Икономически университет – Варна

Недвижими имоти и инвестиции

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна & дистанционна


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира съвкупност от знания, теоретични и практически умения, определени навици и компетенции за подготовка на квалифицирани професионалисти, които да: мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики в областта на недвижимите имоти и инвестициите; стартират и развият собствен бизнес; намират ефективни проектни решения; управляват успешно активи; работят в агенции за недвижими имоти, компании за управление на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, публичната администрация и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Собственик, генерален мениджър, ръководител на звено на фирма в сферата на недвижимите имоти и инвестициите, включително бизнес компания от различни сектори на икономиката

Фасилити мениджър, аналитичен специалист, консултант или друг експерт по недвижими имоти и инвестиции в държавни, общински и частни формирования

Вещо лице към съдебната система

Сертифициран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на сертификат от оторизиран за целта орган)

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Икономически основи на недвижимата собственост

 

Управление на инвестиционния процес

 

Инвестиционно проектиране и технологии
Урбанизационен икономикс

 

Управление на недвижимата собственост

 

Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти
Кадастър и имотен регистър

 

Местно управление и самоуправление

 

Подбор и развитие на човешките ресурси
Вещно право

 

Финансиране на недвижимата собственост

 

Бизнес оценяване

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ се осъществява съвместно с преподаватели от различни катедри в Икономически университет – Варна, лектори от бизнес практиката, международни преподаватели по програми „Еразъм+“ и CEEPUS.

 

КОНТАКТИ


 

 

Обучението по специалността се осъществява на широкопрофилна теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства за преподаване.

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират съвкупни общо професионални и специални знания, а също и практически умения, които да подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти в областта на недвижимите имоти инвестициите в тях. Обучението в специалността се осъществява на интердисциплинарна научна, теоретична и практико-приложна основа с използване на съвременни подходи, средства и методи с цел да се подготвят висококвалифицирани кадри с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Основните знания, умения и компетенции, които се постигат със специалността, са в следните насоки:

1.  Диагностика на бизнес средата с цел:

 • Анализ на факторите, които влияят върху пазара на недвижими имоти;
 • въздействие върху микро- и макрообкръжението на агенциите за недвижими имоти;
 • анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти и на консултантските фирми и разработване на конкурентни стратегии за развитие.

2.  Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:

 • организация на брокерската дейност в агенциите за недвижими имоти;
 • управление на инвестициите в недвижими имоти;
 • управление на човешките ресурси на агенциите за недвижими имоти;
 • управление на иновационната дейност в консултантските компании в областта на недвижимите имоти;
 • оценяване на недвижими имоти.

 

 1. Обучение по специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: теоретичните основи на пазарната икономика, управлението, финансите, проблемите на маркетинга, приложната математика, информатиката, финансите, счетоводството, статистиката, правото, мениджмънта, академичните изследвания и др.

Второто направление включва университетски специални дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка. За целта в учебния план са включени три блока с избираеми университетски специални дисциплини (кариерно развитие, предприемачество,  планиране и прогнозиране, управление на проекти, търговски бизнес, търговско право, дигитални финанси, управление на риска, интернет технологии, статистически изследвания, поведенческа икономика, икономика на околната среда и др.), както и специални дисциплини като икономически основи на недвижимата собственост и урбанизационен икономикс. По този начин студентите задълбочават своите знания в желано от тях направление и допълват възможностите си за професионална икономическа реализация. 

Третото направление обхваща специална теоретична и практическа подготовка чрез изучаваните специални дисциплини (управление на инвестиционния процес в реални активи, кадастър и имотен регистър, подбор и развитие на човешките ресурси, ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти, организация на брокерската дейност с недвижими имоти, управление на недвижимата собственост, оценяване на недвижими имоти, фасилити мениджмънт, финансиране на недвижимата собственост и др.), които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции като: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на бизнеса в сектора на недвижимите имоти и инвестициите в реални активи, и с цел решаване на конкретни задачи; прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявяване на способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст; използване на нови стратегически подходи, формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. В рамките на 45 календарни дни студентите изучават недвижимите имоти и инвестициите на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си, като по този начин те повишават своята професионална подготовка.

В процеса на обучението студентите от специалността получават практически умения за адаптиране на теоретичните знания с помощта на езиково и компютърно обучение, придобиване на цифрови умения и дигитални компетентности, решаване на практически казуси, посещения в практиката, събиране на информация, провеждане на научни изследвания, разработване на курсови проекти, свързани със спецификата на недвижимите имоти и инвестициите, натрупване на презентационни умения, развитие на физическа култура и чуждоезикова професионална подготовка.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма, като се приемат кандидати, завършили средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Дистанционното обучение се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение придобиват ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 1. Възможности за реализация

Основната цел на учебния план по „Недвижими имоти и инвестиции“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в агенции за недвижими имоти, инвестиционни и оценителски компании; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти; (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели; (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие; (5) да мислят креативно и анализират пазара на недвижими имоти и инвестициите, а така също и да стартират и развият собствен бизнес в областта на недвижимите имоти.

Завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ в ОКС „бакалавър“ могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти; икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост; консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти; фасилити мениджър и др.

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Република България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развитие на способности за управление на поземлени имоти и територии, за решаване на проблеми в областта на планирането и устройството на урбанизираните територии, познаване, разбиране и прилагане на подходите за усвояване потенциала на поземлените имоти; изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; формиране на умения за управление на разходите, времето, качеството и риска за осъществяване на инвестиционните проекти; развиване на способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи за планиране и управление на проекти в сферата на недвижимите имоти и инвестициите, включително за оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, управление на ресурси и средства, за анализ на ключови икономически показатели и решаване на проблеми, за избор на форми на организация на бизнеса и варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, за делови умения, информирани решения, отговорност, отчетност, комуникация и договаряне; способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на инвестиционни проекти с културна, социална или финансова стойност, способност за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност, за ефективна комуникация и договаряне, справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения, инициативност, действеност, активност, решителност и постоянство в постигането на целите, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи в дейността и бизнеса; развиване на умения за осведоменост за социално-икономически тенденции и способност за анализ на икономически показатели и диагностика в областта на недвижимите имоти и инвестициите, управление на ресурсите, разходите и риска в бизнеса с недвижими имоти; развиване на способност за създаване и управление на компания внедряваща и/или предлагаща иновативни решения в областта на строителството, експлоатацията и/или поддръжката на недвижимите имоти.
 2. Гражданска компетентност – способност за разбиране на икономическите и социалните процеси, за формиране на интерес към събития и политики в областта на недвижимите имоти и инвестициите, урбанизираните територии и недвижимата собственост, за вземане на решения свързани със социалната отговорност на бизнеса; за критично мислене и вземане на решения, свързани със социалната отговорност по отношение на планирането и устройството на териториите; изграждане на умения за разкриване на потенциални икономически и социални рискови събития, познаване на националните и разбиране на европейските ценности, цели и политики, включително формиране на интерес към инвестиционната политика в областта на недвижимите имоти, към материята свързана с оценяването на недвижимите имоти, към зелени събития и инвестиции за устойчиво строителство, към вземане на решения относно интегрираното решаване на проблеми съпътстващи инвестиционния процес и неговата роля в устойчивото развитие на обществото.
 3. Цифрова компетентност – придобиване на умения за умело, критично и отговорно ползване на цифрови технологии за целите на учене, работа при решаването на бизнес задачи и умения при работа със съвременни компютърни технологии и специализиран софтуер, за познаване на цифровите технологии използвани в сферата на недвижимите имоти и инвестиционния процес, при общуване и взаимодействие със заинтересованите страни на пазара на недвижими имоти и в инвестиционния процес, познаване на правните и етичните норми при използване на дигитални технологии, способност за търсене и намиране на релевантна информация и работа с електронни таблици и различни бази от данни свързани с недвижимите имоти и инвестициите.

 

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Икономически основи на недвижимата собственост 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на инвестиционния процес 5 9 Изпит 270 195 75
Строително проектиране и технологии 5 6 Изпит 180 120 60
Урбанизационен икономикс 5 9 Изпит 270 210 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на недвижимата собственост 6 7 Изпит 210 135 75
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 6 7 Изпит 210 135 75
Кадастър и имотен регистър 6 6 Изпит 180 105 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 180 60
Подбор и развитие на човешките ресурси 7 8 Изпит 240 165 75
Вещно право 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Финансиране на недвижима собственост 8 5 Изпит 150 75 75
Фасилити мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Спецсеминар (по специализации) 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти