управление на ИТ проекти;
 • умения за системно администриране и за администриране на бази от данни.

 

 1. Обучение по специалност „Дигитални технологии в бизнеса“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на икономиката: Микроикономика, Макроикономика,  Въведение във финансите, Теория на счетоводството, Маркетинг, Теория на управлението и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на разработването и развитието на дигитални технологии в бизнеса: Основи на информационните системи; Проектиране на информационни системи; Бази от данни; Алгоритмизация и програмиране; Приложно програмиране; Уеб технологии; .NET технологии;  Бизнес интелигентни системи и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на софтуерни системи в бизнеса: Управление на ИТ проекти; Софтуерен бизнес; Планиране и управление сигурността на информационните системи; Компютърни архитектури; Операционни системи; Компютърни мрежи и комуникации и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Дипломирането на студентите е регламентирано в раздел 5.3 (чл. 93 – чл. 100) от Правилника за учебната дейност на Икономически университет – Варна  (https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_uchebna_deinost.pdf).

Обучението на студентите завършва с полагане на държавен изпит. Държавните изпити се провеждат под формата на защита на дипломна работа, комплексен писмен и практически изпит. Обучението в ОКС „бакалавър“ завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа, условията за което са регламентирани в Правилника на ИУ-Варна.

До държавен изпит се допускат всички студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план (чл. 119 от Правилника на Икономически университет Варна – https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/regulations/Pravilnik_UE.pdf). Държавните сесии се провеждат в три последователни сесии, непосредствено след приключване на учебната година, по предварително обявен график – през месеците юни, септември и януари.

Условие за дипломиране е успешно полагане на всички семестриални изпити и успешно полагане на държавен изпит. Конспект за държавен изпит, указания за разработване на дипломна работа, документи за допускане до държавен изпит, срокове за подаване на документи, график за държавен изпит са публикувани на уеб сайта на катедра „Информатика“ (https://ue-varna.bg/bg/p/7955/katedra-informatika/diplomirane).

 

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Дигитални технологии в бизнеса“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по дигитални технологии в бизнеса; (3) ефективно създават и прилагат ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Дигитални технологии в бизнеса“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уеб съдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.

 

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Дигитални технологии в бизнеса“

Съгласно ниво 6 на Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните знания, умения и компетентности (лични и професионални):

Знания:

 • притежава разширени и задълбочени знания в областта, включително, свързани с най-новите постижения в нея

Умения:

 • владее методи и средства, позволяващи решаването на сложни задачи;
 • прилага логическо мислене, прилага новаторство, творчески подход при решаване на нестандартни задачи;

Компетентности – самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • притежава способност за управление на екипи, поема отговорност при вземане на решения в сложни условия, проявява творчество и инициативност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информационните системи и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на информационните системи 4 9 Изпит 270 195 75
Операционни системи 5 7 Изпит 210 150 60
Алгоритмизация и програмиране 5 8 Изпит 240 165 75
Компютърни архитектури 5 7 Изпит 210 150 60
Компютърни мрежи и комуникации 5 8 Изпит 240 165 75
Бази от данни 6 7 Изпит 210 135 75
Приложно програмиране 6 6 Изпит 180 105 75
Проектиране на информационни системи 6 6 Изпит 180 105 75
Уеб технологии 6 6 Изпит 180 105 75
Управление на ИТ проекти 7 8 Изпит 240 180 60
Софтуерен бизнес 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (2) 7 14 Изпит 420 300 120
Бизнес интелигентни системи 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на информационната сигурност 8 5 Изпит 150 90 60
Избираеми дисциплини (2) 8 10 Изпит 300 180 120
Общо за Специални 117 3510 2355 1155
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5145 2265


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти