Икономически университет – Варна

Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" при Икономически университет-Варна е част от голямата академична общност, запазила и развиваща традициите за обучение и непрекъснато обогатяване на науката за търговията. Катедрата е създадена през 1953 г. или преди 71 г. В чест на 65 г. от основаването на катедрата и 70 г. от откриването на специалност "Икономика на търговията", днес „Икономика и търговия“ (създадена през 1948 г.) се проведе международна научна конференция „Търговия 4.0“, последвана след 5 години от конференцията "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация" през 2023 г.

За 76 годишния период от своето създаване по специалност "Икономика на търговията"/"Икономика и търговия" успешно са се дипломирали над 8880 икономисти по търговия (магистри и бакалаври), в редовна, задочна и дистанционна (от учебната 2015/2016 г.) форми на обучение. Преподавателите от катедрата непрекъснато развиват и се стремили да отговорят на изискванията за повишаване на качеството на обучението, за актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика.

Научно-изследователската и приложната дейности на преподавателите от катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" са посветени на актуални и значими проблеми от развитието на търговията на дребно (ритейлинг), на едро (дистрибуция) и външната търговия. През 2021 г. излезе от печат колективна монография на преподаватели от катедрата на тема „Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите“. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременни проблеми на икономиката, мениджмънта на търговията и търговския бизнес, търговското предприемачество, маркетинга, логистиката, инвестициите, конкуренцията, омниканалната търговия и други.

Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" осъществява обучение и в образователната и научна степен "доктор". През годините са защитени 34 докторски дисертации, в т.ч. 6 от чуждестранни граждани, а 2 дисертации са за втора докторска степен. Членството на катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" в Европейската търговска академия – European Retail Academy (ERA), си поставя за основна цел създаване на академична мрежа за провеждане на диалог с научно-приложен характер между университетите и фирмите от търговския бизнес.

Специалности към катедрата

Специалностите към катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" са едни от най-предпочитаните в Икономически университет-Варна. Обучението формира задълбочени теоретични и практически познания, висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и мениджмънта на търговията и търговския бизнес. Съдържанието на учебните дисциплини отразява актуални въпроси на икономиката, търговската наука и практика, което позволява на завършилите специалността да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и в чужбина.

Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите" осъществява обучение по специалности "Икономика на търговията", а от учебната 2015/2016 г. "Икономика и търговия" в ОКС "бакалавър" и "Търговки бизнес"/"Глобален търговски бизнес" от учебната 2015/2016 г. в ОКС "магистър".  От учебната 2021/2022 г. специалност "Глобален търговски бизнес" се предлага в задочна форма на обучение. От учебната 2023/2024 г. специалността е преименувана на "Омниканален търговски бизнес" и се предлага само в дистанционна форма на обучение. От учебната 2023/2024 г. изпитите в дистанционна форма на обучение се провеждат изцяло в онлайн среда. Преподаватели от катедрата водят занятия и пред студенти от други специалности на Университета. В образователно-квалификационна степен "бакалавър" специалност "Икономика и търговия" се предлага в редовна и дистанционна форми на учебния процес, които като част от обучението по професионално направление "Икономика" са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация с една от най-високите оценки.

Последвайте ни

Ръководство


доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

Ръководител катедра

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

Заместник-ръководител катедра

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Контакти


Вяра Гергьовска

Вяра Гергьовска

Вяра Гергьовска

Инспектор учебна дейност

H-106

+359 882164784

iut@ue-varna.bg