Икономически университет – Варна

Публична администрация

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Администрация и управление

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2023

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението в държавната и местната администрация, нестопанския сектор, европейски и международни институции.

По-важни изучавани дисциплини са:

 • Мениджмънт
 • Икономика на публичния сектор
 • Основи на публичната администрация
 • Основи на публичното право
 • Регионално планиране и програмиране
 • Публични финанси
 • Управление на публичните услуги
 • Управление на човешките ресурси в публичния сектор
 • Стратегическо управление в публичния сектор
 • Публичен и частен избор
 • Мениджмънт на публичните инвестиции
 • Комуникации и връзки с обществеността

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни, административни и експертни длъжности в публичните организации; в държавните и обшинските структури; в организациите с нестопанска дейност и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра “Управление и админисрация”. В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Специалност „Публична администрация

Професионално направление  3.7. Администрация и управление

Професионална квалификация „Администрация и управление“

Образователно-квалификационна степен „ Бакалавър”

Срок на обучение: 4 години за редовно обучение

 

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да характеризира учебните дисциплини и тяхното предназначение.
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Публична администрация“.
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността.
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

 1. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на управлението. Обучението представя комплексна и широкопрофилна подготовка, насочена към познаване в детайли на основните функции и дейности на управлението. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

а) Диагностика на средата и организациите с цел:

 • адаптиране и въздействие върху променящите се политически, икономически, демографски, социални и други условия и тенденции в дейността на държавната и местна власт и организациите от извънпроизводствената сфера;
 • приспособяване и трайно включване в регионалната, националната и международната администрация;
 • взаимодействие със синдикалните организации и с организациите и структурите на гражданското общество.

б) Разработване, избор и реализация на управленски решения като:

 • дефиниране на обекта и проблемите на управление;
 • организиране, ръководене и контролиране на различните организации, административни услуги и дейности;
 • работа с нормативни документи и анализ на ефективността им.

в) Организиране и контрол върху изпълнението на организационните задачи чрез:

 • изграждане и развитие на съответстващи на поставените цели и на външните условия управленски структури;
 • разработване и поддържане на адекватни пропорции в различните структури и оптимизирани взаимодействия;
 • ефективен контрол, като предпоставказа вземане на по-добри управленски решения.

г) Управление на технологичния и иновационния потенциал на организацията чрез:

 • изграждане, поддържане и използване на оптимална технологична структура и ноу-хау;
 • управление на трансфера на технологии;
 • поддържане на системата за управление на качеството;
 • изграждане и поддържане на персонални мениджърски и управленски информационни системи.

д) Управление на финансите чрез:

 • реално определяне на потребността от различни видове капитал;
 • поддържане на финансово равновесие;
 • бюджетирането като финансов инструмент;
 • управление на финансовия портфейл на организацията.

е) Управление на персонала чрез:

 • създаване на адекватна организационна култура и система за мотивация на персонала;
 • планиране, подбор, разпределение и обучение на кадровия потенциал за реализиране на публични стратегии;
 • системно удовлетворяване на потребностите от развитие на персонала като неразделна част от УЧР.

 

 1. Обучение по специалност „Публична администрация“

Учебният план на специалност Публична администрация” е разработен в съответствие с нашия и международния опит в подготовката на специалисти по управление от нисше, средно и висше равнище на управление в държавната и местна администрация, администрацията на ЕС, организациите в непроизводствената и публичната сфери. В него се включват както фундаментални, така и специализирани дисциплини.

Фундаменталният блок на специалност Публична администрация” се формира като цяло и в рамките на фундамента за професионално направление Администрация и управление” от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка фундаментална подготовка на бъдещите специалисти, дава им се възможност за мобилност към изискванията на стопанската и административната практика и техните интереси. Обезпечават се математическата, информационната, икономическата, правната, управленската, социологическата, езиковата и хуманитарна подготовка на бъдещите бакалаври в различните области и специалности на публичната администрация. С усвояването на знанията от този фундамент се създават условия за формиране на специализирани знания и умения за работа в административната и бизнес практика.

Посочените теоретични знания и практически умения се формират в курса на обучение по специалността чрез възможност за изучаването на специализирани дисциплини, даващи профилирана подготовка на бакалаврите по „Публична администрация“. Те са структурирани в следните направления: Бизнес история и социално ориентирани науки; Математически; Правни; Икономически; Компютърни; Основни управленски; С управленска насоченост; Конкретизиращи управленски; Административни; Организационни.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като практически занятия, делови и ролеви игри, решаване на казуси, разработване на реферати и есета, курсови работи и проекти, изготвяне на презентации и др.

След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит по специалността.

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен Бакалавър по професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност Публична администрация в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Динамиката на световната икономика, децентрализацията, интеграцията в ЕС, навлизането на информационните технологии и иновации, определят следните области, в които бакалаврите по Публична администрация” могат да се реализират:

 • държавна и местна администрация;
 • нестопански сектор;
 • специалисти в публични организации;
 • работа в и с европейски и международни институции.

Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни, административни и експертни длъжности в публичните дейности; държавните и общинските структури и организации; организациите с нестопанска дейност, представителствата на наши и чуждестранни организации и звена, изпълняващи образователни, културни и други функции с местно, регионално и национално значение, да бъдат експерти и консултанти по проектна дейност в областта на публичната администрация.

Длъжностите, които могат да заемат по Националната класификация на професиите и длъжностите, са в следните подкласове и групи:

 • ръководители на сектори, отдели в министерства, агенции, областната и общинската администрация;
 • ръководни служители в специализирани звена извън производството;
 • съветници, сътрудници, консултанти в неправителствени организации;
 • експерти и инспектори в централната и местна администрация;
 • специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията;
 • приложни административни специалисти;
 • научни работници и преподаватели по управленски и административни дисциплини;
 • специалисти в институциите на Европейския съюз за страната.

Завършилите ОКС „Бакалавър“ по специалност Публична администрация“ се адаптират успешно към динамиката на промените в административната практика и са в състояние да се реализират, както във всяка сфера на обществения живот, така и в бизнес-администрацията.

 

 

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Публична администрация“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „ Публична администрация“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват магистрите завършили специалност „Публична администрация“ са:

 1. Личностна и социална компетентност студентите работят самостоятелно и в екипи, като се приучават да управляват ефективно времето и информацията, да намират начин за изграждане на конструктивен диалог с другите, да проявяват съпричастност и да формират умения за управление на конфликти, като демонстрират подкрепа и разбиране на различни мнения и позиции, толерантност и доверие, учат се да управляват собственото си развитие, обучение и кариера, като поддържат осъзнат и ориентиран към бъдещето начин на живот.
 2. Гражданска компетентност и компетентност за културна осведоменост – студентите придобиват познания за хората, групите, икономиката, културата, държавата, обществото, целите и политиките на социалните, публичните, политическите организации; информират се относно световни демографски и екологични тенденции; запознават се с демократичните механизми за избори и вземане на решения в полза на обществото и постигане на социална справедливост; придобиват способност за действия като отговорни граждани, вземащи пълноценно участие в социалния живот чрез усвояване на социални, икономически, правни и политически понятия; разбират световните процеси и подчиняват действията си на концепцията за устойчиво развитие; ангажираност за разбиране, развиване и изразяване на собствените идеи и чувство за собственото място в обществото по разнообразни начини и в най-различен контекст, съобразен с местните културни особености.
 3. Предприемаческа компетентност – самостоятелно и чрез работа в екипи студентите придобиват способност за действия в съответствие с установените благоприятни възможности и идеи, които трансформират и в ценности за другите; фокусират се върху формиране на стратегическо мислене, оценка на външна и вътрешна среда; управление на проекти; оценяване и управление на риска; извеждане и анализиране на ключови икономически показатели, включително придобиване на финансова грамотност и начини за ефективно управление на ресурсите; чрез казуси и делови игри се обучават да вземат информирани решения и да поемат отговорност за тях, да изграждат комуникационна инфраструктура, да управляват човешките ресурси и подбират правилните мотивационни техники, да търсят нови идеи и да намират начини за реализацията им.
Специалност
Начална година
2023
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Мениджмънт 2 8 Изпит 240 165 75
Макроикономика 2 8 Изпит 240 165 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 3 1 Текуща оценка 30 0 30
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Физическо възпитание 4 1 Текуща оценка 30 0 30
Общо за Фундаментални 91 2730 1815 915
Специални
Академични изследвания 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Основи на публичната администрация 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на човешките ресурси в публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Икономика на публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Основи на публичното право 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Публични финанси 6 6 Изпит 180 120 60
Регионално планиране и програмиране 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на публични услуги 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Стратегическо управление в публичния сектор 7 8 Изпит 240 165 75
Европейски политики и институционална система на ЕС 7 8 Изпит 240 180 60
Публичен и частен избор 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Мениджмънт на публичните инвестиции 8 5 Изпит 150 75 75
Комуникации и връзки с обществеността 8 5 Изпит 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 117 3510 2385 1125
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 8 Изпит 240 240 0
Общо за Практическо обучение 8 240 240 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 247 7410 5175 2235


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Български език
Семестър 3
Семестър 4
Семестър 5 1
3, 4, 5 3, 3, 3 270 180 90
Административно-правно обслужване 5 3 90 60 30
Физическо възпитание
Семестър 5
Семестър 6
Семестър 7
5, 6, 7 1, 1, 2 120 0 120
Бизнес култура и традиции 6 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти