Икономически университет – Варна

Бизнес икономика

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за подготовка на квалифицирани професионалисти, които: стартират и развиват собствен бизнес; работят успешно в бизнес организации от различните бизнес сектори на икономиката, както и в структурите на публичната администрация и неправителствени организации; управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; намират ефективни решения за предприемачески инициативи, мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Собственик, управител, президент на собствен бизнес

Директор, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия

Бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата

Специалист във функционалните звена за управление на предприятията

Специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество

 

Цени и ценообразуване

 

Операционен мениджмънт
Бизнес право

 

Бизнес планиране

 

Управление на човешките ресурси
Бизнес диагностика

 

Финансиране на бизнеса

 

Стопанска логистика
Бизнес статистика

 

Бизнес оценяване

 

Инвестиции и инвестиционен процес

 

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението на студентите от специалност „Бизнес икономика“ по специалните дисциплини се осъществява съвместно от катедрите в Стопански факултет на Икономически университет – Варна. По време на обучението се провеждат посещения в практиката и се канят за гост-лектори признати специалисти от бизнеса и публичната администрация.

 

КОНТАКТИ


 

 

Обучението по специалността се осъществява на широкопрофилна теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства за преподаване.

       Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите като високо квалифицирани специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ за изпълняване на трудови дейности, свързани с бизнес икономиката.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението по специалността има за цел да постигне, са в следните насоки:

1. Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на предприятията от различните бизнес сектори към факторите от обкръжаващата среда и нейната непрекъсната изменчивост;
 • въздействие върху микрообкръжението на бизнес организациите;
 • анализ на силните и слабите страни на бизнес организациите и разработване на конкурентни стратегии за развитие.

2. Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес решения в условията на новата икономика;
 • планиране и реализация на предприемачески инициативи от бизнес организациите;
 • управление на продуктовата структура на бизнес организациите;
 • управление на човешките ресурси на бизнес организациите;
 • управление на активите на предприятията от различните сектори;
 • управление на финансовото състояние на бизнес организациите и др.
 1. Обучение по специалност „Бизнес икономика“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които осигуряват широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: теоретичните основи на пазарната икономика, управлението, финансите, проблемите на маркетинга, приложната математика, информатиката, финансите, счетоводството, статистиката, правото, мениджмънта, академичните изследвания и др.

Второто направление включва университетски специални дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка. За целта в учебния план са включени три блока с избираеми университетски специални дисциплини (кариерно развитие, предприемачество,  планиране и прогнозиране, управление на проекти, търговски бизнес, търговско право, дигитални финанси, управление на риска, интернет технологии, статистически изследвания, поведенческа икономика, икономика на околната среда и др.), както и специални дисциплини като предприемачество и инвестиционни обекти и електронен бизнес. По този начин студентите задълбочават своите знания в желано от тях направление и допълват възможностите си за професионална икономическа реализация.

Третото направление обхваща специална теоретична и практическа подготовка чрез изучаваните специални дисциплини (цени и ценообразуване, операционен мениджмънт, финансиране на бизнеса, управление на човешките ресурси, бизнес диагностика, логистика и управление на веригата на доставките, организация на бизнес консултантската дейност, бизнес оценяване, митнически процес и надзор, управление на продажбите и др.), които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции като: събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на бизнеса в различни сектори на икономиката с цел решаване на конкретни задачи; прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявяване на способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст; използване на нови стратегически подходи, формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на бизнес казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри и други. В рамките на 45 календарни дни студентите изучават бизнеса на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си, като по този начин те повишават своята професионална подготовка.

В процеса на обучението студентите от специалността получават практически умения за адаптиране на теоретичните знания с помощта на езиково и компютърно обучение, придобиване на цифрови умения и дигитални компетентности, решаване на практически казуси, посещения в практиката, събиране на информация, провеждане на научни изследвания, разработване на курсови проекти, свързани със спецификата на конкретни браншове и бизнеси, натрупване на презентационни умения, развитие на физическа култура и чуждоезикова професионална подготовка.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма, като се приемат кандидати, завършили средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Обучението се осъществява в 8 семестъра и завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение придобиват ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Основната цел на учебния план по „Бизнес икономика“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които: (1) да работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката; (2) да работят успешно в структурите на публичната администрация – на министерства, областни управи, общини, кметства и др., и неправителствени организации; (3) да могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) да управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) да намират ефективни решения за предприемачески инициативи, да мислят креативно, анализират и прилагат добри бизнес практики, да стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като: собственик, управител, президент на собствен бизнес; директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия; бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист във функционалните звена за управление на предприятията; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и много други.

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес икономика“

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Бизнес икономика“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват завършилите специалност „Бизнес икономика“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развиване на способност за действие в съответствие с пазарните възможности и предизвикателства, умения за осведоменост за социално-икономически тенденции и генериране на идеи за планиране и управление на предприемачески проекти, включително за оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на ресурси и средства; за анализ на ключови икономически показатели и диагностика в стопанската организация, различните сектори и подсектори на националното стопанство; за избор на форми на организация на бизнеса и варианти за финансиране, управление на човешките ресурси, за делови умения и критично мислене, разработване на алтернативи и вземане на информирани решения, инициативност, отчетност, комуникация и договаряне; формиране на умения за управление на разходите, времето, качеството и риска за осъществяване на инвестиционните проекти; развитие на способности за самостоятелна и екипна работа; решаване на бизнес проблеми; за ефективна комуникация и използване съвременните цифрови технологии; способност и готовност за непрекъснато развитие, усъвършенстване и прилагане на етични подходи и социална отговорност на бизнеса.
 2. Личностна компетентност – способност на личността да разсъждава за собствената си същност и поведение; да управлява ефективно времето и информацията; да работи в конструктивен диалог с други; да управлява собственото си обучение и кариера; да запазва физическа и психическа устойчивост; да развие умения за управление на конфликти.
 3. Математическа компетентност – способност за развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на различни проблеми в контекста на реализирането на бизнес целите и осъществяването на пазарните, икономическите, организационните и/или правните процеси на основата на решаване на задачи, формулиране и вземане на решения, и анализ на резултатите от тях; развиване на способност за прилагане на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми) на подходяща информация, включително статистически данни с цел идентифициране, анализиране, оценяване на явления и решаване на различни проблеми в сферата на отделния бизнес; способност за развиване и прилагане на математическо, аналитично мислене с цел решаване на различни проблеми в процеса на оценяването на отделните видове бизнеси, чрез решаване на задачи, формулиране на решения и анализ на резултатите от тях; развиване на способност за прилагане на математическо и аналитично мислене с цел идентифициране и оценяване степента на риска, вземане на решения и анализ на резултатите от тях при управление на пазарни, операционни и проектни рискове.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Предприемачество 4 9 Изпит 270 195 75
Цени и ценообразуване 5 8 Изпит 240 165 75
Операционен мениджмънт 5 8 Изпит 240 180 60
Търговско право 5 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 5 6 Изпит 180 120 60
Бизнес планиране 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на човешките ресурси 6 7 Изпит 210 135 75
Бизнес диагностика 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 6 5 Изпит 150 90 60
Финансиране на бизнеса 7 8 Изпит 240 165 75
Стопанска логистика 7 8 Изпит 240 165 75
Бизнес статистика 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 75 75
Бизнес оценяване 8 5 Изпит 150 75 75
Инвестиции и инвестиционен процес 8 5 Изпит 150 75 75
Управление на продажбите 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти