Икономически университет - Варна

Бизнес икономика

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

 

Цел на програмата по „Бизнес икономика в образователно-квалификационната степен "бакалавър" е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и др. бизнес сектори на икономиката;  (2) работят успешно в структурите на публичната администрация - на министерства, областни управители, общини, кметства и др. и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен бизнес.

 

Специалните дисциплини, които се изучават, са:
Предприемачество
Цени и ценообразуване
Операционен мениджмънт
Търговско право
Избираеми дисциплини
                Устойчиво развитие
                Местно самоуправление и бизнес
                Конкуренция и конкурентноспособност
Бизнес планиране
Управление на човешките ресурси
Бизнес диагностика
Избираеми дисциплини
                Иновационен мениджмънт
                Фирмена култура
                Борсови операции
                История на бизнеса
Финансиране на бизнеса
Стопанска логистика
Бизнес статистика
Избираеми дисциплини
                Управление на качеството
                Европейски фондове и проекти
                Управление на малкия бизнес
                Продуктов мениджмънт
                Съдебни експертизи
Спецсеминар
Бизнес оценяване
Инвестиции и инвестиционен процес
Управление на продажбите

 

 

Студентите се дипломират чрез защита на дипломна работа или се явяват на комплексен държавен изпит и след положителни резултати получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "икономика", специалност "Бизнес икономика".

 

Какво може да се работи след завършване?

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като: собственик, управител, президент на собствен бизнес;  директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия; бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист  във функционалните звена за управление на предприятията; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по Бизнес икономика”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с бизнес икономиката. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на предприятията от различните сектори на бизнеса към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на бизнес организациите;
  - анализ на силните и слабите страни на бизнес организациите и разработване на конкуретни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес решения;
  - планиране и реализация на предприемачески инициативи от бизнес организациите;
  - управление на проудктовата структура на бизнес организациите;
  - управление на човешките ресурси на бизнес организациите;
  - управление на активите на предприятията от различните сектори;
  - управление на финансовото състояние на бизнес организациите и др.

 

III. Обучение по специалност „Бизнес икономика”

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на бизнес икономиката, като:  предприемачество, търговско право, операционен мениджмънт, цени и ценообразуване, бизнес диагностика и бизнес планиране, управление на човешките ресурси и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: стопанска логистика, финансиране на бизнеса, бизнес статистика, управление на инвестициите, управление на продажбите, бизнес оценяване и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други. Студентите изучават бизнеса на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по Бизнес икономика е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и др. бизнес сектори на икономиката;  (2) работят успешно в структурите на публичната администрация - на министерства, областни управители, общини, кметства и др. и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като: собственик, управител, президент на собствен бизнес;  директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия; бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист  във функционалните звена за управление на предприятията; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес икономика”

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

  Компетентности за учене:
   
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

  Комуникативни и социални компетентности:
   
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

  Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на бизнеса в различни сектори на икономиката с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Предприемачество 4 9 Изпит 270 195 75
Цени и ценообразуване 5 8 Изпит 240 165 75
Операционен мениджмънт 5 8 Изпит 240 180 60
Търговско право 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Бизнес планиране 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Бизнес диагностика 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Финансиране на бизнеса 7 8 Изпит 240 165 75
Стопанска логистика 7 8 Изпит 240 165 75
Бизнес статистика 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 75 75
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Инвестиции и инвестиционен процес 8 5 Изпит 150 75 75
Управление на продажбите 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-немски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-руски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30