Икономически университет – Варна

Съдебна администрация

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение:

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Администрация и управление

Професионално направление: Администрация и управление

Начална година: 2019

Кратък наръчник за кандидатстване 2023 г.

 

Катедрени специалностни комисии (КСК) за учебната 2023/2024 г.

курс

председател на КСК

предстоящи заседания

зали и линкове за връзка

четвърти

Гл. ас. д-р Диана Димитрова

16.04.2024 г.-09:00 ч.

Н-208

трети

Гл. ас. д-р Виолета Владова

 18.04.2024 г.-08:30

Н-109

втори

Гл. ас. д-р Милена Цветковска

 

 15.04.2024г.-13:00ч. 

 

302

първи

Доц .д-р Дарина Димитрова

 26.04.2024г.-14:30ч.

 306

 

Споделени мисли и впечатления на студенти ОКС“Бакалавър“, специалност „Съдебна администрация“

Станете едни от нас- студентите от специалност „Съдебна администрация“!

Потопете се в дебрите на правните и управленски науки, за да поемете своя професионален път в администрацията на съдебната власт!

Бъдете себе си –уверени и смели, търсещи иновативното и модерно образование!

                                            

 • Защо избрах специалност Съдебна администрация?

Избрах специалността „Съдебна администрация“ , защото е нова  и според мен интересна и  ще гарантира попълването на пазарната ниша с качествено образовани кадри, които могат да работят като съдебни администратори,  да заемат различни административни длъжности в съдилища и прокуратури.

 • Обучението в специалност Съдебна администрация ми носи….

удовлетворение от избора си, а също така и знания за спецификата на предоставяните услуги, изискващи и специфична компетентност както и комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързаните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете.

 • Виждам професионалното си развитие след завършване на специалност Съдебна администрация като….

Съдебен служител  или друга административна  длъжност  в съдилища и прокуратури.

 • Препоръчвам специалност Съдебна администрация, защото

В „Икономически университет“  Варна по специалността „Съдебна администрация се предлага най – добрата подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции.

Анджела Мирославова Атанасова 3 курс СА в Икономически университет гр.Варна

 

                                                        

 • Защо избрах специалност Съдебна администрация?

Избрах специалност Съдебна администрация не случайно. Интересът ми към правните науки винаги е бил голям и смятам, че това което ми даде и дава специалността и Икономически университет – Варна е възможно най-доброто за моята реализация в бъдеще.

 •  Обучението в специалност Съдебна администрация ми носи...

 удовлетворение, знания, опит и стимул да доказвам на себе си, че няма нищо невъзможно. Вдъхновяват ме срещите с преподавателите и професионалистите  от практиката. Освен това специалността ми дава шанс да вляза в симулирани процеси, които ме научиха на много.

 •   Виждам професионалното си развитие след завършване на специалност Съдебна администрация като ...

съдебен секретар , деловодител или съдебен администратор. Благодарение на преподавателите в Икономически университет – Варна съм сигурна, че в близкото бъдеще ще обичам работата си и ще я върша със същото удовлетворение и професионализъм, с който и те ни предават своите знания.

 • Препоръчвам специалност Съдебна администрация, защото

ще Ви срещне с много добри професионалисти от практиката и страхотни преподаватели, които ще Ви дадат най-доброто за Вашата бъдеща реализация.

Жасмина Райкова, 3 курс СА в Икономически университет гр.Варна

   

                                                          

 • Защо избрах специалност Съдебна администрация?

Избрах тази специалност,защото сама по себе си е изключително интересна и обширна от гледна точка на изучаваните предмети.Също така е добра основа за хора ,които имат интерес за развитие в съдебната състема на България .
 Обучението в специалност Съдебна администрация ми носи

множество полезна информация ,която би ми помогнала както и личен , така и в професионален план.

 Виждам професионалното си развитие след завършване на специалност Съдебна администрация като…

Точно като съдебен администратор ,защото ние излизаме напълно обучени кадри , от които правната система в България се нуждае.

 Препоръчвам специалност Съдебна администрация, защото

 е интересна, нова и полезна .

  Ивета Пушкарова, 3 курс , СА в Икономически университет гр.Варна

                                                   

 • Защо избрах специалност Съдебна администрация?

Преди 3 години, когато бях кандидат – студент, трябваше да избера да уча в голям и престижен университет и също така да си избера и подходяща специалност, която да ми доставя удоволствие да търся и уча нови неща и науки, което би допринесло за моята успешна професионална реализация. Избрах специалност Съдебна администрация, като нова специалност в цяла България, защото е свързана изцяло с дейността на съдебните институции – съд, прокуратура, следствие; изучават се интересни правни и административни учебни дисциплини.

 • Обучението в специалност Съдебна администрация ми носи….

Обучението в специалност Съдебна администрация ми носи нужните знания, практически умения и компетенции в сферата на съдебните институции и ми помага да изградя основите на бъдещото ми професионално развитие в администрацията.

 •   Виждам професионалното си развитие след завършване на специалност Съдебна администрация като ...

държавен служител от различните  административни длъжности в съдебната администрация , като съдебен администратор, съдебен секретар, служител в сектор „Съдебно деловодство“.

 • Препоръчвам специалност Съдебна администрация, защото...

студентите имат възможността да им се преподава от високо квалифицирани преподаватели, които дават насоки и съвети за придобиване на ценни знания и умения,  възможност за посещения в съдилища, да провеждат срещи – дискусии със съдебни служители с цел повече разучаване за работата и дейността в съдебните институции. За мен е изключително ценно времето, прекарано, обучавайки се в катедра „Правни науки“. Затова бих препоръчала на всички, които се колебаят в своя избор за специалност, да изберат специалност Съдебна администрация, катедра „Правни науки“ на Икономически университет – Варна, за да поставят основите на своя път към успеха.

Пресиана Петрова, III курс - специалност Съдебна администрация в Икономически университет гр.Варна

 

Специалност “Съдебна администрация“

Професионално направление  3.7  Администрация и управление

Професионална квалификация “ Администратор / в съдебната власт/ ”

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Срок на обучение: 4 години

Форма на обучение - редовна

 

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да характеризира учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Съдебна администрация;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

  

 • II. Професионални знания и умения

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за увеличение на броя във всички видове дела, спецификата на предоставяните услуги, изискващи специфична компетентност. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и  дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете. В резултат на обучението студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции в следните насоки:

            а) Администриране на съдебни и прокурорски институции:

- планиране, организира и ръководи съдебните служители;

-  управление на административната дейност в съда;

- осигуряване организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда;

- организиране разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

- въвеждане на програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;

-  създаване на условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;

- организиране разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

- въвеждане на програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;както и  ръководене работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда

- осъществяване на контрола по събирането на таксите от администрацията на съда;

- управление на ситуации при кризи;

- разрешаване на неспецифични спорове между администрацията и потребителите на услугите.

            б) Работа в общата и специализираната съдебна и прокурорска администрация  като административен секретар в насоките:

- приемане и докладване на  жалби, сигнали и предложения до председателя;

- организиране приема на граждани от председателя на съда;

- събиране, обработване и съхраняване кадровите досиета;

- обработване на всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела,

- други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване, възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

- организиране работата на съдебните заседатели и осъществява връзка с тях;

             в) Заемане длъжността съдебен секретар по изпълнение на функциите:

- съставяне протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава;

- изготвяне списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец;

- подреждане и номериране по реда на постъпването на книжата от заседанията;

- изпълняване разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания;

- съставяне документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;както и съставяне списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец

- изготвяне на призовки по отложени дела;

- изготвяне изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба;

- предаване обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството;

 

 1. Обучение по специалност „Съдебна администрация“

            Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ и се осъществява в редовна форма. Чрез учебния план се цели да се осигури  фундаментална и специализирана подготовка на бъдещите бакалаври в специфична сфера на публичната администрация, а именно - съдебната администрация. Плана се основава на дисциплини, които  предоставят правни и управленски знания в съотношение, което предполага балансираност между направлението.

С оглед осигуряване на квалифицирани знания и практически умения учебният план на специалност “Съдебна администрация” съдържа фундаментални, специализирани, задължителни, изборни и факултативни дисциплини.

            Фундаменталният блок на специалност “Съдебна администрация” се формира в рамките на фундамента за професионално направление “Администрация и управление” като едновременно с това съдържа и основополагащи правни дисциплини. Чрез тях се осигурява широка фундаментална подготовка на бъдещите специалисти, съобразена с административната практика. Обезпечава се  обща информационна, икономическа и езикова подготовка на бъдещите бакалаври с цел осигуряване на качество и ефективност в сферата на съдебната администрация. По този начин придобитите знания от фундамента гарантират  профилна подготовка, които са предпоставка за успешна професионална реализация.

Специализираните дисциплини от учебния план са насочени към теоретични знания и практически умения, предоставящи профилирана подготовка на бакалаврите по „Съдебна администрация“. Те са структурирани в следните направления: правни; икономически; административни и  организационни. Чрез тях се формира комплекса от специализирани знания на икономисти-бакалаври конкретно в сферата на съдебната администрация. Акцентът в обучението е насочен към предоставяне на правни знания с цел да се  обезпечи изискването за подготовка на квалифицирани кадри с висше образование.

            След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Срокът на подготовката е 4 години като формата на обучение е редовна и включва 8 семестъра. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по  професионално направление 3.7. “Администрация и управление”, специалност “ Съдебна администрация” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

 1. Възможности за реализация

Завършилите тази специалност могат да работят като съдебни администратори, както и да заемат различни ръководни и  административни длъжности в съдебните и прокурорски администрации

Длъжностите, които могат да заемат са в следните групи:

Административен секретар

Съдебен секретар

Служител в служби „Регистратура“, “Съдебно деловодство“, “Архив“

Бакалаврите  по “Съдебна администрация“ се адаптират успешно към динамиката на промените в съдебната и прокурорска административната практика и са в състояние да се реализират успешно на нужното експертно и образоватлено ниво.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Съдебна администрация“

Студентите, обучаващи се в тази специалност, придобиват следните компетенции:

 • Професионални компетентности:
 • организират, управляват и изпълняват дейностите, възложени им от непосредствения съдебен ръководител;
 • притежават нужните организационни умения свързани с работата на съдебния състав;
 • координират работата на съответното звено в структурен, организационен и оперативен порядък;
 • водят и съхраняват служебни досиета, документация по делата , документооборот,  техническо и  информационно обслужване;
 • изпълняват функции, пряко касаещи правораздавателната дейност на съответните  администрации по повод нейното техническо, организационно и информационно обслужване.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • притежават умения за създаване, формиране, оценка, развитие и поддържане на екипи;
 • общуват и взаимодействат със служителите в съответната съдебната администрация, административните ръководители, гражданите и др.;
 • представят разбираемо идеи пред широка аудитория, вкл. специалисти и неспециалисти, защитават различни позиции и гледни точки, като прилагат разнообразни методи и техники за анализ и въздействие;
 • притежават специализирна подготовка по протоколиране, обработка и съхраняване на информация, както и умения за работа с общи и специализирани информационни продукти;
 • владеят правна стилистика, юридическа терминология, специализирана чуждоезикова лексика.
 • Самостоятелност и отговорност:
 • разработват, оформят, представят и защитават лични тези и становища;
 • концептуализират планове за управление на човешкия фактор;
 • работят самостоятелно и в екип по възложени задачи, като координират усилията си с други хора, изпълнявайки части от обща работа/задача, спазвайки предварително определени условия и срокове;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • притежават отлични познания на нормативните актове, регулиращи дейността на органите на съдебната власт;
 • притежават знания и ги прилагат в работата си по докуметооборота и деловодството;
 • отговарят за опазване на получената служебна информация, етичния кодекс и съответните вътрешни правила
 • Компетентности за учене:
 • оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
 • стремят се към повишаване и поддържане на знанията си в сферата на материалното и процесуално право, към актуализирането им и постоянно адаптиране в работата на нови законодателни решения и промени

 

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Административна култура и етика 3 8 Изпит 240 165 75
Конституционно право 3 9 Изпит 270 195 75
Гражданско право и процес 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на публичната администрация 4 9 Изпит 270 195 75
Управление на човешките ресурси в публичния сектор 5 8 Изпит 240 165 75
Семейно и наследствено право 5 8 Изпит 240 165 75
Наказателно право и процес 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Правни информационни системи 6 6 Изпит 180 120 60
Вещно право 6 7 Изпит 210 135 75
Административно право и процес 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Търговско право 7 8 Изпит 240 165 75
Трудово и осигурително право 7 8 Изпит 240 165 75
Съдебна администрация 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Достъп и защита на информацията 8 5 Изпит 150 75 75
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 120 30
Деловодство и правна стилистика 8 5 Изпит 150 75 75
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2280 1140
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5070 2190


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти