Икономически университет – Варна

Недвижими имоти и инвестиции

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение, Дистанционно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационната степен "бакалавър"е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти и фасилити мениджмънт; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация в отдели за управление на собствеността и инвестициите;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти и инвестициите; (4) управляват ефективно поверените им активи на собствениците на недвижими имоти; (5) намират ефективни решения за проекти на инвеститори за недвижими имоти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики  в областта на  недвижимите имоти и инвестициите и да стартират и развият  собствен строителен бизнес.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Икономически основи на недвижимата собственост  
Управление на инвестиционния процес
Строително проектиране и технологии
Урбанизационен икономикс
Избираеми дисциплини
            Застраховане на недвижимата собственост  
            Управление на публично-частните партньорства
            Управление на продажбите на недвижими имоти  
            Международен бизнес с недвижими имоти  
Управление на недвижимата собственост 
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти
Кадастър и имотен регистър 
Избираеми дисциплини
            Благоустройство   
            Управление на концесиите  
            Управление на етажната собственост   
            Управление на комплекси от затворен тип 
Местно управление и самоуправление
Подбор и развитие на човешките ресурси
Вещно право   
Избираеми дисциплини
            Инвестиционни пазари и институции  
            Организационно поведение и култура
            Устойчиво развитие на градовете
            Корпоративна социална отговорност
            Съдебни експертизи 
Бизнес оценяване  
Фасилити мениджмънт
Спецсеминар (по специализации)  
Финансиране на недвижима собственост   

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Недвижими имоти и инвестиции".

Какво може да се работи след завършване?
Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт  по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти; икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;  консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти;  фасилити мениджър и др.

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Недвижими имоти и инвестиции”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с  недвижимите имоти и инвестициите. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти и инвестициите към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти  и инвеститорите в недвижими имоти;
  - анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти и разработване на ефективни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на ефективни процеси в агенциите за недвижими имоти, за проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти, при реализация на проекти и управление на активи на инвеститорите;
  - планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижими имоти с бизнес предназначение;
  - управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
  - управление на  процесите  в компаниите за управление на активи в недвижими имоти;
  - управление на проекти на инвеститори в недвижими имоти и фасилити мениджмънт.

 

III. Обучение по специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на недвижимите имоти и инвестициите, като: икономически основи на недвижимата собственост, урбанизационен икономикс, строителното проектиране и технологии, управлението на инвестиционния процес, кадастър и имотен регистър, вещно право, местно управление и самоуправление и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти, управление на недвижимата собственост, подбор и развитие на човешките ресурси,  финансиране на недвижимата собственост, фасилити мениджмънт, оценяване на бизнеса  и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. Студентите изучават операциите с недвижими имоти и инвестициите на място в  агенции за недвижими имоти, компании за управление на имоти и фасилити мениджмънт под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти и фасилити мениджмънт; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация в отдели за управление на собствеността и инвестициите;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти и инвестициите; (4) управляват ефективно поверените им активи на собствениците на недвижими имоти; (5) намират ефективни решения за проекти на инвеститори за недвижими имоти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики  в областта на  недвижимите имоти и инвестициите и да стартират и развият  собствен строителен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт  по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти; икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;  консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти;  фасилити мениджър и др.

 

 

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

 

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на недвижимите имоти и инвестициите с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Икономически основи на недвижимата собственост 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на инвестиционния процес 5 9 Изпит 270 195 75
Строително проектиране и технологии 5 6 Изпит 180 120 60
Урбанизационен икономикс 5 9 Изпит 270 210 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Управление на недвижимата собственост 6 7 Изпит 210 135 75
Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти 6 7 Изпит 210 135 75
Кадастър и имотен регистър 6 6 Изпит 180 105 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Местно управление и самоуправление 7 8 Изпит 240 180 60
Подбор и развитие на човешките ресурси 7 8 Изпит 240 165 75
Вещно право 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Финансиране на недвижима собственост 8 5 Изпит 150 75 75
Фасилити мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Спецсеминар (по специализации) 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски
Семестър 3
Семестър 5
Семестър 7
3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30