Икономически университет – Варна

Дигитални медии и ПР

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Специалността „Дигитални медии и ПР“ има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в дигитална среда. Акцентът на програмата е върху приложното използване на цифровите технологии, дигиталните медии и интернет в бизнеса на фирмите. Учебните дисциплини включват всички ключови компоненти на маркетинга като дигитални маркетингови изследвания, брандинг, социални медии, поведение на потребители и публики, управление на корпоративните комуникации, основи на дигиталните медии и ПР, онлайн предприемачество, дигитален ПР. Допълнителен фокус се поставя върху придобиването на практико-приложни умения и компетенции за управление на маркетингови проекти в дигитална среда. Специалността получава широка подкрепа от бизнес организации от страната и чужбина, което потвърждава необходимостта от целенасочено обучение в областта на дигиталните медии и ПР чрез прилагане на интердисциплинарен подход при преподаването.

I.Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от научни и професионални знания и умения, които да подготвят студентите и да им дадат конкурентни предимства на пазара на труда при заемане на длъжности, свързани с прилагането на маркетингови стратегии, тактики, програми и инструменти в дигитална среда, както и свързани с планирането и управлението на комуникациите на организацията с нейните външни и вътрешни публики. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните направления

Прилагане на маркетингови стратегии, тактики и инструменти в дигитална среда:

 • Адаптиране на класически и съвременни маркетингови концепции и инструменти към спецификата на работа в дигитална среда;
 • Познаване на спецификата на дигиталните медийни канали и възможностите, които предоставят за връзка с потребителите на организацията, изграждане и управление на бранда и разработването на нови пазари;
 • Овладяване на инструменти и метрики, свързани с планирането и управлението на маркетингови кампании и програми в интернет;
 • Планиране, провеждане и контрол на рекламната дейност на организацията в дигиталните медии и социални мрежи;
 • Създаване и управление на съдържание (контент) в онлайн среда.

Управление на комуникациите на организацията с нейните публики:

 • Предлагане, оценяване, избор и реализация на съвременни комуникационни решения;
 • Анализ, планиране, организиране и контрол на комуникационната дейност в организацията;
 • Планиране и управление на взаимоотношенията с медиите и заинтересованите от дейността на организацията лица;
 • Организиране на събития, презентации и участие в семинари, уебинари и др.;
 • Кризисен ПР.

II.Обучение по специалност „Дигитални медии и ПР“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на дигиталните медии и връзките с обществеността, които включват: онлайн маркетингови изследвания, брандинг стратегии и кампании, анализ на поведението на организационните публики, връзки с обществеността и медийно планиране, регулация и етика на дигиталните медии и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развитието на професионални бизнес компетенции, като: управление на корпоративните комуникации, кризисен ПР, маркетинг на специални събтия, спонсорство и лобизъм, дигитално предприемачество и др. 

За ефективно усвояване на учебния материал се прилагат съвременни методи на обучение, които включват практически занятия при използването на специализирани приложения в дигитална среда, изследвания и решаване на казуси по задание от компании, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и други. През третата година от обучението си студентите преминават стаж, в чиито рамки имат възможност за апробират и осъвършенстват придобитите знания и умения на място в организациите.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма с продължителност от 8 семестъра. Програмата е предназначена за лица завършили средно образование в страната или в чужбина и води до получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. По отделните дисциплини студентите се явяват на изпит или формират текуща оценка въз основа на поставени индивидуални или групови задачи. Обучението по специалността завършва с държавен изпит, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

III. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Дигитални медии и ПР” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да притежават необходимите знания и практически умения, свързани с успешната им реализация на пазара на труда в областта на дигиталния маркетинг и връзките с обществеността.

Студентите, завършили тази специалност, могат да се реализират като специалисти и/или мениджъри в следните структурни звена на организациите: „Връзки с обществеността“, „Дигитален маркетинг“, „Онлайн реклама“, „Маркетинг в социалните медии“, „Дигитални комуникации“ или да работят на следните позиции: Копирайтър, Организатор продажби и реклама, Организатор реклама, Специалист изложби и панаири, Специалист управление на социални медии, Бранд мениджър, Акаунт мениджър, Мениджър връзки с клиенти. Специалността дава основни професионални знания и умения, необходими на стартиращите собствен бизнес за работа с дигиталните медии и връзките с обществеността. Студентите, завършили „Дигитални медии и ПР“ могат да се реализират успешно както частни бизнес организации, така и в нестопанския и публичния сектор.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Дигитални медии и ПР“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на маркетинга с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Дигитални маркетингови изследвания 4 9 Изпит 270 195 75
Основи на дигиталните медии и ПР 5 8 Изпит 240 180 60
Поведение на потребители и публики 5 8 Изпит 240 165 75
Брандинг 5 8 Изпит 240 165 75
Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 5 6 Изпит 180 120 60
Социални медии 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на корпоративните комуникации 6 6 Изпит 180 105 75
Създаване и управление на съдържание 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Интерактивен дизайн и приложно програмиране 7 8 Изпит 240 165 75
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 7 8 Изпит 240 165 75
Дигитален ПР: стратегии и практики 7 8 Изпит 240 180 60
Онлайн предприемачество 7 5 Изпит 150 105 45
Дипломантски семинар 8 6 Изпит 150 105 45
Иновации и дигитална трансформация 8 5 Изпит 150 90 60
Управление на маркетингови проекти 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3390 2265 1125
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7230 5055 2175


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти