Икономически университет – Варна

Международни икономически отношения

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Какво се изучава?

Специалността е насочена към формиране на компетенции и умения, свързани с управлението на процеса на глобализиране на бизнеса на дадена компания. Бъдещите специалисти се учат да разработват стратегии и планове за навлизане в чуждестранни пазари, за управление на финансови ресурси, за управление на взаимоотношенията с чуждестранни партньори.

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Международен икономикс
 • Международни финанси
 • Международен бизнес
 • Външнотърговска политика
 • Европейска икономическа интеграция
 • Международен маркетинг и реклама
 • Дипломатически отношения и др.

Периодът на утвърждаване на специалността съвпада с процеса за засилена международна студентска мобилност, което дава възможност на студентите да специализират в чужбина. Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Международни икономически отношения".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалността се реализират:

 • във всички стопански единици, които установяват и поддържат контакти с чужбина в областта на външната търговия;
 • в международната банкова дейност;
 • в обмена на услуги;
 • в транспортната и спедиционната дейност;
 • в международните застраховки;
 • в представителствата на чуждестранни фирми;
 • в смесените фирми;
 • в международния туризъм;
 • в международните организации и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Благодарение на преподавателската си и научна подготовка преподавателите от катедрата се ползват с висок авторитет. Чуждоезиковата им подготовка и професионалните специализации в чужбина дават възможност да се адаптират към западните академични стандарти и да следят най-новата специализирана литература.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

на специалност “Международни икономически отношения”

за образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

професионално направление: ИКОНОМИКА

професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

срок на обучение: редовно – 4 години  

 

         I. Съдържание.

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение и изискванията към подготовката на “икономист” по специалност “Международни икономически отношения” с образователно-квалификационната степен “бакалавър” (в съответствие със ЗВО).

         II. Вид и продължителност.

Основната цел на обучението в специалност “Международни икономически отношения” е осигуряване на качествен учебен процес, отговарящ на съвременните академични стандарти и на потребностите на международната икономическа практика.

Продължителността на обучението в образователно-квалификационната степен “бакалавър” е 4 години,  разпределени в 8 семестъра. През първите три семестъра студентите изучават задължителните фундаментални учебни дисциплини, като придобиват широк обем знания по: микро и макроикономика, висша математика, право, информатика, управление, маркетинг, счетоводство, финанси, статистика и др. Специалността е с най-висок дял на изучаване на чужди езици (английски, немски, френски и руски).

През следващите 5 семестъра студентите се обучават по специални задължителни и избираеми дисциплини, които формират специфични знания и умения, необходими за успешната им реализация в стопанския живот на страната и чужбина. Подготовката им е свързана със специфичните направления на международните икономически отношения – международен икономикс, международен бизнес, конюнктура на международните пазари и ценообразуване, външнотърговска политика, сравнителен икономикс, европейска икономическа интеграция, международен мениджмънт, международен маркетинг и реклама, международна логистика, международни финанси, дипломатически отношения и др.

В процеса на обучението регулярно се канят бизнес-партньори от практиката и чуждестранни лектори, които провеждат занятия по актуални теми на международната икономика.

 

След шести семестър, студентите провеждат практическо обучение, а в края на следването си полагат комплексен държавен изпит или защитават дипломни работи и получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен “бакалавър” – икономист по международни икономически отношения.

         III. Области, за които се подготвят бакалаврите по “Международни икономически отношения”.

Студентите от специалност „Международни икономически отношения” се обучават в областта на стопанските, социални и правни науки, направление „Икономика”

          IV.Възможности за реализация на бакалаврите по “МИО”

Приоритетна грижа е реализацията на студентите – мнозинството от завършилите работят по специалността на ръководни постове у нас и в чужбина.

Предпочитани са от фирмите заради многоезиковата им грамотност, придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на чужди фирми, опериращи на територията на България, от национални и европейски институции и др.

Засилената международна студентска мобилност дава възможност на студентите от специалността да специализират в чужбина и да се адаптират успешно за работа в големи компании. С добрата си теоретична подготовка и интересните си научни идеи, те издигат и международния авторитет на Университета.

         V.      Компетенции (професионални и ключови, които ще бъдат придобити при обучение в специалността). Предварителният качествен подбор на студентите се гарантира от високия бал на кандидат-студентите, което предопределя и качеството на подготовката им по време на обучение. В учебната програма е предвидено изучаване по избор между три западни езика и руски език, което обуславя реализацията на студентите от специалността на експертно и мениджърско ниво.

Настоящата квалификационна характеристика е един от основните съставни елементи на учебната програма по международни икономически отношения, адекватна на световните стандарти за обучение на студентите от специалност “Международни икономически отношения” в образователно-квалификационната степен “бакалавър”.  

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Маркетинг 4 8 Изпит 240 165 75
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 3 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Международен икономикс 4 9 Изпит 270 195 75
Международен бизнес 5 8 Изпит 240 165 75
Конюнктура на международните пазари и ценообразуване 5 8 Изпит 240 180 60
Външнотърговска политика 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Специализиран чужд език - английски
 • Специализиран чужд език - немски
 • Специализиран чужд език - френски
 • Специализиран чужд език - руски
5 6 Изпит 180 120 60
Дипломатически отношения 6 7 Изпит 210 135 75
Управление на проекти 6 7 Изпит 210 135 75
Икономически анализ на международните компании 6 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Езикът на международната търговия - английски
 • Езикът на международната търговия - немски
 • Езикът на международната търговия - френски
 • Езикът на международната търговия - руски
6 5 Изпит 150 90 60
Международен маркетинг и реклама 7 8 Изпит 240 165 75
Международни финанси 7 8 Изпит 240 165 75
Сравнителни икономически системи 7 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 7 6 Изпит 180 120 60
Международен мениджмънт 8 5 Изпит 150 90 60
Международна логистика 8 5 Изпит 150 75 75
Европейска икономическа интеграция 8 5 Изпит 150 90 60
Бизнес практики 8 5 Изпит 150 75 75
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти