Икономически университет - Варна

Съдебна администрация

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Администрация и управление

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Административна култура и етика 3 8 Изпит 240 165 75
Конституционно право 3 9 Изпит 270 195 75
Гражданско право и процес 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на публичната администрация 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на човешките ресурси в публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Семейно и наследствено право 5 8 Изпит 240 165 75
Наказателно право и процес 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Правни информационни системи 6 6 Изпит 180 120 60
Вещно право 6 7 Изпит 210 135 75
Административно право и процес 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Търговско право 7 8 Изпит 240 165 75
Трудово и осигурително право 7 8 Изпит 240 165 75
Съдебна администрация 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Деловодство и правна стилистика 8 5 Изпит 150 75 75
Достъп и защита на информацията 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2280 1140
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
  • Комплексен държавен изпит по специалността
  • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5070 2190


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-немски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30