Икономически университет – Варна

Такси

 

Студентите за обучение в ОКС "магистър", приети по държавна поръчка, заплащат такса, съгласно действащите нормативни актове, а студентите приети в платена форма на обучение, заплащат годишна такса, утвърдена от АС на ИУ-Варна.

При заличаване на записан студент в платена форма на обучение преди началото на учебната година се възстановяват 75% от внесената такса. При заличаване преди началото на учебната година на студент, който се обучава по държавна поръчка, внесената такса не се възстановява.

След започване на учебната година внесената такса не се връща.

Таксата за обучение може да бъде платена по банковата сметка на Икономически университет - Варна


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Курс 5, Специалност

Такса за кандидатстване за учебната 2020/2021 в ОКС "магистър" - 60.00 лв.

 

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

Професионално
направление
Форма на обучение
Държавна
поръчка
Платен
прием
Преференциална такса,
при състезателен бал
"отличен" (5,50-6,00)

 

Икономика

Редовна няма 700 лв. 620 лв.
Задочна няма 700 лв. 620 лв.
Дистанционна няма 700 лв. 620 лв.
Администрация и
управление
Редовна няма 700 лв. 620 лв.
Туризъм Редовна няма 700 лв. 620 лв.
Задочна няма 700 лв. 620 лв.
Информатика и
компютърни науки
Редовна 500 лв. 700 лв. няма
       Обучение на чужд език няма 1 200 лв. няма

 

Студентите със срок на обучение три семестъра (ДНДО) заплащат преференциалната такса и таксата за държавна поръчка за първите два семестъра от обучението си, а за третия семестър, заплащат пълния размер на семестриалната такса за платен прием.