Икономически университет – Варна

Маркетинг

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

МАРКЕТИНГ СПЕЦИАЛИСТИ
Специалистите по маркетинг са хората, които се занимават с: откриване и обслужване на фирмените клиенти, разработване и модифициране на продукти, които трябва да задоволяват в максимална степен нуждите и желанията на клиентите; препоръчват кои са най-подходящите цени; къде е най-добре да се продават фирмените продукти; кои са верните комуникации (реклами, търговски промоции, лични продажби и събития от обхвата на връзките с обществеността); разработват маркетингови стратегии, за да се постигне най-голям успех. Специалистите по маркетинг са хората, които имат ангажиментите да наблюдават как се променя средата, в която работи компанията и какви са последствията от тези промени. Те могат да подпомагат управляващите една компания при изграждането на фирмената й култура и цялостният й облик.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ
Специалистите, завършили тази образователно-квалификационна степен, могат да се реализират във фирмите като функционални специалисти и мениджъри в сферата на публичните (държавна администрация, здравеопазване, образование и др.) и бизнес организации. Тези длъжности са свързани с цялостната маркетингова дейност на фирмите и организациите - категориите длъжности са:
 • маркетинг мениджър;
 • ръководител / мениджър отдел;
 • мениджър проучване на пазари;
 • мениджър покупки/продажби;
 • ръководител отдел маркетинг;
 • специалист, продажби;
 • специалист, маркетинг и реклама
 • рекламен агент;
 • ръководители в търговията на едро и дребно;
 • персонал, информиращ клиенти;
 • супервайзър, магазин;
 • търговски представител;
 • продавач – консултант и др.

Специалност Маркетинг

I. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с маркетинга. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постгне по специалността, са в следните насоки:

Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране към факторите от обкръжаващата среда;
 • въздействие върху микрообкръжението на компаниите;
 • анализ на силните и слабите страни на компаниите и разработване на конкуретноспособен маркетингов микс.

Анализ и разработване на пазари чрез:

 • предлагане, оценяване, избор и реализация на адекватни маркетингови решения;
 • анализ, планиране, организиране и контрол на маркетинговата дейност във фирмата;
 • управление на продуктовия портфейл на компаниите;
 • управление на дистрибуцията;
 • управление на комуникациите;
 • управление на цените;
 • анализ и управление на контактите с клиентите.

II. Обучение по специалност "Маркетинг"

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на международния бизнес, като: маркетингови изследвания, продуктов мениджмънт, маркетингова етика, управление на дистрибуцията, маркетингови комуникации, ценови практики и решения, международен маркетинг и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: маркетинг на специални събтия, бизнес комуникационни умения, съвременни маркетингови практики, маркетингов анализ и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от компании, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и други. Студентите изучават маркетинговите процеси на място в организациите под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

III. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Маркетинг” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на публичната администрация, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на маркетингови специалисти, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно и анализират бизнес (и в частност маркетинговите) процеси.

Специалистите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата маркетинга на публични и бизнес организации на следните позиции: маркетинг мениджър; ръководител / мениджър отдел; мениджър проучване на пазари; мениджър прокупки/продажби; ръководител отдел „Маркетинг“; специалист „Продажби“; специалист „Маркетингови комуникации“; рекламен агент; ръководители в търговията на едро и дребно; персонал, информиращ клиенти; супервайзър; търговски представител; маркетинг девелъпър и др.

IV. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Маркетинг“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на маркетинга с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Маркетингови изследвания 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на дистрибуцията 5 8 Изпит 240 165 75
Маркетингова етика 5 6 Изпит 180 120 60
Потребителско поведение 5 8 Изпит 240 165 75
Продуктов мениджмънт 5 8 Изпит 240 180 60
Маркетингови комуникации 6 6 Изпит 180 105 75
Ценови практики и решения 6 7 Изпит 210 135 75
Бранд мениджмънт 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Маркетингов мениджмънт 7 8 Изпит 240 165 75
Маркетингови анализи 7 8 Изпит 240 165 75
Интерактивен маркетинг 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Международен маркетинг 8 5 Изпит 150 75 75
Маркетинг на услугите 8 5 Изпит 150 90 60
Дипломантски семинар 8 5 Изпит 150 75 75
Предприемачески маркетинг 8 5 Изпит 150 105 45
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти